Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hovioikeuteen, ellei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Ennen valituksen tekemistä on käräjäoikeuden tuomioon tyytymättömän kuitenkin ilmoitettava tyytymättömyytensä käräjäoikeudelle. Ilmoitus tehdään sille käräjäoikeudelle, joka valituksen kohteena olevan tuomion on antanut. Vangittuna oleva henkilö voi kuitenkin poikkeuksellisesti tehdä ilmoituksen vankilan johtajalle. Sotilasasiassa ilmoitus voidaan tehdä yksikön päällikölle.

Tyytymättömyydestä tulee tehdä ilmoitus seitsemässä päivässä päätöksen julistamisesta tai antamisesta. Mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, voidaan ilmoitus kuitenkin tehdä vielä tätä seuraavana päivänä. Tärkeää on myös muistaa, että ilmoitus tulee tehdä viimeistään määräajan mukaisena viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Tyytymättömyyttä koskevan ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Onkin tavallista, että ilmoitus tehdään suullisesti istunnossa heti tuomion julistamisen jälkeen. Tuomioistuimilla on myös käytössään oma kaavakkeensa tyytymättömyyden ilmoittamista varten. Estettä sille, että tyytymättömyys ilmoitetaan sähköisesti, esim. sähköpostilla ei myöskään ole. 

Tyytymättömyyden ilmoituksen ei tarvitse koskea koko käräjäoikeuden ratkaisua. Tyytymättömyyden ilmoituksenkin voi tapauksesta riippuen rajoittaa koskemaan esimerkiksi vain yksittäistä rikostekoa tai oikeudenkäyntikuluja. Mikäli tyytymättömyyden ilmoitus koskee vain osaa ratkaisusta, tulee käräjäoikeuden ratkaisu muilta osin lainvoimaiseksi tyytymättömyyden ilmoitusta koskevan seitsemän päivän määräajan kuluttua. Mikäli syyttäjä ilmoittaa tyytymättömyytensä tuomioon asiassa, jossa on useita vastaajia on syyttäjän mainittava ketä heistä tyytymättömyys koskee.

Kun tyytymättömyyden ilmoitus on annettu, tulee käräjäoikeuden puheenjohtajan tarkastaa ilmoitus. Jos ilmoitus ei täytä sille asetettuja muotovaatimuksia, se on tehty liian myöhään tai se koskee ratkaisua, joka on valituskelvoton, tulee ilmoitus hylätä ja ilmoittaa siitä kirjallisesti asianomaiselle. Tyytymättömyyden ilmoittamisen hylkäävästä päätöksestä voi kannella hovioikeuteen. Jos tyytymättömyyden ilmoitus hyväksytään, annetaan valittajalle valitusosoitus. Kun tyytymättömyydestä on ilmoitettu, tulee käräjäoikeuden päätökseen tyytymättömän valittajan nimittäin 30 päivän kuluessa tuomion julistamisesta tai antamisesta tehdä valituskirjelmä käräjäoikeudelle. Mikäli tyytymättömyyden ilmoitusta tai valituskirjelmää ei tehdä määräajassa, tulee käräjäoikeuden ratkaisusta lainvoimainen. 
Tilanteessa, jossa tyytymättömyyden ilmoitus koskee käräjäoikeuden asian käsittelyn aikana tekemää ratkaisua, voi käräjäoikeus keskeyttää asian käsittelyn siksi aikaa, kun valitusta käsitellään hovioikeudessa.

Tyytymättömyyden ilmoituksen voi myös peruuttaa. Peruutus tehdään samassa määräajassa kuin tyytymättömyys ilmoitetaan, ja muutoinkin samoja säännöksiä noudattaen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa