Onko mahdollista hakea lähestymiskieltoa tai tehdä rikosilmoitusta ihmisestä joka toistuvasti on häirinnyt minua jatkuvasti puheluilla & tekstiviesteillä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lä­hes­ty­mis­kiel­to tar­koit­taa, et­tä hen­ki­lön hen­gen, ter­vey­den, va­pau­den tai rau­han suo­jaa­mi­sek­si voi­daan jo­ta­ku­ta tois­ta kiel­tää ot­ta­mas­ta hä­neen yh­teyt­tä. Lä­hes­ty­mis­kiel­toa voi pyy­tää ku­ka ta­han­sa, jo­ka pe­rus­tel­lus­ti tun­tee it­sen­sä toi­sen uh­kaa­mak­si tai va­ka­vas­ti häi­rit­se­mäk­si. Lä­hes­ty­mis­kiel­toa hae­taan jo­ko po­lii­sil­ta tai suo­raan kä­rä­jäoi­keu­del­ta kir­jal­li­ses­ti tai suul­li­ses­ti. He­ti voi­maan tu­le­van vä­liai­kai­sen lä­hes­ty­mis­kiel­lon voi mää­rä­tä pääl­lys­töön kuu­lu­va po­lii­si tai syyt­tä­jä. Pää­tös me­nee täl­löin vii­py­mät­tä kä­rä­jäoi­keu­den tut­kit­ta­vak­si. Asia kä­si­tel­lään ri­ko­sa­sian ta­voin oi­keu­den is­tun­nos­sa, jo­hon osa­puo­let kut­su­taan. Is­tun­nos­sa käy­dään lä­pi asias­sa esi­tet­ty sel­vi­tys se­kä kuul­laan mo­lem­pia osa­puo­lia ja to­dis­ta­jia. Lä­hes­ty­mis­kiel­to on voi­mas­sa kä­rä­jäoi­keu­den mää­rää­män ajan, enin­tään kui­ten­kin vuo­den, mut­ta tar­vit­taes­sa kiel­toa voi­daan jat­kaa. Per­heen si­säi­nen lä­hes­ty­mis­kiel­to on voi­mas­sa enin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Voit siis hakea lähestymiskieltoa, mikäli jatkuvat yhteydenotot häiritsevät sinua. Sinun tulee kuitenkin pystyä perustelemaan tuomioistuimessa, miksi tunnet olosi jatkuvasti häirityksi tai uhatuksi. Jos asiassa määrätään lähestymiskielto ja henkilö rikkoo kyseistä kieltoa, voi asiassa tehdä rikosilmoituksen, sillä lähestymiskiellon rikkominen on rangaistavaa.

Rikosilmoituksen voi tehdä suoraan myös viestintärauhan rikkomisen perusteella. Rikoslain mukaan joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan tälle huomattavaa häiriötä tai haittaa, on tuomittava viestintärauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Myös koirauhan rikkominen voi tulla kyseeseen, jos yhteydenotot puhelimitse tapahtuvat esimerkiksi yöaikaan ja ne on tehty häiriötarkoituksessa. Edellytyksenä on, että viestin vastaanottaja on kotonaan ja lähettäjä ymmärtää tämän. Pelkkien tekstiviestin lähettäminen ei riitä kotirauhan rikkomiseen (KKO 2008:86).

Riippuen siis yhteydenottojen luoteesta, voit tehdä asiassa suoraan myös rikosilmoituksen kotirauhan häirinnän tai viestintärauhan rikkomisen perusteella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »