Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vanhemmat eivät saa sovintoa aikaiseksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskien, asia voidaan ratkaista tuomioistuimen toimesta. Tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä, voidaan lapsi määrätä asumaan toisen vanhemman luona. Tuomioistuin voi päättää, että lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu.

Lisäksi tuomioistuimen päätösvaltaan kuuluu uskoa lapsen huolto vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut tähän suostumuksensa. Silloin, kun lapsen vanhemmat tai toinen heistä on lapsen huoltajana, lapsen huolto voidaan uskoa tuomioistuimen toimesta muille kuin lapsen vanhemmille ainoastaan, jos siihen on lapsen kannalta erittäin painavia syitä.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa ratkaistaessa etusijalla on ennen kaikkea lapsen etu. Lapsen omat toivomukset ja mielipide on otettava huomioon, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Tuomioistuin voi ratkaisun yhteydessä antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken, jos huoltajia on kaksi tai useampia. Samassa yhteydessä voidaan käsitellä myös vaatimus lapsen elatusavun vahvistamiseksi tai vahvistetun elatusavun muuttamiseksi.

Hakemuksen tuomioistuimelle asian vireille panemiseksi voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Mikäli lapsi on jäänyt ilman huoltajaa tämän kuoleman vuoksi, hakemuksen voi tehdä myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö.

Päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan panna lainvoimaa vailla olevana heti täytäntöön, ellei päätöksessä toisin määrätä. Tuomioistuimen antamaa päätöstä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteet ovat muuttuneet päätöksen antamisen jälkeen tai jos tähän on muutoin aihetta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »