Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä hovioikeudelle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valittaminen käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen tapahtuu laatimalla valituskirjelmä hovioikeudelle. Ennen varsinaisen valituksen laatimista valittajan on kuitenkin ilmoitettava suullisesti tai kirjallisesti tyytymättömyyttään käräjäoikeuden päätökseen. Ilmoitus tehdään asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle ja se on tehtävä seitsemän päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta. Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä valittaja saa käräjäoikeudelta valitusosoituksen, josta ilmenevät olennaiset tiedot toimivaltaiselle hovioikeudelle osoitettavan valituskirjelmän laadinnasta.

Aikaa varsinaisen valituksen laadintaan on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisusta ja hovioikeudelle osoitettu valitus on toimitettava asian ratkaisseen käräjäoikeuden kansliaan viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Kirjallisesta ja hyväksyttävällä esteellä perustellusta hakemuksesta tuomioistuin voi kuitenkin pidentää valittamiselle säädettyä määräaikaa.

Varsinaisessa valituskirjelmässä tulee esittää se käräjäoikeuden ratkaisu johon muutosta haetaan sekä se, miltä osin ratkaisuun haetaan muutosta. Lisäksi perusteluineen on kerrottava millaisia muutoksia päätökseen haetaan ja miltä osin käräjäoikeuden esittämät perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset. Myös perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle on esitettävä valituksessa, jos asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Lisäksi ne todisteet, joihin valituksessa vedotaan sekä se, mitä milläkin todisteella halutaan näyttää toteen on esitettävä valituksessa. Jos valittaja haluaa hovioikeuden toimittavan asiassa pääkäsittelyn, hänen on valituksessaan mainittava yksilöity syy sille, miksi pääkäsittely tulisi järjestää, sekä se, onko pääkäsittelyssä valittajan mukaan kuultava asianosaisia, ja keiden kuuleminen todistelutarkoituksessa on hänen mukaansa tarpeellista. Lähtökohtaisesti riita-asiassa ei hovioikeudessa saa vedota sellaisiin seikkoihin tai todisteisiin joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, mutta jos valittaja kuitenkin tahtoo vedota niihin, hänen tulee valituksessaan saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota kyseiseen seikkaan tai todisteeseen aiemmin tai että hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin.

Edellä lueteltujen seikkojen ohella valituskirjelmässä on myös muistettava mainita asianosaisten nimet ja heidän laillisten edustajiensa, asiamiestensä tai avustajiensa yhteystiedot ja osoite johon asiaa koskevat ilmoitukset ja kutsut voidaan lähettää. Lisäksi asianosaisten sekä kuultavien yhteystiedot on ilmoitettava. Valituskirjelmän laatijan on allekirjoitettava valitus ja sen liitteiksi on liitettävä kaikki asiakirjat joihin valituksessa vedotaan.

Asianosainen voi myös peruuttaa tekemänsä valituksen. Valituksen peruuttaminen peruuttaa myös mahdollisen vastavalituksen, eli valittajan vastapuolen tekemän valituksen. Jos valitus kuitenkin peruutetaan vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä vastavalitus ei enää raukea.

Valituskirjelmän sisältö ja valituskirjelmälle asetettujen vaatimusten täyttyminen ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja valituksen menestymisen kannalta, joten valittaessaan käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen on usein viisainta turvautua ammattilaisen apuun.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa