Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaun oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos alemman tuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut ylemmässä tuomioistuimessa on määrättävä sen mukaisesti, mitä muutoksenhakumenettelyssä on tapahtunut ja onko asianosainen voittanut vai hävinnyt muutoksenhaun. Jos asia palautetaan alempaan tuomioistuimeen, kysymys kuluista ylemmässä tuomioistuimessa on tutkittava alemmassa oikeudessa palautetun asian yhteydessä. 

Muutoksenhakua tarkastellaan omana prosessinaan. Alemman oikeuden ratkaisulla ei näin ollen ole vaikutusta muutoksenhausta aiheutuvien kulujen korvausvastuun jakamiseen. Muutoksenhakutuomioistuimessa, kuten alioikeudessakin, kulut tuomitaan maksettavaksi vain, jos niitä on vaadittu korvattaviksi. 

Muutoksenhakija voi joko voittaa tai hävitä jutun. Muutoksenhaku voi päätyä myös osavoittoon. Jos esimerkiksi käräjäoikeudessa hävinnyt siviiliasian kantaja voittaa jutun hovioikeudessa, hänellä on oikeus saada korvaus sekä käräjä- että hovioikeuskuluistaan. Jos taas käräjäoikeudessa jutun hävinnyt tulee velvoitetuksi korvaamaan kantajalle esimerkiksi 20 000 euroa ja oikeudenkäyntikulut ja tämän jälkeen on hakenut kanteen hylkäämistä, asiaan sovelletaan sekä käräjäoikeus- että hovioikeuskulujen osalta osavoittosäännöstä, mikäli hovioikeus alentaa korvausta esimerkiksi 10 000 euroon. Osavoittosäännöksen mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Samaa säännöstä sovelletaan, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Eli esimerkkitapauksessa kaikki oikeudenkäyntikulut tulisivat asianosaisten omalle vastuulle. Osavoittosäännöstä sovelletaan myös silloin, kun molemmat osapuolet ovat hakeneet muutosta ja käräjäoikeuden ratkaisu pysytetään. Tällöin nimittäin osa asiassa esitetyistä vaatimuksista ratkaistaan toisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi. 

Muutoksenhaun häviämistä tai voittamista arvioidaan vertaamalla muutoksenhaussa annettua ratkaisua asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Jos esimerkiksi käräjäoikeus on tuominnut asianosaisen 20 000 euron korvauksiin ja hän hakee siihen muutosta vaatien korvauksen alentamista 5 000 euroon, hän voittaa muutoksenhaun, mikäli hovioikeus tämän hyväksyy. Tällöin voittajalla on oikeus saada täysi korvaus hovioikeuskuluistaan. Käräjäoikeuskäsittelystä aiheutuneisiin kuluihin sitä vastoin sovelletaan osavoittosäännöstä. 

Jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Vastaavia säännöksiä sovelletaan haettaessa muutosta korkeimmasta oikeudesta. Mikäli asianosainen voittaa jutun korkeimmassa oikeudessa, on hän oikeutettu saamaan korvauksen kaikkien kolmen oikeusasteen käsittelykuluista. Mikäli hovioikeus on ollut toinen oikeusaste, muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa kulujen osalta vaatii valitusluvan myös siltä osin kuin kyse on hovioikeuskuluista. 

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista on vaadittava tuomioistuimessa ennen oikeudenkäynnin päättymistä.

Jotta oikeudenkäyntikulut velvoitettaisiin hävinneen osapuolen maksettavaksi, sitä tulee siis vaatia tuomioistuimessa. Jutun voittaminen tai häviäminen arvioidaan vertaamalla muutoksenhaussa annettua ratkaisua asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Osavoittosäännöksen mukaan kulut voivat tulla osapuolten itsensä vastattaviksi. Minilexin asiantuntijoilta voi kysyä apua oikeudenkäyntikuluihin liittyvissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa