Minilex - Lakipuhelin

Takaus määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla henkilö velvoittautuu vastaamaan velkojalle toiselle henkilölle myönnetystä velasta, eli ns. päävelasta. Takaaja siis sitoutuu maksamaan velan velkojalle siinä tapauksessa, ettei velallinen itse syystä tai toisesta sitä maksa. Velan takaukseen liittyy aina kolme osapuolta: velkoja, velallinen ja takaaja. Velkojan kannalta takaus on edullinen järjestely, sillä se turvaa velan takaisinmaksun siinäkin tapauksessa, että velallinen itse osoittautuisi maksukyvyttömäksi. Myös velallinen hyötyy takauksesta, sillä ilman tällaista järjestelyä esimerkiksi nuorten ja vähävaraisten olisi vaikea saada luottoa tai lainaa. Takaajalle sen sijaan sitoumuksesta ei juuri ole etua, vaan päinvastoin pahimmillaan velan takaaminen voi aiheuttaa takaajalle merkittäviäkin maksurasitteita. Tästä syystä takaukseen sitoutuvan olisikin hyvä jo ennen takauksen antamista perehtyä huolella siihen, mitä velan takaaminen hänen kannaltaan tarkoittaa.

Takauksia on erilaisia, ja niitä onkin mahdollista jakaa eri tyyppeihin. Tärkein takauksen muoto on yksityistakaus, jossa yksityinen henkilö antaa takaussitoumuksen ammattimaiselle luotonantajalle. Yksityistakaajan asemaa turvataan lainsäädännöllä eli lailla takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Takaajan aseman kannalta ehkä tärkein erottelu tehdään toissijaisen ja omavelkaisen takauksen välillä. Takaus on aina lähtökohtaisesti toissijainen, ellei toisin sovita. Tämä tarkoittaa sitä, että maksua peritään takaajalta vasta siinä tapauksessa, että velallinen itse on todettu maksukyvyttömäksi. Käytännössä valtaosa takauksista annetaan kuitenkin omavelkaisina, jolloin takaaja vastaa velasta kuin velallinen itse. Tämä merkitsee sitä, että velkoja voi velan erääntyessä vaatia maksua suoraan takaajalta, vaikkei velallinen itse olisikaan maksukyvytön. Takaajan asemaa parantaa tilanteessa kuitenkin se, että takaajan oikeuksista ja luotonantajan velvollisuuksista häntä kohtaan on säädetty tarkkaan laissa.

Luotonantaja on lain mukaan ennen takaussitoumuksen tekemistä velvollinen kertomaan takaajalle kaikki sellaiset takaussitoumusta ja velallisen maksukykyä koskevat olennaiset seikat, joilla voitaisiin katsoa olevan merkitystä takaajan kannalta. Takaajalla itsellään taas on takaussuhteen aikana oikeus saada pyynnöstä luotonantajalta velkasuhdetta ja velallisen maksukykyä koskevia tietoja. Jos luotonantaja laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa takaajaa kohtaan, takaussitoumusta on mahdollista sovitella takaajan hyväksi.

Takaussitoumuksen sidonnaisuus päävelkaan näkyy etenkin tavassa, jolla muutokset päävelkasuhteessa vaikuttavat takaussuhteeseen. Jos päävelka lakkaa, myös takausvastuu päättyy. Jos taas päävelka ei ole vielä erääntynyt maksettavaksi, ei myöskään takaajalla voi vielä olla maksuvelvollisuutta. Jos päävelkasuhteessa tapahtuu muutoksia, nämä eivät sido takaajaa ilman tämän antamaa hyväksyntää, jos muutokset vaikuttaisivat olennaisesti takaajan asemaan.

Takaajan on myös hyvä tiedostaa, että vaikka hän joutuisikin maksamaan velallisen sijasta päävelan luotonantajalle, tämä ei tarkoita sitä, että velalliselle itselleen aiheutuisi tilanteesta hyötyä takaajan kustannuksella. Takaajalle nimittäin syntyy tässä tapauksessa niin sanottu takautumisoikeus velallista kohtaan. Takautumisoikeus merkitsee sitä, että hänellä on oikeus vaatia luotonantajalle suorittamaansa maksua kokonaisuudessaan takaisin velalliselta. Tarkempia tietoja takautumisoikeudesta ja takaajan oikeuksista yleensäkin kannattaa tiedustella esimerkiksi ammattitaitoiselta lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa