Minilex - Lakipuhelin

Valituksen käsittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden lopulliseen päätökseen ja samassa yhteydessä annettuun muuhun ratkaisuun voi hakea muutosta hovioikeudelta ellei muutoksenhakua ole kielletty. Käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun voi puolestaan hakea muutosta vain jos se on nimenomaisesti sallittu. Käräjäoikeuden on annettava päätöksensä yhteydessä kirjalliset ohjeet muutoksenhausta hovioikeuteen.

Kun käräjäoikeuden päätöksestä valittavan valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen alkaa asian valmistelu, josta vastaa yksi hovioikeuden jäsen. Valittajaa voidaan kehottaa täydentämään valitustaan määräajassa jos se huomataan puutteelliseksi. Valittajan vastapuolelta pyydetään myös vastaus valitukseen ja se on annettava määräajassa.

Valmistellessaan asiaa hovioikeus selvittää muun muassa onko asiassa syytä toimittaa pääkäsittely, onko sovinnolle edellytyksiä riita-asiassa, onko asianosaisia kuultava henkilökohtaisesti ja keitä todistelutarkoituksessa kuultavia pääkäsittelyssä kuullaan. Lisäksi hovioikeuden valmistelussa päätetään mahdollisten asiantuntijalausuntojen hankkimisista, katselmuksesta ja kirjallisten todisteiden esittämisestä. Hovioikeus voi myös pyytää asianosaisilta lausuman tai lausumia jostakin kysymyksestä.

Asiaa käsitellään hovioikeudessa vain niiltä osin kuin valituksessa ja mahdollisessa vastavalituksessa on vedottu. Hovioikeudessa koko asiaa ei käsitellä uudelleen vaan tutkittava on se miten käräjäoikeuden ratkaisua olisi muutettava.

Jos hovioikeus katsoo, ettei asiassa tarvitse toimittaa pääkäsittelyä asia ratkaistaan kirjallisen aineiston perusteella.

Jos pääkäsittely toimitetaan valittaja kutsutaan hovioikeuden pääkäsittelyyn sillä uhalla, että hänen poissa ollessaan valitus jätetään sillensä. Jos valittajalla kuitenkin oli laillinen syy poissaoloon eikä hän pysty ilmoittamaan sitä ajoissa, hän voi vielä saada asiansa uudelleen käsiteltäväksi.

Jos asian käsittely edellyttää, että myös vastapuoli on paikalla hänet kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla. Ellei vastapuolen kuuleminen ole tarpeellista poissaolon uhka on, että asia voidaan ratkaista ilman hänen läsnäoloaan. Kun vastapuolen läsnäoloa edellytetään asian ratkaisemiseksi eikä hän saavu paikalle, hänet voidaan myös määrätä tuotavaksi istuntoon.

Myös esimerkiksi todistaja tai muu kuultava voidaan kutsua pääkäsittelyyn sakon uhalla. Ellei asianosainen uhasta huolimatta saavu käsittelyyn, tuotavaksi määrättyä henkilöä ei tavata tai kutsua pääkäsittelyyn ei ole saatu toimitetuksi voidaan – kun siihen on syytä – asia ratkaista poissaolosta huolimatta.

Pääkäsittelyistunto etenee niin, että aluksi selostetaan käräjäoikeuden ratkaisu ja se, mihin valmistelussa on päädytty. Seuraavaksi valittajan ja hänen vastapuolensa on perusteltava kantansa, minkä jälkeen tuomioistuin ottaa vastaan todistelun. Lopuksi valittaja ja hänen vastapuolensa esittävät loppulausuntonsa.

Asian käsittely hovioikeudessa eroaa lähtökohdiltaan käräjäoikeuskäsittelystä ja oleellista on esimerkiksi esittää kaikki tarvittavat seikat jo valituksessa. Tästä syystä jo suunnitellessa valitusta hovioikeuteen on usein syytä kääntyä asiantuntijan puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »