Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeus ja pääkäsittelyn tiedoksianto - KKO:2012:76

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tiedoksianto
    Euroopan unionin oikeus
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu

Ratkaisussa KKO:2012:76 käsiteltiin hovioikeuden pääkäsittelyn tiedoksiantoa. Asiassa A:n valitus rikostuomiosta jätettiin sillensä hovioikeudessa, koska A ei tullut paikalle henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn. Korkeimman oikeuden tuli ratkaista, oliko hovioikeuden menettely noudattanut pääkäsittelykutsun tiedoksiannossa Virossa asuvalle venäjänkieliselle A:lle säännöksiä ja oliko A:n asia voitu jättää sillensä hovioikeudessa, koska A ei ollut tullut paikalle pääkäsittelyyn. KKO tutki A:n valituksen hovioikeuden ratkaisusta kanteluna, koska A:n asia oli jätetty sillensä hovioikeudessa.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaan hovioikeus saa lähettää sanotussa luvussa tarkoitetut kehotukset, kutsut ja ilmoitukset asianosaisen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi saman pykälän mukaan, Jos on aihetta olettaa, ettei asianosainen saa mainitusta osoitteesta tietoa kutsusta saapua henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn, kutsu on lisäksi yritettävä antaa hänelle tiedoksi puhelimitse ja lähetettävä hänen tiedossa olevaan posti- tai sähköiseen osoitteeseensa. Lisäksi asiassa sovelletaan keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (624/2005, SopS 88/2005) 5 artiklaa oikeudenkäyntiasiakirjojen lähettämisestä ja tiedoksiannosta, koska tiedoksiannon tuli tapauksessa tapahtua Virossa. Tämän yleissopimuksen artiklan 3 kohdan mukaan asiakirja tai ainakin sen pääkohdat on käännettävä jollekin sen jäsenvaltion kielistä, jonka alueella vastaanottaja on, jos on aihetta olettaa, että vastaanottaja ei ymmärrä kieltä, jolla asiakirja on laadittu. Saman yleissopimuksen mukaan, jos asiakirjan lähettävä viranomainen tietää, että vastaanottaja ymmärtää vain jotain muuta kieltä, asiakirja tai ainakin sen pääkohdat on käännettävä kyseiselle kielelle.

Asiassa hovioikeus oli lähettänyt A:n osoitteeseen suomenkielisen kutsun, jonka mukaan valitus jätetään sillensä, jos A ilman laillista estettä jää saapumatta henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn. Hovioikeus ei ollut saanut tietoa kutsun vastaanottamisesta. Lisäksi A:n asiamiehelle oli lähetetty myöhemmin faksilla saman sisältöinen kutsu. Asiamies oli ilmoittanut hovioikeudelle, ettei saa A:ta kiinni eikä tiedä missä hän on. KKO totesi asiassa, että kumpikaan hovioikeuden lähettämä kutsu ei täyttänyt lain edellyttämää tapaa. Ensimmäinen kutsu oli suomenkielinen ja siten ei täyttänyt yleissopimuksen vaatimuksia, koska A oli venäjänkielinen. KKO:n tulkinnan mukaan toinen kutsu oli tehty liian lähellä pääkäsittelyä ja siten A:lle, joka oli huonosti tavoitettavissa, ei jäänyt tosiasiallista mahdollisuutta saada kutsu tarpeeksi ajoissa, jotta hän olisi voinut osallistua pääkäsittelyyn. Siten KKO päätti poistaa hovioikeuden päätöksen ja palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi hovioikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa