Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeuden päätöksestä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa käyttää korkein oikeus. Korkein oikeus on kolmantena oikeusasteena yleisten tuomioistuinten järjestelmässä. Alimpana oikeusasteena toimii käräjäoikeus ja toisena asteena hovioikeus. Korkeimman oikeuden tärkeimpänä tehtävänä on pidetty ennakkoratkaisujen eli prejudikaattien antamista. Näin ollen korkein oikeus tutkii siis vain periaatteellisesti tärkeitä asioita, minkä vuoksi korkein oikeus voi itse päättää, mitkä asiat se ottaa tutkittavakseen.

Jos asianosainen on tyytymätön hovioikeuden ratkaisuun ja haluaa hakea siihen muutosta, korkeimmalta oikeudelta on pyydettävä valituslupa. Valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle on annettu aikaa 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Toisin kuin valitettaessa käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen, hovioikeuden ratkaisusta ei tarvitse ilmoittaa tyytymättömyyttä. Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen tulee tehdä kirjallisesti. Muutoksenhakukirjelmä, johon sisältyy valituslupahakemus ja valitus, tulee toimittaa asian ratkaisseen hovioikeuden kirjaamoon. Hovioikeus toimittaa muutoksenhakukirjelmän korkeimpaan oikeuteen. Jos muutoksenhakemusta ei tehdä määräajassa tai sitä ei tehdä kirjallisessa muodossa, hakemus jätetään tutkimatta. Hakemus voidaan jättää tutkimatta myös siinä tapauksessa, että muutoksenhakemus on puutteellinen, eikä hakija ole sitä kehotuksesta huolimatta täydentänyt.

Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tai siihen on erityinen syy oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi. Valituslupa voidaan myöntää myös jonkun muun painavan syyn vuoksi. Muuna painavana syynä voidaan pitää esimerkiksi annetun ratkaisun kohtuuttomuutta.

Korkein oikeus voi hylätä valituslupahakemuksen kokonaisuudessaan. Vastaavasti valituslupahakemus voidaan myös hyväksyä kokonaisuudessaan. Valituslupahakemus voidaan lisäksi myöntää osittaisena koskemaan vain osaa hovioikeuden ratkaisusta. Mikäli haetaan muutosta asiaan, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, voidaan muutosta hakea valituslupaa pyytämättä. Lisätietoa muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen saa ottamalla yhteyttä lakimieheen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »