Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen kuuleminen ja oikeudenkäyntimenettely - KKO:2012:30

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Asianosaisen kuuleminen
    Järjestyssakko

Ratkaisussa KKO:2012:30 käsiteltiin asianosaisen kuulemista. Asiassa H haki muutosta käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeudelta. Valituskirjelmässään H oli lausunut käsityksiään muiden muassa asian ratkaisseesta tuomarista niin, että hovioikeus H:n kielenkäytön johdosta tuomitsi hänet järjestyssakkoon lähetettyään lausumapyynnön hänelle tavallisella kirjeellä postiosoitteeseen. H ei ollut asiassa antanut lausumaa.

KKO:n tuli ratkaista, oliko asiassa toimitettu kuuleminen tehty asianmukaisella tavalla.

Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan henkilö, joka käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muuten sopimatonta kieltä, voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko. Tässä säännöksessä ei ole säädetty sen nojalla epäilyn henkilön kuulemiseen liittyvästä tiedoksiannosta. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaan hovioikeudessa käsiteltävässä asiassa pääsääntöisenä tiedoksiantotapana on tavallinen kirje. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 a §:n 1 momentin mukaan muun kuin haasteen tiedoksianto voidaan toimittaa myös lähettämällä asiakirja asianosaiselle postitse asianosaisen tuomioistuimelle ilmoittamaan osoitteeseen. KKO totesi säädökseen nojaten, että H:n tapauksessa hovioikeuden lausumapyyntö on haasteeseen verrattavissa, koska lausumapyyntöön sisältyi järjestyssakkoasia. KKO ei asiassa pitänyt asianmukaisena hovioikeuden menettelyä lausuntopyynnön osalta, koska se oli lähetetty tavallisena kirjeenä. KKO perusteli tätä oikeusturvaan liittyvillä näkökohdilla ja sillä, että tavallisella kirjeellä hovioikeus ei voi varmistua, tavoittiko tiedoksianto kuultavan ja toteutuuko siten kuulemisperiaate tosiasiallisesti. KKO päätyi kumoamaan hovioikeuden määräämän järjestyssakkoa koskevan päätöksen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa