Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn toimittaminen hovioikeudessa huumausainerikoksessa - KKO:2014:56

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Huumausainerikos
    Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa

Tapauksen kysymyksenä on, oliko hovioikeudelle velvollisuus toimittaa pääkäsittely huumausaineen määrän selvittämiseksi.

Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta kahdesta huumausainerikoksesta. Syytekohan 1 mukaan A oli yrittänyt 28.8.2011 levittää vankilaan usealle ihmisille buprenorfiinia 0,6 grammaa laittomasti. Syytekohdan 2 mukaan A 6.12.2011 oli laittomasti viljellyt neljää hamppukasvia käytettäväksi huumausaineena. Todisteena syyttäjällä oli keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto, jonka mukaan A oli kuljettanut kaksi kääröä vankilaan, jotka molemmat sisälsivät 0,3 grammaa buprenorfiinia ja naloksinia. A tunnusti kaiken syytteen mukaan, mutta lisäsi, että 1 syytekohdassa hän yritti levittää vain yhdelle henkilölle huumausainetta ja syytekohdassa 2 oli tavoitteena kasvattaa huumausainetta ainoastaan omaan käyttöön. Käräjäoikeus tuomitsi A:n kahdesta huumausainerikoksesta yhteiseen 5 kuukauden vankeusrangaistukseen. Perusteluissaan se vetosi, että 0,6 grammasta buprenorfiinia saadaan merkittävä määrä kerta annoksia, koska yksi subutex-tabletti sisältää vain 8 milligrammaa buprenorfiinia ja yhdestä tabletista saadaan neljä kerta-annosta. Käräjäoikeus katsoi syytekohdan 1 toteennäytetyksi, koska se kohdistui useaan henkilöön. Syytekohdan 2 kohdalta se katsoi toteennäytetyksi marihuanan määrän olleen 60 grammaa. Vankeusrangaistus oli ehdoton, koska A:lle aiemmat määrätyt rangaistukset estivät yhdyskuntapalvelun eikä hän selvityksen mukaan soveltunut valvontarangaistukseen.

A valitti asiassa hovioikeuteen vaatien, että syytekohdan 1 huumausainerikoksesta hylättäisiin 0,08 grammaa ylittävältä osalta sekä rangaistuksen lieventämistä sakoksi tai ainakin rangaistuksen huomattavaa alentamista.  A vaati hovioikeutta toimittamaan pääkäsittelyn näytön uudelleen arvioimiseksi. A halusi, että häntä kuullaan henkilökohtaisesti huumausaineen määrästä. Syyttäjä vastasi valitukseen vaatien sen hylkäämistä. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta, koska asian käsittelyn sekä ratkaiseminen kannalta tarpeelliset seikat ovat riittävällä varmuudella havaittavissa jo kirjallisesta oikeudenkäyntiaineistosta. A:n kuulemisella ei myöskään saada lisäselvitystä hänen mainitsemastaan seikasta. Käräjäoikeuden näytön oikeellisuudesta ei myöskään ole jäänyt varteenotettavaa epäilystä. Pääkäsittelyn toimittaminen olisi myös tarpeeton asian laadun ja merkityksen takia A:lle. Hovioikeus ei näin ollen muuttanut käräjäoikeuden tuomiota syyksilukemisen eikä rangaistuksen osalta.

A valitti korkeimpaan oikeuteen vaatien, että asia palautetaan hovioikeuteen pääkäsittelyn toimittamiseksi tai hänen katsotaan syyllistyneen huumausainerikokseen ainoastaan siten, että hän on yrittänyt laittomasti levittää vankilaan 0,012 grammaa buprenorfiinia ja rangaistukseksi tulisi vain sakkoa. Syyttäjä vastasi vaatien valituksen hylkäämistä.

A:n hovioikeudelle toimittamassa valituksessa A oli katsonut käräjäoikeuden arvioineen näytön väärin. A oli toimittanut vankilaan vain yhden subutex-tabletin, joka sisältää 0,08 grammaa buprenorfiinia. Vedoten huumausaineen vähäiseen määrään, sen toimittamista yhdelle henkilölle ja toisen huumausainerikoksen eriaikaisuus huomioon ottaen, hän pitäisi sakkorangaistusta riittävänä seuraamuksena. A oli hovioikeudessa myös vaatinut pääkäsittelyn toimittamista asiassa.

Syyttäjä oli vastaukseen lausunut, että parempi ilmaisu aineelle on 0,6 grammaa bupernorfiinia. Jauheessa oli ollut myös naloksinia, jolloin kysymyksessä on subuxone-tabletti. Tällaisessa tabletissa on 8 milligrammaa buprenorfiinia ja 2 milligrammaa naloksiinia. Sakkorangaistus ei tule kyseeseen, koska A on useasti aikaisemmin tuomittu muun muassa huumausainerikoksesta vankeuteen ja koska ainetta oli tarkoitus levittää vankilaan. Korkeimmassa oikeudessa kysymyksenä oli hovioikeuden velvollisuus järjestää pääkäsittely, A:n vankilaan viemän huumausaineen määrä sekä siitä annettava rangaistus.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 1 momentin mukaisesti hovioikeus tulee toimittaa pääkäsittely, mikäli vastaaja rikosasiassa sitä vaatii. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, mikäli se olisi selvästi tarpeeton ottaen huomioon asian merkitys asianosaiselle ja asian laatu. Pääkäsittelyä ei tarvitse myöskään silloin toimittaa, jos näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä. Lähtökohtana kuitenkin on, että vastaajan sitä vaatiessa, pääkäsittely toimitetaan.

Tapauksessa epäselvää oli ollut huumausaineen määrä. Rangaistus oli ollut niin ankara, että se viittaa siihen, että käräjäoikeus on syytteessään katsonut koko väitetyn huumausainemäärän 0,6 grammaa pubrenorfiinia. Todellisuudessa yksi tabletti sisältää 0,008 grammaa pubrenorfiinia. 0,6 grammaa sen sijaan vastaa 75 subuxone-tablettia, mikäli pubrenorfiini erotettaisiin muista ainesosista.  A:n kuulemisella pääkäsittelyssä olisi ollut merkitystä sen suhteen, onko huumausaineen määrä ollut oikea käräjäoikeuden arvioidessa tapausta. Rangaistuksen ollessa 5 kuukautta vankeutta, on asialla suuri merkitys asianosaiselle. Rangaistuslajin valintaan ja pituuteen on myös vaikuttanut, katsotaanko A:n rikoksessa olleen kyseessä yhtä huumausainetta sisältäviä tabletteja vai onko kysymyksessä ollut useita tabletteja koskeva teko.

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus on menetellyt virheellisesti, kun ei ole toimittanut pääkäsittelyä. Todisteiden, A:n valituksen ja syyttäjän vastauksen perusteella keskeinen tunnusmerkistötekijä eli huumausaineen määrä on asiassa jäänyt epäselväksi. Asialla on myös ollut huomattava merkitys asianosaiselle. Näin ollen korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian hovioikeuteen, jonka tulee ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväksi ja ottaa huomioon palauttamisen syy ja menetellä asiassa laillisesti.  


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa