Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset jatkokäsittelyluvan myöntämiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla hovioikeuteen, tarvitaan asiassa nykyään jatkokäsittelylupa. Jatkokäsittelylupa vaaditaan lähtökohtaisesti, jotta oikeusturvan toteutuminen voitaisiin varmistaa tehokkaammin ja luotettavammin. Lainkäyttöjärjestelmä on tehokkaampi ja oikeusturva toteutuu paremmin, kun hovioikeuksien ratkaistavaksi otetaan asioita, joissa todella on merkittäviä tulkinnan- ja harkinnanvaraisia kysymyksiä, eikä käräjäoikeuden oikeudenkäyntejä uusita ainoastaan varmuuden vuoksi. Kysymys on näin ollen hovioikeuksien resurssien asianmukaisesta kohdentamisesta, ei muutoksenhakuoikeuden rajoittamisesta.

Jatkokäsittelyluvan piirissä ovat kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista. Rikosasiassa ei kuitenkaan tarvita jatkokäsittelylupaa silloin, kun valittajana on vastaaja, jolle tuomittu rangaistus on enemmän kuin kahdeksan kuukautta vankeutta ja valitus koskee hänen syykseen luettua rikosta tai rangaistusta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa huomioon ei oteta vankeusrangaistuksen ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta. Syyttäjä tai asianomistaja ei puolestaan tarvitse jatkokäsittelylupaa miltään osin rikosasiassa, jossa vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta, ja valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta tai rangaistusta.

Lainsäädännössä on jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asetettu neljä toisilleen vaihtoehtoista edellytystä. Jatkokäsittelylupa on myönnettävä ensinnäkin silloin, kun ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelylupa tulee lisäksi myöntää, mikäli käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida ilman, että jatkokäsittelylupa myönnetään. Kolmanneksi, mikäli lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeää myöntää jatkokäsittelylupa, on se myönnettävä. Jatkokäsittelylupa on myönnettävä myös, mikäli luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Näin ollen, jos yksikin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, jatkokäsittelylupa on myönnettävä. Käräjäoikeuden tekemän ratkaisun oikeellisuuden epäileminen lienee yleisin peruste luvan myöntämiselle. Hovioikeuden on oma-aloitteisesti tutkittava myös sellaisten jatkokäsittelyluvan myöntämistä koskevien perusteiden mahdollinen täyttyminen, joihin valittaja ei ole nimenomaisesti vedonnut. Jatkokäsittelylupa voidaan myös rajoittaa koskemaan vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisestä voidaan tällöin siirtää muilta osin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Monissa tavanomaisissa tapauksissa edellytetään siis hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa. Tietyissä rikosasioissa, joissa vastaajalle on tuomittu riittävän ankara vankeusrangaistus, jatkokäsittelylupaa ei kuitenkaan vaadita. Jatkokäsittelyluvan myöntäminen riippuu tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jatkokäsittelyluvan edellyttämisellä on tähdätty muun muassa lainkäyttöjärjestelmän tehokkuuden ja kansalaisten oikeusturvan parantamiseen.

 

Vinkit

  • Kielteiseen jatkokäsittelylupapäätökseen voi hakea tavanomaiseen tapaan muutosta.
  • Lakimieheltä voi pyytää neuvoa muun muassa sen arvioimiseen, täyttyykö jokin jatkokäsittelyluvan myöntämisperuste, ja onko valituksella mahdollisuudet menestyä.

Varoitukset

  • Mikäli harkitset käräjäoikeuden ratkaisusta valittamista, muista ilmoittaa tyytymättömyytesi tuomioon ja toimittaa valitus hovioikeuteen ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä. Määräajan kuluttua tuomiosta ei ole enää mahdollista valittaa. Mikäli käräjäoikeuden tuomiosta ei valiteta, se jää pysyväksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa