Minilex - Lakipuhelin

Takauksen sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takauksen sovittelulla takaajan vastuuta alennetaan

Takauksen sovittelulla tai paremmin ilmaistuna takausvastuun sovittelulla tarkoitetaan sitä, että takaajan vastuuta velallisen päävelasta sovitellaan eli käytännössä alennetaan. Päävelalla tarkoitetaan sitä velkaa, johon takaus on annettu.

Takausvastuun sovittelu voi tulla kyseeseen silloin, kun takaajana on yksityishenkilö ja hänen maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri hänen taloudelliseen asemaansa nähden. Edellytyksenä on lisäksi, että luotonantajan on takausta annettaessa tietänyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Takauksen sovittelussa otetaan huomioon takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet takausta annettaessa ja sen jälkeen.

Takauksen sovittelu liittyy käytännössä siihen, että luotonantajalla eli velkojalla on velvollisuus antaa yksityistakaajalle tietoa takauksen piiriin kuuluvista veloista liitännäiskustannuksineen sekä niistä edellytyksistä, joiden perusteella takaajalta voidaan vaatia suoritusta. Luotonantajan on lisäksi selvitettävä takaajalle muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Näiden tietojen ohella, luotonantajan on kerrottava takaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jotta takaaja voi harkita takauksen antamista ja arvioida siihen liittyvien riskien toteutumista on hänen tärkeää saada oikeat tiedot velallisen taloudellisesta tilanteesta sekä takausvastuun laajuudesta. Jos luotonantaja laiminlyö tämän tiedonantovelvollisuutensa ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, voidaan takaajan vastuuta sovitella.

Sama koskee tilannetta, jossa henkilö on antanut velallisen veloista yleistakauksen tai taannut toisen henkilön tililuoton, jonka mukainen saatava vaihtelee tililuoton käytön mukaan. Luotonantajalla on nimittäin velvollisuus ilmoittaa takauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan yhä maksamatta olevan pääoman määrä kuuden kuukauden väliajoin, ellei ole sovittu, että uudesta päävelasta ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä. Jos luotonantaja laiminlyö tämän velvollisuutensa ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, voidaan yksityistakaajan vastuuta sovitella.

Kun takaajana on yksityishenkilö, voidaan takausta voidaan sovitella myös kuluttajansuojalain säädöksiin vedoten. Mikäli siis takaussopimuksessa oleva ehto on yksityistakaajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan kohtuutonta ehtoa sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Lisäksi kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaisesti.

Mikäli yksityistakaaja on takausta koskevan sopimuksen mukaisesti velvollinen maksamaan myös päävelkaan kuuluvaa viivästyskorkoa tai muuta maksun viivästymiseen perustuvaa hyvitystä, voidaan näitäkin tietyin edellytyksin sovitella. Tällöin noudatetaan korkolain säännöksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa