Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja yrityssaneeraus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Takausta ja yrityssaneerausta koskevat säännöt ovat linjassa silloin, kun yritystoimintaa harjoittavan velalliseen kohdistuu yrityssaneerausmenettely ja tämän velallisen jotakin velkaa turvaa takaus. Takauksen ja yrityssaneerauksen suhde on sekä lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) että lain yrityksen saneerauksesta (yrityssaneerauslaki) sääntelemä.

Takauslaissa määrätään lähinnä yrityssaneerauksen vaikutuksista takaajan vastuulle. Laki sisältää seuraavat säännöt.

  • Jos velkoja jättää saatavansa ilmoittamatta velallista koskevassa yrityksen saneerausmenettelyssä, takaaja vapautuu takausvastuusta siltä osin kuin velkoja olisi saatavansa valvomalla saanut päävelalle suorituksen velallisen varoista.
  • Jos päävelan ehtoja on velallisen osalta muutettu yrityssaneerauslain tarkoitetussa velkajärjestelyssä, velkoja saa periä päävelan aikaisempien ehtojen mukaisesti takaajalta.
  • Kun päävelka on erääntynyt ja velallisen osalta on alkanut yrityssaneerauslain mukainen menettely taikka menettelyssä on määrätty päävelkaa koskeva väliaikainen kielto, velkoja saa toissijaisen takauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta.
  • Jos velallinen säilyttää vakuutena olevan omaisuuden yrityksen saneerauksessa, velkoja saa vaatia täytetakauksen antaneelta takaajalta suoritusta vain siitä osasta päävelkaa, jolle ei maksuohjelman mukaan kerry suoritusta. Takaaja ei kuitenkaan vastaa viivästyskorosta, joka maksuohjelman aikana kertyisi velallisen maksettavaksi määrätylle velalle. Jos vakuus myöhemmin muutetaan rahaksi, velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta aikaisempien ehtojen mukaan edellä mainittua viivästyskorkoa lukuun ottamatta.
  • Jos velallisen osalta on alkanut yrityssaneerauslain mukainen menettely tai menettelyssä on määrätty päävelkaa koskeva väliaikainen kielto, velkoja saa vaatia suoritusta takaajalta ilman velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.
  • Jos velkojalla on velallisen saneerausmenettelyn perusteella oikeus eräännyttää päävelka, takaaja saa suorittaa päävelan ennenaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että takaaja voi maksaa velan ennen kuin velkoja on tätä häneltä edes vaatinut. Velkojalla ei tällöin ole oikeutta vaatia takaajalta enempää kuin mitä velallinen olisi ollut velvollinen suorittamaan, jos velkoja olisi eräännyttänyt päävelan. Velan ennenaikainen maksaminen on hyvä keino katkaista viivästyskoron ja muiden mahdollisten viivästysseuraamusten kertyminen.

Yrityssaneerauslaki sääntelee puolestaan velallisen yksittäistä velkaa turvaavan takauksen vaikutuksesta lain mukaiselle velkajärjestelylle. Tätä suhdetta koskee seuraavat yrityssaneerauslain määräykset.

  • Saneerausmenettelyn alkaminen ei estä saneerausvelan perimistä takaajalta eikä irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä velkaa takaajan osalta, jos takaussitoumus on annettu liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa. Suorituksen vaatiminen takaajalta ei edellytä velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa. Jos takaajana on muu kuin liiketoiminnassa takauksen antanut henkilö, yrityssaneerauslain saneerausvelan perintä- ja ulosmittauskieltoa koskevat säännökset koskevat myös velan perimistä takaajalta.
  • Saneerausohjelmassa määrättäviin toimenpiteisiin ja järjestelyihin liittyen: jos joku on takaussitoumuksen perusteella vastuussa tietystä velasta, ohjelmassa tulee määrätä myös kyseisen henkilön maksuvelvollisuudesta velkojalle.
  • Jos luonnollinen henkilö on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut velallisen velasta takaussitoumuksen, hänelle voidaan hänen vaatimuksestaan vahvistaa saneerausmenettelyn yhteydessä takausvastuun järjestely siten kuin yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa säädetään. Mikäli velkaa ei ole menettelyn aikana peritty liiketoiminnassa takauksen antaneelta takaajalta, velkoja voi velkajärjestelyn estämättä periä saatavansa takaajalta velan aikaisempien ehtojen mukaisesti.

Jos haluat paremmin tilanteeseesi sopivaa tietoa takauksen ja yrityssaneerauksen yhteen lomittumisesta, ota yhteyttä lakimieheemme.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »