Minilex - Lakipuhelin

Valitus käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alimpana oikeusasteena toimii pääsääntöisesti käräjäoikeus. Muutoksenhakutuomioistuimia ovat hovioikeus ja korkein oikeus. Muutoksenhakutuomioistuimet eivät ryhdy omasta aloitteestaan käsittelemään asioita, joista alempi tuomioistuin on antanut ratkaisun. Käräjäoikeuden antama ratkaisu tulee lainvoimaiseksi, elleivät asianosaiset itse saata asiaa hovioikeuden tutkittavaksi. Näin ollen asianosaisen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus on käräjäoikeuden ratkaisusta valittamisessa tärkeää.

Käräjäoikeuden tulee ilmoittaa ratkaisua antaessaan tai julistaessaan, voiko siihen hakea muutosta. Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, hänen tulee ensin ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun. Tyytymättömyys on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä lukien. Tyytymättömyyden ilmoituksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan. Tyytymättömyyden ilmoittamisen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta käräjäoikeudesta on myös mahdollista saada kaavake sitä varten.

Tämän jälkeen asianosaisen on oma-aloitteisesti tehtävä hovioikeudelle osoitettu kirjallinen valitus. Kirjallinen valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Valituskirjelmä tulee toimittaa viimeistään määräajan päättymispäivänä käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeuden tehtävänä on lähettää sinne toimitetut valituskirjelmät hovioikeuteen. Jos valitusta ei olla tehty määräajassa, sitä ei tutkita. Mikäli asianosainen laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei kykene määräajassa hakemaan muutosta, hänellä on mahdollisuus pyytää käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella uuden määräajan asettamista. Uutta määräaikaa on kuitenkin haettava ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

Valitusasian valmistelu hovioikeudessa alkaa valituskirjelmän saavuttua hovioikeuteen. Hovioikeus voi tarvittaessa kehottaa valittajaa korjaamaan tai täydentämään puutteellista valituskirjelmää. Valmistelun tarkoituksena on selvittää, onko käräjäoikeuden ratkaisua muutettava ja miltä osin. Muutoksenhaun ja valituskirjelmän sisällön yksityiskohdista on suositeltavaa ottaa yhteys lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa