Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku hallintoasioissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasioissa ylimääräistä muutoksenhakua säätelee hallintolainkäyttölaki, joka määrittelee muutoksenhakukeinot. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat purku, menetetyn määräajan palauttaminen ja kantelu. Näistä keinoista purku ja kantelu ovat mahdollisia, kun hallintopäätös on lainvoimainen. Menetetyn määräajan palauttaminen sen sijaan koskee määräaikaa, joka on kulunut umpeen. Ylimääräinen muutoksenhaku takaa keinot uudelleen arvioida ja käsitellä jo ratkaistut hallintoasiat, jotta lainmukaisuus hallinnossa toteutuisi. Ylimääräinen sanana viittaa siihen, että nämä muutoksenhaun keinot ovat poikkeuksellisia ja että ne ovat toissijaisia oikeusturvan keinoja.

Ylimääräisen muutoksenhaun kohteena on viranomaisen tai hallintotuomioistuimen tekemä hallintopäätös tai -ratkaisu, joka on lainvoimainen. Lainvoima tarkoittaa sitä, ettei päätöksestä voida valittaa säännönmukaisten muutoksenhakukeinojen, kuten valituksen, avulla. Hallintopäätös saa yleensä lainvoiman, kun asetettu valitusaika päättyy. Lainvoimaisuus voi johtua myös valituskiellosta tai valituksen luvanvaraisuudesta.

Kantelun ja purun kohteena voi olla vain päätös, joka sisältää lopullisen asiaratkaisun. Siten muutoksenhaun ulkopuolelle jäävät valmistelua koskevat erinäiset päätökset. Menetetyn määräajan palauttaminen kohdistuu vain asetettuun määräaikaan.

Lailla on määritelty ehdottomat ja tiukat perusteet, joiden johdosta ylimääräinen muutoksenhaku on mahdollinen. Ylimääräinen muutoksenhaku voi olla esimerkiksi aiheellinen, jos päätöksenteossa on tapahtunut vakava menettelyllinen virhe. Ellei oikeusturvan tarve vaadi päätöksen asiasisällön muuttamista, asiaa ei yleensä arvioida ja ratkaista uudelleen ylimääräisen muutoksenhaun perusteella. Kantelun ja purkuhakemuksen johdosta päätös voidaan poistaa ja palauttaa toimivaltaiselle viranomaiselle ratkaistavaksi. Ylimääräisen muutoksenhaun pääasiallinen tarkoitus on siis korjata viranomaisen tekemä oikeudellinen virhe ja sen oikeusvaikutukset sekä palauttaa ennen päätöstä vallinnut oikeustila.

Toimivaltaisena instanssina toimii korkein hallinto-oikeus sekä menetetyn määräajan palauttamista koskevissa sekä purkua koskevissa asioissa. Kantelu tehdään sille viranomaiselle, jolle kanneltavasta päätöksestä tulisi muutoin valittaa taikka viimesijaisesti korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »