Minilex - Lakipuhelin

Valittamisen myöhästyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli asianosainen on tyytymätön tuomioistuimen päätökseen, hän voi hakea ratkaisuun muutosta. Muutoksenhakutuomioistuimet eivät ryhdy omasta aloitteestaan käsittelemään asioita, joista alempi tuomioistuin on antanut ratkaisun. Muutoksenhaulle on asetettu tiukat määräajat, joiden puitteissa muutosta alemman oikeusasteen ratkaisuun tulee hakea. Valituksen myöhästymisestä seuraa valituksen tutkimatta jättäminen. Tämän vuoksi asianosaisen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus on muutoksenhaussa tärkeää.

Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta, hänen tulee ensin ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun. Tyytymättömyyden ilmoittamisen tarkoituksena on nopeasti saada tieto siitä, tuleeko käräjäoikeuden ratkaisu lainvoimaiseksi. Tyytymättömyys on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä lukien. Tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika on siis seitsemän päivää. Mikäli asianosainen ei ilmoita tyytymättömyyttään määräajassa, käräjäoikeuden ratkaisu saa lainvoiman, minkä jälkeen tuomiosta ei voi valittaa. Tyytymättömyyden ilmoittamisen jälkeen asianosaisen on tehtävä hovioikeudelle osoitettu kirjallinen valitus. Valitus täytyy tehdä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu annettiin. Asianosaisen on toimitettava valituskirjelmä käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on kuitenkin pyhäpäivä tai vastaava taikka arkilauantai, valituskirjelmän sekä tyytymättömyyden ilmoittamisen saa toimittaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Jos valitus myöhästyy, sitä ei tutkita. Mikäli asianosainen laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei kykene noudattamaan määräaikaa hakiessaan muutosta, hänellä on mahdollisuus pyytää käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella uuden määräajan asettamista. Uutta määräaikaa on kuitenkin haettava ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

Kun hovioikeus on antanut asiasta ratkaisun, voi siitä valittaa korkeimpaan oikeuteen. Hovioikeuden päätöksestä ei tarvitse ilmaista tyytymättömyyttä, mutta korkeimmalta oikeudelta on saatava valituslupa. Valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle on annettu aikaa 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Kirjelmä tulee toimittaa asian ratkaisseen hovioikeuden kirjaamoon, josta hovioikeus toimittaa sen korkeimpaan oikeuteen. Muutoksenhakemus jätetään tutkimatta mikäli hakemusta ei toimiteta määräajassa tai sitä ei ole tehty kirjallisessa muodossa. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa