Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku korkeimmassa hallinto-oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varsinaisella muutoksenhaulla tarkoitetaan lainvoimaa vailla olevaan ratkaisuun muutoksen hakemista. Ratkaisu on vailla lainvoimaa silloin, kun muutoksenhaun määräaika ei ole kulunut umpeen ja muutoksenhaku on vielä mahdollinen. Kun määräaika on kulunut umpeen, tulee ratkaisusta lainvoimainen ja pysyvä. Lainvoimaiseen ratkaisuun voidaan kuitenkin hakea muutosta vielä ylimääräisellä muutoksenhaulla. Ylimääräisellä muutoksenhaulla täten jo lainvoiman saanut ratkaisu otetaan uudelleen käsittelyyn. Tämä käsittely rajoittuu kuitenkin asiassa tapahtuneen päätöksenteon ja menettelyn oikeellisuuden arviointiin, eikä käsittelyn kohteena enää yleensä ole tapauksen asiasisältö. Hallintolainkäyttölaissa on säännelty kolme ylimääräistä muutoksenhakukeinoa. Nämä keinot ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen ja purku. Näiden keinojen käyttöä ei rajoita asian normaalissa muutoksenhaussa mahdollisesti edellytetty valituslupa, tai valituskielto.

Ylimääräisen muutoksenhaun keinot

Kantelu voi johtaa päätöksen poistamiseen. Päätös voidaan kantelun johdosta poistaa ensinnäkin, jos sille, jota asia koskee, ei ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Toiseksi päätös voidaan poistaa, jos asiaa käsitellessä on tapahtunut muu menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kolmanneksi päätös voidaan kantelun johdosta poistaa, jos päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu. Korkein hallinto-oikeus käsittelee kanteluita hyvin harvoin, sillä kantelu tehdään pääsääntöisesti muulle viranomaiselle. Kantelu on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä.

Toinen ylimääräinen muutoksenhakukeino on menetetyn määräajan palauttaminen. Tällöin korkein hallinto-oikeus siis palauttaa hakemuksesta määräajan sille, joka laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei ole voinut hakea muutosta määräajassa. Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Määräajan palautusta on kuitenkin haettava viimeistään vuoden kuluessa määräajan päättymisestä. Erityisen painavista syistä määräaika voidaan palauttaa sen jälkeenkin.

Kolmas ylimääräinen muutoksenhakukeino on päätöksen purkaminen. Purkamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Päätös voidaan purkaa ensinäkin, jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen. Toiseksi päätös voidaan purkaa, jos päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kolmanneksi päätös voidaan purkaa, jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu se, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Päätöstä ei kuitenkaan saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Purkua on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Määräajan jälkeenkin päätös voidaan kuitenkin purkaa erityisen painavista syistä.

Tuomion poistaminen tai purkaminen hallintoasiassa on yleensä mahdollista vain, jos asian käsittelyssä on tapahtunut jokin ilmeinen virhe. Virheen osalta ei kuitenkaan ratkaise virheen suuruus, vaan virheen vaikutukset. Ylimääräisen muutoksenhaun perusteena olevat virheet ovat kuitenkin käytännössä yleensä vakavia.

Menettely

Ylimääräinen muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti ja muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet. Siihen on myös liitettävä muutoksenhaun kohteena oleva päätös sekä asiakirjat, joihin muutoksenhakukirjelmä perustuu. Ylimääräiseen muutoksenhakuun turvautuvan asianosaisen on lähtökohtaisesti näytettävä riittävät perusteet hakemukselleen. Hallintotuomioistuimen velvollisuutena on kuitenkin valvoa, että asia tulee selvitetyksi, ja täten tarvittaessa muun muassa pyytää asianosaiselta lisäselvitystä. Hallintotuomioistuin voi tarvittaessa hankkia selvitystä myös viran puolesta.

Päätöksen purkaminen tai poistaminen on mahdollista tehdä myös joko kokonaan tai osittain. Hallintotuomioistuin voi selvissä tapauksissa myös suoraan oikaista ratkaisua. Mikäli asia on tarpeen käsitellä uudelleen, se palautetaan asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen ratkaistavaksi.

Asianosainen saa hakea samassa asiassa päätöksen purkamista tai poistamista vain kerran, jollei asiaa ole välttämätöntä tutkia uudelleen erityisen painavasta syystä. 

Lopuksi

Ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksiä arvioidaan lähtökohtaisesti melko tiukasti. Kynnys sille, että lainvoimainen päätös purettaisiin, tai poistettaisiin, on asetettu suhteellisen korkealle, sillä kysymyksen on kuitenkin katsottu olevan merkittävä oikeusvarmuuden kannalta, koska ylimääräisellä muutoksenhaulla lopullisena pidettyyn ratkaisuun puututaan jälkikäteen.

Yksityisen oikeus ylimääräiseen muutoksenhakuun määräytyy kuitenkin samoin perustein, kuin oikeus normaaliinkin muutoksenhakuun. Ylimääräisen muutoksenhakuprosessin voi täten panna vireille muun muassa hallintoasian asianosainen sekä kunnallishallinnossa kunnan jäsen.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään ylimääräistä muutoksenhakua hallintoasioissa koskeviin kysymyksiin.

- Mikäli asiassa on normaalissa muutoksenhaussa edellytetty valituslupaa, tai valittaminen on kokonaan ollut kielletty, ei tätä kuitenkaan huomioida enää siinä vaiheessa, jos muutosta lainvoimaiseen ratkaisuun haetaan ylimääräisellä muutoksenhaulla.

Varoitukset

- Ylimääräisessäkin muutoksenhaussa on tärkeää huomioida kullekin muutoksenhakukeinolle asetetut määräajat, joiden puitteissa ylimääräinen muutoksenhaku lähtökohtaisesti on vain mahdollinen.

- Ylimääräisen muutoksenhaun perusteita arvioidaan lähtökohtaisesti melko tiukasti, mikä tarkoittaa myös, että kynnys lainvoimaisen ratkaisun poistamiseen tai purkamiseen on suhteellisen korkea. Ylimääräiseen muutoksenhakuun liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa