Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta ellei sitä ole erikseen kielletty. Ensimmäinen askel päätöksestä valittamisessa on ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen viikon kuluessa ratkaisusta. Tyytymättömyyden ilmoituksen jälkeen valittaja saa valitusosoituksen jossa ilmoitetaan muutoksenhakutuomioistuin, valitusajan päättymispäivä sekä muut ohjeet valituskirjelmän laatimiseksi. Aika valituksen tekemistä varten on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisusta. Valittajan vastapuoli voi tehdä vastavalituksen kahden viikon kuluessa valittajalle annetun valitusmääräajan päättymisestä ilman tyytymättömyyden ilmoitusta.

Varsinaisessa asianomaiselle hovioikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on mainittava se käräjäoikeuden ratkaisu johon valittaja haluaa hakea muutosta sekä se, miltä osin hän hakee muutosta ratkaisuun. Valituksessa on myös esitettävä mitä muutoksia ratkaisuun vaaditaan ja ne perusteet, joilla muutoksia vaaditaan sekä se, miltä osin käräjäoikeuden antamat perustelut ovat valittajan näkemyksen mukaan virheellisiä. Lisäksi kirjelmässä on mainittava ne todisteet joihin valituksessa nojataan sekä se mitä milläkin todisteella halutaan näyttää toteen. Huomioon kannattaa ottaa, että koska riita-asiassa valittaja ei lähtökohtaisesti saa vedota sellaiseen todisteeseen tai seikkaan, jota hän ei esittänyt jo käräjäoikeudessa, on hänen tällaiseen seikkaan tai todisteeseen vedotessaan saatettava todennäköiseksi ettei hän voinut vedota kyseiseen asiaan käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti antaa pätevä syy sille, miksei hän niin tehnyt.

Jos valittaja haluaa, että hovioikeus asiaa käsitellessään toimittaa pääkäsittelyn on pyyntö sen toimittamisesta esitettävä valituskirjelmässä. Samoin esiin on tuotava yksilöity syy siihen, miksi pääkäsittely pitäisi toimittaa. Lisäksi valittajan tulee ilmoittaa keitä pääkäsittelyssä tulisi hänen mukaansa kuulla henkilökohtaisesti. Jos asiassa vaaditaan jatkokäsittelylupaa valituskirjelmässä on myös esitettävä jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteet.

Sisällöllisten seikkojen lisäksi valituskirjelmässä on ilmoitettava asianosaisten nimet sekä heidän avustajiensa yhteystiedot, samoin kuin osoite johon asiaa koskevat asiakirjat voidaan toimittaa. Lisäksi valituskirjelmästä tulee ilmetä kuultavien yhteystiedot soveltuvalla tavalla. Valituskirjelmän liitteiksi on liitettävä kaikki asiakirjat joihin valituksessa vedotaan. Valituskirjelmän laatijan on myös allekirjoitettava valitus.

Menestyksekkäässä valituksessa hovioikeudelle tulee osata ottaa huomioon monia seikkoja ja siksi onkin viisainta kääntyä ammattilaisen puoleen valituksen laatimiseen liittyvissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa