Minilex - Lakipuhelin

Takaajalle annettavat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaaja on oikeutettu saamaan tietoja velallisen taloudellisesta asemasta

Takaajalla on oikeus ennen takaussitoumuksen solmimista saada erinäisiä takaukseen liittyviä tietoja. Takaajalle annettavilla tiedoilla on oleellinen merkitys tämän arvioidessa takaukseen liittyviä riskejä.

Takaus on siis sitoumus, jossa sitoumuksen antaja (takaaja) sitoutuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön (velallisen) velasta. Takaus on yksi vakuuksista ja takaaja voi siis joutua maksuvelvolliseksi toisen henkilön velasta, jos tämä alkuperäinen velallinen ei kykene tai halua maksaa velkaansa. Takauksen ankaruuden vuoksi takaajalla on oikeus saada tietoa takauksesta sekä velallisen oloista, jotta hän voi tehdä päätöksen siitä, suostuuko hän takaajaksi.

Tiedonantovelvollisuus ennen takauksen antamista

Takaajalle on selvitettävä velallisen taloudellinen asema. Tästä syystä luotonantajan on kirjallisesti ilmoitettava takaajalle ennen takauksen antamista takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Edellä mainittujen lisäksi takaajalle on kerrottava ennen takauksen antamista sellaisista velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä takaajalle. Jos nämä tiedot annetaan kirjallisesti, ne on annettava viimeistään päivä ennen takauksen antamista. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tiedonantovelvollisuus takauksen voimassa ollessa

Luotonantajan (pankin) tulee ilmoittaa takaajalle päävelan maksamaton määrä kuuden kuukauden välein, jollei muuta ole sovittu. Mikäli pankki laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa ja sen voidaan katsoa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan kohtuullistaa.

Takaajan oikeus saada tietoja

Takaajalla on oikeus saada pankilta pyydettäessä päävelkaa koskevia tietoja. Pankin on pyynnöstä ilmoitettava velallisen sitoumuksista sekä muista velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Pankin tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaisia tietoja, jotka ovat pankin tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa takaajalle ilman erityisiä selvitystoimenpiteitä. Takaajalla on oikeus velvollisuus antaa kohtuullinen korvaus pankille tietojen luovuttamisen kohtuullisista kustannuksista. 

 

Vinkit

- Takaajalla on oikeus saada tietoja velallisen maksukyvystä sekä taloudellisesta tilasta

- Takaajalla on oikeus saada tietoja päävelan liitännäiskustannuksista

- Pankilla on tietyin edellytyksin tiedonantovelvollisuus takaajalle

- Tiedot takauksesta helpottavat takaajan päätöstä ryhtyä takaajaksi

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa