Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku ja markkinaoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeus käsittelee sen toimivallan alaan kuuluvia asioita ja sen päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen. Markkinaoikeus voi toimia asian laadun mukaan ensimmäisenä valitusinstanssina tai vaihtoehtoisesti joissakin asioissa ensimmäisenä oikeusasteena. Markkinaoikeuden toimivaltaan lukeutuviin käsiteltäviin asioihin kuuluu sekä hallintoon että riita-asioihin lukeutuvia asioita. Jako on tärkeä, koska markkinaoikeuden päätöksistä valitettaessa tulee ottaa huomioon, että hallinto-oikeudelliset asiat eroavat paljon suhteessa siviilioikeuteen kuuluviin asioihin.

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, jonka toimivaltaan kuuluvat kilpailu- ja valvonta-asiat, julkisia hankintoja koskevat asiat, teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat sekä markkinaoikeudelliset asiat. Markkinaoikeuden toimintaan ja asioiden käsittelyyn sovelletaan mm. markkinaoikeuslakia, hallintolainkäyttölakia tai oikeudenkäymiskaarta soveltuvin osin. Lisäksi muutoksenhausta markkinaoikeuden ratkaisuun sovelletaan lakia oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa.

Valitusmahdollisuus on tärkeä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin saavuttamiseksi. Tällä taataan käsittelyn lainmukaisuus, tuomioistuimen toiminnan valvonta ja henkilön oikeus saada asiansa käsitellyksi.

Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksestä tehdään asian laadun mukaisesti oikealle tuomioistuimelle. Jako eri valitustuomioistuimiin johtuu siitä, että Markkinaoikeus käsittelee sekä riita- että hallinnollisia asioita. Lisäksi tulee huomioida, että valituslupa saatetaan tarvita joissakin asioissa. Tällöin tulee olla laissa määritellyt edellytykset, jotta asia voitaisiin ottaa uudelleen käsittelyyn.

Lain mukaan valituksien asiaryhmät jaetaan seuraavalla tavalla. Jos kyseessä on kilpailu-, valvonta- tai hankinta-asia, muutosta päätökseen haetaan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli asia koskee hallintovalitusta, saa muutosta hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos valituslupa myönnetään. Lisäksi, kun asia koskee teollis- ja tekijänoikeudellista riita- ja hakemusasiaa tai markkinaoikeudellista asiaa, markkinaoikeuden ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos valituslupa myönnetään.

Ylimääräinen muutoksenhaku on myös erilainen siviili- ja hallintoasioissa. Jako tapahtuu näidenkin asioiden kesken korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyjen ja korkeimpaan oikeuteen tehtyjen hakemusten kesken. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa