Minilex - Lakipuhelin

Käräjäoikeudesta valitus hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudelta valittamalla. Käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen vain, jos se on nimenomaisesti sallittu. Tällaisiin oikeudenkäynnin aikana tehtyihin ratkaisuihin haetaan yleensä muutosta näin ollen vasta pääasian yhteydessä, ei erillisesti. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, asianosaiset voivat kirjallisesti sopia, ettei kukaan heistä hae valittamalla tuomioon muutosta. Sopimuksen tulee koskea tiettyä riitaa tai tietystä oikeussuhteesta vastaisuudessa syntyviä riitoja.

Tyytymättömyyden ilmoittaminen

Kun käräjäoikeus julistaa tai antaa ratkaisun, sen on samalla ilmoitettava, saako ratkaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksenhaussa on noudatettava. Asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä puhevallan menettämisen uhalla. Jos useilla asianosaisilla on yhteinen puhevalta, riittää yksi tyytymättömyyden ilmoitus. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Tyytymättömyyden ilmoitus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan. Vangittu taikka vankeusrangaistusta tai muuntorangaistusta suorittava henkilö saa rikosasiassa ilmoittaa tyytymättömyyttä vankilan johtajalle. 

Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan myös rajoittaa koskemaan osaa alioikeuden ratkaisusta. Rajoitus on mainittava tyytymättömyyttä ilmoitettaessa. Jos vastaajia on useita, syyttäjän on tyytymättömyyttä ilmoittaessaan mainittava, ketä heistä ilmoitus koskee. Jos tyytymättömyyden ilmoitusta ei ole tehty säädetyssä järjestyksessä, tai jos muutoksenhaku ei ole mahdollista, ei ilmoitusta hyväksytä. Tyytymättömyyden ilmoittamisen hylkäävästä ratkaisusta ilmoitetaan asianosaisille heti kirjallisesti. Asianosaisen on mahdollista myös valitusajan kuluessa kirjallisesti ilmoittaa tyytyvänsä käräjäoikeuden ratkaisuun kokonaan tai osittain. Mikäli asianosainen on ennen tällaista ilmoitusta jo tehnyt valituksen, katsotaan valitus tällöin peruutetuksi.

Valitusosoitus ja valituskirjelmä

Kun tyytymättömyyden ilmoitus on käräjäoikeuden toimesta hyväksytty, tulee sen antaa asianosaiselle valitusosoitus. Valitusosoituksessa on mainittava muun muassa muutoksenhakutuomioistuin sekä valitusajan päättymispäivä. Lisäksi siinä tulee selostaa säännökset valituksen perilleajamisesta eli loppuun viemisestä, jatkokäsittelyluvasta ja lupaperusteista sekä valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä. Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu annettiin tai julistettiin. 

Valitusosoituksen vastaanottamisen jälkeen muutoksenhakijan on laadittava valituskirjelmä, joka toimitetaan käräjäoikeuteen edellä mainitun määräajan kuluessa. Valituskirjelmästä tulee käydä ilmi muutoksenhaun kohteena oleva ratkaisu sekä sen nimenomaiset kohdat, joihin muutosta haetaan. Lisäksi valituskirjelmässä on kerrottava minkälaista muutosta ratkaisuun vaaditaan sekä ne perusteet ja todisteet, joihin vaatimus nojaa. Mikäli valittaja haluaa, että hovioikeudessa järjestetään suullinen pääkäsittely, tulee hänen ilmoittaa siihen yksilöity syy. Valituskirjelmä on allekirjoitettava.

Valituksen käsittely hovioikeudessa vaatii hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa kaikissa hakemus- ja riita-asioissa sekä suuressa osassa rikosasioita. Poikkeuksena tästä ovat vakavammat rikosasiat, joissa vastaajalle on tuomittu ankarampi rangaistus kuin kahdeksan kuukautta vankeutta, ja valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta tai rangaistusta. Tällaisissa tapauksissa valitukselle ei siis erikseen tarvita jatkokäsittelylupaa, vaan se otetaan suoraan hovioikeuden käsittelyyn.

Valittajan vastapuolella on mahdollisuus tehdä vastavalitus vielä kahden viikon kuluessa siitä, kun alkuperäinen 30 päivän valitusaika on kulunut umpeen. Tämä ei edellytä erillistä tyytymättömyyden ilmoittamista. Vastavalituksen mahdollisuudesta on säädetty sen vuoksi, ettei asianosaisten, joilla ei ole varsinaista intressiä muutoksenhakuun, tarvitsisi hakea muutosta ikään kuin varmuuden vuoksi silloin, kun ei olla varmoja siitä, aikooko vastapuoli valittaa. Vastavalituksen avulla valittajan vastapuolella on silti mahdollisuus saada hovioikeuden huomioitavaksi myös hänen vaatimuksensa asiassa.

Lopuksi

Mikäli siis käräjäoikeuden ratkaisuun halutaan hakea muutosta, haetaan sitä ensisijaisesti hovioikeudelta. Muutoksenhaku edellyttää ensin tyytymättömyyden ilmoittamista, joka on tehtävä viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu annettiin tai julistettiin. Tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksyttyään, käräjäoikeus antaa muutoksenhakijalle valitusosoituksen. Muutoksenhakija etenee valitusasiassa valitusosoituksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti, eli laatii valituskirjelmän, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Valituskirjelmästä tulee käydä ilmi ratkaisu, jota valitus koskee, ja ne tarkemmat ratkaisun kohdat, joihin muutosta haetaan. Lisäksi valituskirjelmässä on kerrottava, minkälaista muutosta vaaditaan sekä perusteet ja todisteet, joihin vaatimus nojaa. Määräaika valituskirjelmän toimittamiselle käräjäoikeuteen on 30 päivää siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu annettiin tai julistettiin. Käräjäoikeus toimittaa kansliaansa saapuneet kirjelmät hovioikeudelle.

Vinkit

  • Valitusasioita koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimieheen. Lakimies voi auttaa esimerkiksi valituskirjelmän laatimisessa.

 

Varoitukset

  • Valituskirjelmän laatimisessa kannattaa keskittyä tarkasti valituksen kannalta olennaisiin seikkoihin. Liian laaja valituskirjelmä ei ole valittajan edun mukainen.
  • Valitusasioissa on lisäksi erittäin tärkeää kiinnittää huomiota valituksen tekemiselle säädettyihin määräaikoihin. Määräajan umpeuduttua ei asiassa ole enää lähtökohtaisesti mahdollista valittaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa