Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku korkeimmassa hallinto-oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varsinaisella muutoksenhaulla tarkoitetaan muutoksen hakemista lainvoimaa vailla olevaan ratkaisuun. Ratkaisu on vailla lainvoimaa silloin, kun muutoksenhaun määräaika ei ole kulunut umpeen. Kun määräaika on kulunut umpeen, tulee ratkaisusta lainvoimainen ja pysyvä. Lainvoimaiseen ratkaisuun voidaan kuitenkin hakea muutosta vielä ylimääräisellä muutoksenhaulla. Ylimääräisellä muutoksenhaulla jo lainvoiman saanut ratkaisu otetaan uudelleen käsittelyyn. Ylimääräistä muutoksenhakua hallintoasioissa sääntelee laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat menetetyn määräajan paluttaminen ja lainvoimaisen päätöksen purku.

Menetetyn määräajan palauttaminen

Menetetyn määräajan palauttaminen tulee kyseeseen, jos henkilö ei ole laillisen esteen tai muun erittäin painava syyn vuoksi voinut panna asiaa vireille tai hakea siihen muutosta muutoksenhaulle säädetyn määräajan puitteissa. Menetetyn määräajan palautusta haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän aikana laillisen esteen lakkaamisesta hakemuksella, jossa on ilmoitettava, mitä määräaikaa haetaan palautettavaksi ja millä perusteella. Hakemukseen pitää liittää myös sen perusteena olevat asiakirjat. Kuitenkin, jos hakemus perustuu muuhun erittäin painavaan syyhyn, on uutta määräaikaa haettava vuoden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä. Menetetty määräaika voidaan poikkeuksellisest palauttaa vielä myöhemminkin, jos siihen on erityisen painavia syitä. Jos määräaika palautetaan, alkaa uusi määräaika kulua siitä, kun päätös menetetyn määräajan palauttamisesta annetaan tiedoksi sitä hakeneelle.

Lainvoimaisen päätöksen purkaminen

 

Toinen ylimääräinen muutoksenhakukeino on päätöksen purkaminen. Purkamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Päätös voidaan purkaa ensinäkin, jos asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai jos asiassa on tapahtunut muu menettelyvirhe. Toiseksi päätös voidaan purkaa, jos päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kolmanneksi päätös voidaan purkaa, jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu se, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Lisäksi päätös voidaan purkaa, jos se on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia on ratkaistu. Päätöksen saa kuitenkin purkaa vain, jos se loukkaa yksityisen oikeutta tai jos yleinen etu vaatii päätöksen purkamista. Purkua on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Jos purkuhakemus perustuu kuulemisvirheeseen, on hakemus kuitenkin tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun purkua hakeva sai tiedon päätöksestä.

Tuomion poistaminen tai purkaminen hallintoasiassa on yleensä mahdollista vain, jos asian käsittelyssä on tapahtunut jokin ilmeinen virhe. Virheen osalta ei kuitenkaan ratkaise sen suuruus, vaan vaikutukset. Ylimääräisen muutoksenhaun perusteena olevat virheet ovat kuitenkin käytännössä yleensä vakavia.

Menettely

Ylimääräinen muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti ja muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet. Siihen on myös liitettävä muutoksenhaun kohteena oleva päätös sekä asiakirjat, joihin muutoksenhakukirjelmä perustuu. Ylimääräiseen muutoksenhakuun turvautuvan asianosaisen on lähtökohtaisesti näytettävä riittävät perusteet hakemukselleen. Hallintotuomioistuimen velvollisuutena on kuitenkin valvoa, että asia tulee selvitetyksi, ja täten tarvittaessa muun muassa pyytää asianosaiselta lisäselvitystä. Hallintotuomioistuin voi tarvittaessa hankkia selvitystä myös viran puolesta.

Päätöksen purkaminen tai poistaminen on mahdollista tehdä myös joko kokonaan tai osittain. Hallintotuomioistuin voi selvissä tapauksissa myös suoraan oikaista ratkaisua. Mikäli asia on tarpeen käsitellä uudelleen, se palautetaan asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen ratkaistavaksi.

Asianosainen saa hakea samassa asiassa päätöksen purkamista tai poistamista vain kerran, jollei asiaa ole välttämätöntä tutkia uudelleen erityisen painavasta syystä. 

Lopuksi

Ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksiä arvioidaan lähtökohtaisesti melko tiukasti. Kynnys sille, että lainvoimainen päätös purettaisiin, tai poistettaisiin, on asetettu suhteellisen korkealle. Tällä pyritään siihen, että oikeusvarmuus säilyisi ylimääräisen muutoksenhaun mahdollisuudesta huolimatta.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään ylimääräistä muutoksenhakua hallintoasioissa koskeviin kysymyksiin.

Varoitukset

- Ylimääräisessäkin muutoksenhaussa on tärkeää huomioida kullekin muutoksenhakukeinolle asetetut määräajat.

- Ylimääräisen muutoksenhaun perusteita arvioidaan lähtökohtaisesti melko tiukasti, mikä tarkoittaa myös, että kynnys lainvoimaisen ratkaisun poistamiseen tai purkamiseen on suhteellisen korkea. Ylimääräiseen muutoksenhakuun liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa