Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä hallinto-oikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinto-oikeuteen tehtävän valituskirjelmän on oltava kirjallinen. Siihen on sisällytettävä tiedot päätöksestä, josta valitetaan, ja siitä, miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja millaisia muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä valituksen perusteet. Huomattavaa on, että valituksessa kunnan viranomaisen oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä (kunnallisvalitus) ei saa esittää uusia perusteita enää valitusajan päätyttyä. Sen sijaan muiden viranomaisten hallintopäätöksistä valitettaessa uusien perusteiden esittäminen on mahdollista vielä valitusajan umpeuduttua, jos perusteet eivät muuta asiaa toiseksi.

Valituskirjelmässä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajaa edustaa esimerkiksi asianajaja taikka joku muu henkilö laatii valituskirjelmän, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi valituskirjelmään sisällytettävä postiosoite ja puhelinnumero, joiden kautta hallinto-oikeus voi olla yhteydessä valittajaan. Valittajan tai muun valituskirjelmän laatineen henkilön tulee myös allekirjoittaa valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla. Päätös voidaan liittää alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Lisäksi kirjelmään on liitettävä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi valittajalle, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään tulee myös liittää asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse liittää, jos ne on jo aikaisemmin toimitettu hallinto-oikeudelle. Jos asianajaja tai muu oikeudellinen avustaja edustaa valittajaa, valitukseen on lisäksi liitettävä valtakirja, ellei valittaja ole suullisesti valtuuttanut tätä hallinto-oikeudessa.

Valituskirjelmä tulee toimittaa valituksen kohteena olevan päätöksen valitusosoituksessa mainitulle hallinto-oikeudelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaannin ajankohdalla tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin valittaja on saanut päätöksestä tiedon tai jolloin hänen voidaan katsoa saaneen siitä tiedon. Lähtökohtana on, että valittajan katsotaan saaneen tiedon kirjeestä seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisen viestin kolmantena päivänä sen lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Jos valitus ei saavu hallinto-oikeuteen valitusajan sisällä, hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Jotta tällaisia oikeudenmenetyksiä ei syntyisi ja jotta valituskirjelmässä vedottaisiin relevantteihin seikkoihin, voi olla perusteltua käyttää lakimiestä valituskirjelmän laatimisessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa