Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa - KKO:2013:14


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Jatkokäsittelylupa

Tapauksessa KKO:2013:14 hovioikeus oli muuttanut käräjäoikeuden tuomion perusteluja oikaisemalla ne ja samalla hylännyt valittajan jatkokäsittelylupahakemuksen.

Käräjäoikeuden tuomiossa henkilö A oli velvoitettu maksamaan vastasaatavansa ylimenevä osa asiassa voittaneelle osapuolelle X Oy:lle. A valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati käräjäoikeuden tuomion kumoamista ja kanteen hylkäämistä 809,54 euroa ylittävältä osin. Hovioikeus kuitenkin totesi, että käräjäoikeuden tuomiossa oli virhe kirjatussa todistelussa ja muutti sitä, vaikka hovioikeus ei antanut A:lle jatkokäsittelylupaa. Muutoksen hovioikeus perusteli sillä, että muutos ei vaikuttanut negatiivisella tavalla asiassa A:n hyväksi tehtyihin johtopäätösiin eikä siten muuttanut tuomion lopputulosta. Jatkokäsittelylupaa ei annettu, koska ei ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden lopputuloksen oikeellisuutta. Korkein oikeus myönsi A:lle valitusluvan ja kumosi hovioikeuden päätöksen sekä määräsi asian palautettavaksi uudelleen käsiteltäväksi hovioikeuteen.

Pääasiallinen oikeuskysymys asiassa on, oliko hovioikeus menetellyt virheellisesti oikaistessaan käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja myöntämättä jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden tulee harkitessaan jatkokäsittelyluvan myöntämistä, tutkia ainoastaan, ovatko edellytykset tälle olemassa. Siten jatkokäsittelylupaa harkittaessa ei voida muuttaa käräjäoikeuden tuomion perusteluja tai lopputulosta, koska silloin asiassa tehdään uusi asiaratkaisu. Jos hovioikeuden mielestä käräjäoikeuden tuomion perusteluja on niiden virheellisyyden vuoksi muutettava, tulee asia ottaa ratkaistavaksi hovioikeudessa. Kuitenkin hovioikeus voi perustella tekemänsä jatkokäsittelyluvan epäämistä koskevan ratkaisun toteamalla, että käräjäoikeuden tuomion perustelujen puutteellisuus on merkityksetöntä jatkokäsittelyluparatkaisun kannalta. Hovioikeus voi siten tehdä jommankumman ratkaisun edellisistä, eikä muuttaa käräjäoikeuden perusteluja tutkimatta asiaa uudelleen. Jatkokäsittelyluvan ratkaisemisen perustelua ei siten voi olla, jos hovioikeus oikaisee käräjäoikeuden perusteluja ja katsoo, ettei oikaisulla ole negatiivista vaikutusta valittajalle, sillä hovioikeus on tehnyt asiassa uuden näytön arvioinnin ilman asian ottamista käsittelyyn.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »