Minilex - Lakipuhelin

Takaajan oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaajalla on lukuisia oikeuksia

Takaukseen sitoutuminen tuo mukanaan paljon vastuuta, mutta takaajalla on kuitenkin turvanaan useita takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa säädettyjä oikeuksia. Erityisen suojatussa asemassa on yksityistakaaja, sillä takauslain pakottavista säännöksistä ei saa sopia hänen vahingokseen. Takaushan on siis sitoumus, jossa takaaja sitoutuu vastuuseen kolmannen henkilön (velallisen) velasta velkojalle. 

Takaajan tiedonsaantioikeudet

Yksityistakaajan tiedonsaantioikeuksien toteutumista turvaa luotonantajan laaja tiedonantovelvollisuus ennen takauksen antamista. Tiedonantovelvollisuus koskee takauksen piiriin kuuluvia velkoja, suorituksen vaatimisedellytyksiä sekä muita takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Myös velallisen maksukykyyn vaikuttavista, takaajalle merkityksellisistä seikoista on ilmoitettava. Muillakin kuin yksityistakaajilla on pyynnöstä oikeus saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja.

Yksityistakaajalla on takauksen voimassa ollessa oikeus pyytää tietoja luotonantajalta velallisen maksukykyyn vaikuttavista sitoumuksista tai muista vastaavista seikoista. On kuitenkin huomioitava, että luotonantaja on velvollinen antamaan tietoja vain seikoista, jotka ovat hänen tiedossaan. Takaajalla voi lisäksi olla oikeus takauksen sovitteluun, mikäli luotonantaja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa. Takaajalla on myös oikeus saada velalliselta päävelan suoritusvelvollisuuden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot. 

Yksityistakaajan oikeus suorittaa päävelka alkuperäisen sopimuksen mukaisesti

Tämä yksityistakaajan oikeus tulee sovellettavaksi, mikäli päävelka on eräännytetty velallisen maksuviivästyksen vuoksi. Yksityistakaajalla on tällöin oikeus suorittaa päävelka alkuperäisten maksuehtojen mukaan, jos takauslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.  

Takaajan ennenaikainen suoritus

Takaaja saa suorittaa erääntyneen päävelan samoin edellytyksin kuin velallinen. Takaaja saa myös suorittaa erääntymättömän päävelan, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti. Huomionarvoista on se, että takaajalla on oikeus tehdä rahasuoritus, vaikka velallinen on sitoutunut muunlaiseen suoritukseen.

Takaajan kuittaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takaajalla on oikeus tehdä suorituksensa kuittaamalla päävelan saatavalla, joka hänellä on velkojalta.

Takautumisoikeus velalliseen ja toiseen takaajaan nähden

Takautumisoikeus on eräs keskeisimmistä takaajan oikeuksista. Takaajalla on nimittäin oikeus saada velalliselta takauksen perusteella velkojalle suorittamansa päävelan määrä. Jos samaa päävelkaa koskevat takaukset on annettu samanaikaisesti tai toisiaan edellyttäen eikä takaajien keskinäisestä vastuusta ole muuta sovittu, takaajalla on oikeus saada jokaiselta muulta takaajalta takaajien pääluvun mukainen osuus takauksen perusteella suorittamastaan määrästä.

Takaajalla on oikeus saada maksu muilta takaajilta on siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa ja hänen suorituksensa on vähentänyt muiden takaajien takausvastuuta. Takaajan oikeus saada velalliselta tai muilta takaajilta maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä.

Takaajan oikeus vakuuteen

Takaajalla on sama oikeus kuin velkojalla saada takautumissaatavalleen suoritus velallisen antamasta päävelan vakuudesta. Jos takaaja ei ole suorittanut koko päävelkaa tai jos vakuus on ennen takausta annettu myös velkojan muun saatavan vakuudeksi, takaaja saa oikeuden velkojan saatavan jälkeen.

Yleistakaus ja takaajan oikeudet

Takaajalla on oikeus yleistakauksen voimassaoloaikana määrätä ajankohta, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa. 

Takaajan oikeudet suojaavat erityisesti luotonantajaan nähden heikommassa asemassa yksityistakaajaa. On tärkeää muistaa, että takauslaki tarjoaa mahdollisuuden yksityistakaajan takausvastuun sovitteluun vastuun muodostuessa kohtuuttomaksi. Lisätietoja takaajan oikeuksista saat lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa