Minilex - Lakipuhelin

Lainojen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä lainan takauksesta tulisi tietää?

Lainan takaajan tehtävänä on vastata lainan takaisinmaksusta, jos päävelallinen ei siihen itse pysty. Takaaja ottaa vastattavakseen suuren vastuun ja siksi takauksessa on monta asiaa, jotka tulisi ottaa huomioon. Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa, mitä kaikkea takauksesta tulisi tietää niin velallisen kuin takaajankin näkökulmasta.

Lainojen takaukset ovat tyypillisiä suurissa lainoissa kuten asuntolainoissa. On hyvin yleistä, että lainan määrä on suurempi kuin asunnon vakuusarvo, jolloin pankit tarvitsevat lisäturvaa takaisinmaksulle. Takaus on yksi keino tähän. Takauksista on olemassa kolme muotoa. Nämä ovat:

 • henkilötakaus
 • omatakaus
 • valtiontakaus

Henkilötakauksessa joku toinen henkilö sitoutuu vastaamaan lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Henkilötakaaja voi sitoutua maksamaan koko velan tai vain tietyn osan siitä. On myös mahdollista, että takaaja on sitoutunut takaamaan useita velallisen velkoja.

Omatakauksen voi ostaa lainaan. Tällöin ei välttämättä tarvitse pyytää lainalle erillisiä takaajia. Omatakauksen myöntää vakuutusyhtiö. Mikäli velallinen ei pysty suoriutumaan velan takaisinmaksusta, vakuutusyhtiö maksaa enintään ostetun vakuutuksen suuruisen korvauksen pankille. Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta.

Valtiontakaus on nimensä mukaisesti valtion myöntämä. Jos velallinen ei kykene maksamaan velkaansa, valtio maksaa sovitun määrän lainan arvosta velkojalle. Monelle saattaa tulla valtiontakauksesta ensimmäisenä mieleen opintolaina, mutta takaus on mahdollista saada myös asuntolainaan.

Takaus ei pääsääntöisesti koske velan korkoa tai muita liitännäiskustannuksia. On kuitenkin mahdollista sopia erikseen, että takaus koskee myös näitä.

 

Mitä lainan henkilötakaus tarkoittaa?

Henkilötakauksessa toinen henkilö sitoutuu takauksella vastaamaan velallisen veloista, jos velallinen ei suoriudu maksuvelvoitteistaan. Henkilötakaus voi koskea kokonaan yhtä tiettyä velkaa tai vain sen osaa. Takaus voi myös koskea useampaa velkaa. Takauksen eri muotoja ovat täytetakaus, toissijainen takaus, omavelkainen takaus ja yleistakaus.

Täytetakauksessa takaaja on vastuussa velasta vain siltä osin kuin maksua ei saada vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Takaaja ei näin ollen ole vastuussa koko velasta. Mikäli velallinen ei kykenisi maksamaan velkaansa, vakuutena oleva omaisuus myytäisiin ja siitä saatu raha käytettäisiin velkojen maksuun. Takaajan maksettavaksi jäisi vain se osuus lainasta, mitä ei vakuuksien myymisellä saataisi katetuksi. Täytetakaus on tyypillinen takausmuoto esimerkiksi asuntolainoissa. Asuntolainoissa lainalla hankittava asunto toimii vakuutena.

Toissijaisessa takauksessa velan maksamisesta on ensisijaisesti vastuussa velallinen henkilö. Vasta jos velallinen ei kykene huolehtimaan maksuvelvoitteistaan, vastuu veloista siirtyy toissijaiselle takaajalle. Vastuu takaajalla on siis koko velasta, mutta vain toissijaisesti. Lähtökohtaisesti takausta pidetään toissijaisena takauksena, jollei takausta ole nimenomaisesti annettu omavelkaisena takauksena.

Omavelkainen takaus on puolestaan takaus, jossa takaaja vastaa velasta niin kuin omastaan. Takaajan ja päävelallisen vastuu on siten yhtä suurta. Takaajalta voidaan vaatia maksua heti silloin, kun sitä voitaisiin vaatia päävelalliseltakin.

Yleistakaus poikkeaa muista takausmuodoista, sillä se koskee muitakin velkoja kuin vain yhtä tiettyä velkaa. Takaaja ei siis täten vastaa esimerkiksi velallisen asuntolainan tietystä osasta tai autolainasta kokonaisuudessaan, vaan saattaa vastata useammasta velallisen ottamasta velasta tiettynä aikana. Yleistakaaja ei siispä välttämättä tiedä etukäteen, mistä kaikesta hän tulee takauksellaan vastaamaan. Yleistakauksessa tulee määrätä takaajan vastuun rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika. Näin ollen yleistakaus voidaan antaa esimerkiksi niin, että Matti sitoutuu vastaamaan Maijan vuonna 2020 ottamista veloista. Matti vastaa veloista kuitenkin enintään 20 000 eurolla. Voi olla, että Maija ottaa vuonna 2020 vain 2 000 euron autolainan, mutta voi olla, että Maija ottaa tämän lisäksi useita muitakin lainoja. Yleistakauksessa on siten olemassa tietynlaista epävarmuutta siitä, millaiseksi lopullinen takausvastuu muodostuu. Siksi on suotavaa pohtia huolella raha- ja aikarajoituksia, joita yleistakaukselleen haluaa.

Henkilötakaajalla on oikeus saada tietoja ennen takauksen antamista ja sen aikana. Ennen takausta luotonantajan kuuluu kertoa takaajalle muun muassa ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta ja informoida takaajaa sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa velallisen maksukykyyn. Takauksen aikana maksamattomasta pääomasta tulee ilmoittaa säännöllisesti takaajalle. Takaajalla on myös oikeus pyynnöstä saada velkojalta velkaa koskevia tietoja.

Takaajan vastuu loppuu, kun velka on suoritettu. Vastuu loppuu myös silloin, jos velallinen vapautetaan vastuusta. Jos velallinen vapautuu velkojen maksamisesta vain osittain, vapautuu myös takaaja ainoastaan tältä vastaavalta osalta takausvastuustaan. Mikäli velallista koskee jokin maksukyvyttömyysmenettely, kuten konkurssi tai saneerausmenettely, eikä velkoja ilmoita saatavaansa tämän yhteydessä, takaaja vapautuu takausvastuustaan. Takaajan vastuu voi myös vanhentua ja tämän johdosta lakata.

Milloin velkaa sitten voidaan periä takaajalta? Tämä riippuu siitä, onko takaus toissijainen, omavelkainen vai täytetakaus. Toissijaisen takauksen perusteella velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt ja velalliselta ei saada varoja päävelan perimiseksi. Omavelkaiselta takaajalta velkojalla on oikeus vaatia maksua heti, kun velka on erääntynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että omavelkaiselta takaajalta voidaan vaatia suoritusta samaan aikaan kuin itse velalliseltakin. Täytetakaajalta velkoja saa puolestaan vaatia suoritusta sen jälkeen, kun vakuus on myyty tai kun on ulosotossa todettu vakuuden myynnille olevan este.

 

Kannattaako lainan takaajaksi ryhtyä?

Lainan takaajan vastuu on suuri ja siksi takaajaksi ryhtymistä tulisi miettiä huolella. Usein takausta pyytää joku läheinen henkilö ja tällöin kynnys kieltäytymiselle voi tuntua olevan korkealla. On hyvä muistaa, ettei henkilötakaus ole se ainoa vaihtoehto lainanhakijalle, vaan hän voi turvautua myös valtiontakaukseen, omatakaukseen ja erilaisiin vakuuksiin. Kun pohtii lainan takaajaksi ryhtymistä, olisi hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • Millainen on sen henkilön taloudellinen tilanne, joka takausta pyytää? Uskotko hänen suoriutuvan lainansa maksamisesta?
 • Entä millainen on oma taloudellinen tilanteesi? Kestääkö se mahdollista lisärasitusta? Takauksessa on olemassa aina se mahdollisuus, ettei velallinen pystykään hoitamaan velkojaan ja suoritusta tullaan perimään takaajalta. Oletko todella valmistautunut tähänkin mahdollisuuteen? Miten tilanne vaikuttaisi sinuun?
 • Oletko itse ottamassa lainaa? Takaajaksi ryhtyminen saattaa vaikuttaa omiin lainansaantimahdollisuuksiisi.
 • Onko lainanottaja pohtinut muita vaihtoehtoja henkilötakauksen lisäksi?
 • Ota huomioon, että elämä on täynnä yllätyksiä eikä kaikki aina mene suunnitelmien mukaan. Kestääkö taloutesi takauksen yhä silloin, mikäli eteen tulisikin yllättäviä, isoja kulueriä?
 • Valitettavasti takauksella saattaa olla myös sosiaalisia vaikutuksia. Miten takaussuhde tulisi vaikuttamaan sinun ja lainanottajan väliseen suhteeseen? On hyvä pohtia etenkin sitä tilannetta, jossa joutuisitkin lopulta maksamaan lainan läheisesi puolesta.
 • Sinulla on oikeus saada luotettavaa tietoa lainanottajan maksukyvystä, lainasta ja takauksesta luotonantajalta. Näihin tulee ehdottomasti tutustua ennen takauksen antamista. Takaaja ottaa kantaakseen suuren vastuun, minkä vuoksi on syytä perehtyä asiaan huolella. Ei kannata tyytyä vain niihin tietoihin, joita lainanottaja sinulle kertoo.

Yllä mainittuja kysymyksiä on hyvä pohtia perusteellisesti ja realistisesti ennen takaajaksi suostumista. Mikäli takaajaksi päättää ryhtyä, on syytä pitää mielessä takaajan tiedonsaantioikeudet myös takauksen aikana. Mitä aktiivisemmin seuraa velallisen suoriutumista maksuistaan, sitä vähemmän yllätyksiä on luvassa.

 

Omatakaus

Omatakaus on pankin myymä lisäpalvelu lainaan. Takauksen myöntäjänä toimii vakuutusyhtiö. Mikäli velallinen ei pysty maksamaan velkaansa, vakuutusyhtiö maksaa enintään ostetun vakuutuksen suuruisen korvauksen pankille. Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta.

 

Esimerkki omatakauksesta:

Matti aikoo ostaa asunnon, jonka velaton hinta on 100 000 euroa. Pankille asunnon vakuusarvo on 70 % tästä eli 70 000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että asunto toimii myös lainan vakuutena. Jos velka ei tulisi maksetuksi, asunto myytäisiin ja siitä oletetaan tässä tapauksessa saatavan 70 000 euroa. Matilla on säästöjä asunnonostoa varten 15 000 euroa. Hän tarvitsee kuitenkin vielä toiset 15 000 euroa asunnonostoon. Hän voi hakea pankista omatakausta 15 000 eurolle. Omatakauksessa Matin tulee maksaa kertamaksu, jonka hinta määräytyy muun muassa pankin ja takausmäärän mukaan. Kertamaksu voi olla esimerkiksi 370 euroa.

Jos Matti ei kuitenkaan suoriutuisi veloistaan, vaan vakuutusyhtiö joutuisi maksamaan pankille takaamansa osuuden eli 15 000 euroa, tulisi Matin maksaa tuo 15 000 euroa takaisin vakuutusyhtiölle.

Omatakaus on pankin tarjoama palvelu, minkä vuoksi sen hinta ja ehdot voivat vaihdella pankeittain. Pankin asettamiin ehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ennen palvelun ostamista.

Itä-Suomen hovioikeus on antanut erään ratkaisun (2016:4) koskien omatakausta. Tapauksessa kuluttaja oli halunnut ostaa pikaluoton rahoitusyhtiöltä. Rahoitusyhtiö oli kuitenkin liittänyt luoton saamisen edellytykseksi, että luotolle annetaan takaus. Yhtiö oli tarjonnut omaa takauspalveluaan eli omatakausta. Takauspalveluun kuului maksullinen mobiilipalvelu. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että luottosopimuksen edellyttämä maksullinen takauspalvelu mobiilipalveluineen oli kokonaisvaltaisesti arvioituna kuluttajan kannalta kohtuuton. Kuluttajalle oli aiheutunut mobiilipalvelun myötä maksuja muun muassa takauspalvelun tilaamisesta. Lain mukaan luotonantaja ei saa käyttää luottoa markkinoitaessa, sitä myönnettäessä eikä muussa luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa lisämaksullisia tekstiviestipalvelua tai muuta vastaavaa viestipalvelua. Näin ollen kuluttaja ei joutunut maksamaan takaus- ja mobiilipalvelusta aiheutuneita maksuja. Hovioikeus huomautti erikseen myös muista kuluttajan kannalta kohtuuttomista sopimuksen kohdista. Näitä olivat muun muassa suhteettoman suuret kustannukset takauspalkkiosta luoton pääomaan ja laina-aikaan nähden sekä sopimusehtojen laatiminen vaikeaselkoisesti.

Hovioikeuden antama ratkaisu osoittaa sen, että rahoitusyhtiöiden tarjoamat omatakaukset voivat sisältää kuluttajilleen epäedullisia ja jopa kohtuuttomia ehtoja. Omatakaus on rahoitusyhtiön tarjoama palvelu, minkä vuoksi sen hinta ja ehdot voivat vaihdella yhtiöittäin. Rahoitusyhtiön asettamiin ehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ennen palvelun ostamista.

 

Valtiontakaus

Valtiontakauksessa takaajana toimii valtio. Valtiontakaus on mahdollista saada opintolainaan ja asuntolainaan. Asuntolainaan valtiontakausta ei tarvitse erikseen hakea, vaan se myönnetään automaattisesti pankissa asuntolainan myöntämisen yhteydessä. Valtiontakauksen enimmäismäärä on 20 % asuntolainasta. Jotta valtiontakauksen voi saada asuntolainaan, on muutaman ehdon täytyttävä. Nämä ovat:

 • Lainan tarkoituksena on omistusasunnon hankinta tai rakentaminen.
 • Ostat asunnosta vähintään puolet.
 • Asunto on tulossa omaan vakituiseen käyttöösi.
 • Asunto sijaitsee Suomessa.
 • Asunto sijaitsee sellaisella alueella, jolla asuminen ympärivuotisesti on sallittua.
 • Lainan suuruus on enintään 85 % asunnon hankintahinnasta (tai ASP-korkotukilainoissa 90 % hankintahinnasta).
 • Laina-aika on enintään 25 vuotta.

Valtiontakausta ei näin ollen voi saada esimerkiksi lainaan, jolla rahoitetaan asunnon peruskorjausta tai laajentamista. Takausta ei myöskään myönnetä vapaa-ajan asunnon, eli esimerkiksi kesämökin, tai sijoitusasunnon hankintaan. Lainassa, jossa on valtiontakaus, lyhennysvapaata voi saada enintään kaksi vuotta. Lyhennysvapaaseen on oikeutettu, mikäli ei sairauden, työttömyyden, perhevapaan tai muun näihin rinnastettavan taloudellisen syyn vuoksi pysty maksamaan lainaansa.

Valtiontakauskaan ei ole ilmaista. Valtiontakauksesta suoritetaan maksu silloin, kun laina tai sen ensimmäinen erä nostetaan. Takausmaksu on 2,5 % valtiontakauksen määrästä. Eli esimerkiksi 15 000 euron valtiontakauksesta takausmaksu on 375 euroa.

Opintolaina on valtion takaama laina. Näin ollen opintolainaan ei tarvitse muuta vakuutta, takaajaa tai säästöjä, vaan valtio takaa koko lainan. Lainatakausta haetaan Kelasta. Myönteisen päätöksen saatuaan lainanottaja voi valita, mistä pankista haluaa opintolainansa nostaa.

 

Yhteenveto

 • Lainatakaukset ovat yleisiä suurissa lainoissa, kuten asuntolainassa, ja takauksia on kolmenlaisia: henkilötakaus, omatakaus ja valtiontakaus.
 • Henkilötakauksessa toinen henkilö sitoutuu olemaan vastuussa lainan takaisinmaksusta, jos lainanottaja ei pysty siihen.
 • Lainalle voidaan ostaa omatakaus, jonka myöntää vakuutusyhtiö.
 • Valtion myöntämät takaukset ovat valtion myöntämiä, ja valtio maksaa sovitun lainasumman luotonantajalle, jos lainanottaja ei pysty maksamaan.
 • Takaus ei yleensä koske lainan korkoja tai muita siihen liittyviä kuluja, mutta siitä voidaan sopia erikseen.
 • Henkilötakauksessa toinen henkilö sitoutuu maksamaan lainanottajan velkoja, jos lainanottaja ei pysty siihen.
 • Henkilötakuita on neljää tyyppiä: täysi takuu, toissijainen takuu, omatakuu ja yleinen takuu.
 • Täystakaukset kattavat lainanottajan täyden velan, kun taas toissijaiset takaukset kattavat velan vain, jos lainanottaja ei pysty maksamaan.
 • Omatakaukset myöntää lainanottaja, ja yleistakaukset koskevat useita velkoja.
 • Täystakauksissa takaaja vastaa lainan maksamattomasta osasta sen jälkeen, kun luotonantaja on myynyt vakuudeksi käytetyn omaisuuden.
 • Toissijaisissa takauksissa takaaja vastaa velan koko määrästä vain, jos lainanottaja ei pysty maksamaan.

 

Summary in English

 • Loan guarantees are common in large loans, such as mortgages, and there are three types of guarantees: personal guarantee, self-guarantee and government guarantee.
 • In a personal guarantee, another person undertakes to be responsible for repaying the loan if the borrower is unable to do so.
 • A self-guarantee issued by an insurance company can be purchased for the loan.
 • Guarantees issued by the state are issued by the state, and the state pays the agreed loan amount to the lender if the borrower is unable to pay.
 • The guarantee does not usually apply to loan interest or other related costs, but it can be agreed separately.
 • In a personal guarantee, another person undertakes to pay the borrower's debts if the borrower is unable to do so.
 • There are four types of personal guarantees: full guarantee, secondary guarantee, personal guarantee and general guarantee.
 • Full guarantees cover the borrower's full debt, while secondary guarantees only cover the debt if the borrower is unable to pay.
 • Self-guarantees are granted by the borrower, and general guarantees apply to several debts.
 • In full guarantees, the guarantor is responsible for the unpaid part of the loan after the creditor has sold the property used as collateral.
 • In secondary guarantees, the guarantor is responsible for the entire amount of the debt only if the borrower is unable to pay.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Kuka kelpaa takaajaksi?

Takaaja voi olla niin luonnollinen henkilö kuin oikeushenkilökin. Tämä tarkoittaa sitä, että takaaja voi olla ihan tavallinen yksityishenkilö, mutta myös yritys, yhdistys tai säätiö. Sille, kuka takaajaksi kelpaa, ei ole asetettu laissa mitään yleisiä ehtoja. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että takaajan voidaan olettaa selviytyvän takaamansa summan maksamisesta. Takaajan maksukyvyn varmistaakseen pankit saattavat edellyttää takaajalta erilaisia asioita. Saattaa olla, että pankki haluaa, ettei takaajalla ole esimerkiksi maksuhäiriömerkintää.

Laissa ei ole asetettu mitään ikärajaa sille, kuka voi toimia takaajana. Periaatteessa takaajana voisi toimia näin ollen yhtä hyvin 15-vuotias kuin 45-vuotias. Käytännössä iällä saattaa kuitenkin olla suurikin merkitys. Pankki todennäköisesti pitää 45-vuotiasta, vakituisesti töissä käyvää aikuista luotettavampana takaajana kuin alaikäistä ilman vakituista tulonlähdettä. Pankin intressinä on kuitenkin turvata oma etunsa eli se, miten pankki saa rahansa varmimmin takaisin.

Koska laina on pankin ja lainanottajan välinen sopimus, on pankilla oikeus määrätä niistä ehdoista, joilla se on valmis tämän sopimuksen tekemään. Tästä johtuen pankkien ehdot saattavat poiketa toisistaan myös sen suhteen, kenet he kelpuuttavat takaajaksi. Tutustuthan juuri sinun pankkisi asettamiin ehtoihin.

2. Mitä jos lainan takaaja kuolee?

Vaikka takaaja kuolisi, velkojan oikeus takaukseen ei lakkaa. Tällaisessa tapauksessa velkojan tulisi sopia kuolinpesän kanssa siitä, miten velka hoidetaan.

3. Mitä jos velallinen kuolee?

Velkojan oikeus takaukseen säilyy, vaikka velallinen kuolisi. Velan maksamisesta sovitaan ensisijaisesti kuolinpesän kanssa. Mikäli kuolinpesän varat eivät riitä kuittaamaan velkaa, velkojalla on edelleen oikeus periä velka takaajalta.

4. Mitä tarkoittaa takaajan takautumisoikeus?

Takautumisoikeus tarkoittaa sitä, että takaajalla on oikeus myöhemmin saada velalliselta takauksen perusteella velkojalle suorittamansa velan määrä. Eli jos velallinen ei ole kyennyt maksamaan velkaansa ja takaaja on maksun joutunut suorittamaan, takaaja saa vaatia tätä suorittamaansa maksua takaisin velalliselta.

5. Voiko takaaja irtisanoa takauksen?

Yleistakaajalla on oikeus irtisanoa antamansa takaussitoumus kesken takauksen voimassaoloajan. Irtisanomiselle ei tarvitse olla mitään erityistä syytä. Muunlaista takausta takaajan ei kuitenkaan ole mahdollista yksipuolisesti irtisanoa. Jos takaus olisi takaajan vapaasti irtisanottavissa, takaus ei toisi velkojalle lainkaan turvaa takaisinmaksulle. Velkoja sen sijaan voi irtisanoa takauksen, sillä hänen etuaanhan takaus suojaa.

6. Voiko takausta siirtää toiselle henkilölle?

Luotonantaja arvioi takaajan maksukyvyn aina tapauskohtaisesti ennen takauksen hyväksymistä ja lainan myöntämistä. Arvioinnin perusteella henkilö joko hyväksytään takaajaksi tai ei riippuen siitä, pitääkö luotonantaja todennäköisenä sitä, että takaaja pystyy takausvastuusta tarvittaessa suoriutumaan. Näin ollen, vaikka luotonantaja olisi hyväksynyt jonkun henkilön takaajaksi, se ei tarkoita, että kuka tahansa toinen voisi tulla tämän tilalle. Velkojan tulee arvioida, toisiko tämä tilalle tuleva takaaja samanarvoisen turvan takaisinmaksulle. Siksi takaajan vaihtumiseen tarvitaan velkojan suostumus.

 

Aiheesta muualla

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Lainan takaamista kannattaa aina harkita pitkään

- On hyvä tiedostaa, että velkaa voidaan periä takaajalta tarvittaessa jopa ulosoton kautta

- Lainan takaajalla on oikeus saada tietoa velallisen maksukyvystä

Varoitukset

- Lainan takaajan vastuu on suuri

- Lainan takaaja on lopulta täysin vastuussa lainasta, jos lainan velallinen ei kykene maksamaan lainaa takaisin

- Takaaja on vastuussa lainasta koko omaisuudellaan 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]