Poliisit tulivat omilla avaimilla sisään asuntooni hakemaan miesystävääni, jota epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Poliisi ei näyttänyt minulle mitään lippuja tai lappuja, kertoi vain että tehdään kotietsintä, ota lapsi ja koira mukaasi ulos, jätä puhelin pöydälle. Kysyisinkin, että kuinka kauan miestäni voidaan pitää pidätettynä, kun kotietsinnässä ei löytynyt mitään, ainoastaan mieheni heti näyttämä n. 0,8 mg sisältävä Suboxone filmi, joka tietysti vain omaan käyttöön. Eli törkeää tästä ei saa mitenkään? Onko minulla itselläni oikeuksia kysellä tilanteesta joltakulta, koska kotietsintä tehtiin minun asunnossa, jossa miesystäväni ei ole edes kirjoilla, enkä nähnyt mitään mustaa valkoisella tai saanut todistaa kotietsintää?

2 vastausta


Minilex

Nainen

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Kotietsintä saadaan pakkokeinolain mukaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, jos säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta. Huumausaineen käyttörikokseen syyllistyy se, joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kotietsintä edellyttää kotietsintälupaa. Kotietsintälupa on esitettävä kotietsinnän kohteen haltijalle. Mikäli kirjallista kotietsintälupaa ei ole, tulee tarkoitus ilmoittaa kohteen haltijalle suullisesti.

Pakkokeinolaissa säädetään, että sen vaatimuksesta, jonka luona kotietsintä on toimitettu, tuomioistuimen on todettava, ovatko kotietsinnän toimittamisen edellytykset olleet olemassa ja onko kotietsinnässä menetelty asianmukaisella tavalla, pakkokeinolain 5 § ja 6 § pykälän mukaan. Nimittäin pakkokeinolaissa säädetään kotietsinnän toimittamisen menettelystä sekä myöskin läsnäolosta kotietsinnän toimittamisen ajankohtana. Vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa kotietsinnän toimittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vaatimuksen esittäjä on saanut tiedon etsinnän toimittamisesta.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

Minilex Oy

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Vastaan kysymyksiisi siinä järjestyksessä kuin esitit ne. Ensimmäisen kysymyksen aiheena oli pidätyksen kesto, toisen törkeä huumausainerikos ja kolmannen kotietsintä muun kuin epäillyn asuntoon.

Kysymyksessä kerrotuilla tiedoilla on vaikea sanoa tarkasti sitä aikaa, jonka miehesi täytyy pysyä pidätettynä. Pakkokeinolain 2 luvun 5 pykälän mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää muun muassa, jos ”rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän:
a) lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa;
b) vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa; taikka
c) jatkaa rikollista toimintaa.”
Koska miestänne epäillään törkeästä huumausainerikoksesta, jonka lievin rangaistus on vuosi vankeutta ja ankarin kymmenen vuotta, asiaa tutkivat poliisit ovat ajatelleet, että miehenne syyllisyys on todennäköisempää kuin hänen syyttömyytensä. Törkeästä huumausainerikoksesta kerron lisää vielä jäljempänä, mutta ensin vastaan pidätyksen kestoon liittyvän kysymyksen loppuun.

Pisin aika, joka teidän täytyy viettää epätietoisuudessa on kolme päivää, sillä pakkokeinolain mukaan asiaa hoitavien poliisien on annettava asiassa vangitsemisvaatimus viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Jos vangitsemisvaatimusta ei tehdä tässä ajassa, täytyy poliisien päästää miehenne vapaaksi. Jos taas vangitsemisvaatimus tehdään, miehenne aika viranomaisten hallussa saattaa jatkua vangitsemisen muodossa. Päätöksen vangitsemisesta tekee tällöin asiassa toimivaltainen tuomioistuin ja sen on annettava vangitsemispäätös viipymättä vangitsemisvaatimuksen esittämisen jälkeen (viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta).

Miehenne aika viranomaisten hallussa voi olla lyhyempikin kuin kolme päivää. Pakkokeinolain 2 luvun 7 pykälän mukaan ”pidätetty on päästettävä vapaaksi heti, kun pidättämisen edellytyksiä ei enää ole”. Poliisien on siis päästettävä miehenne vapaaksi,
- jos poliisit saavat todisteita siitä, ettei miehenne olekaan todennäköisesti syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen
tai
- jos miehenne kohdalla ei enää ole vaaraa a) pakenemisesta taikka esitutkinnan tai oikeudenkäynnin karttamisesta, b) asian selvittämisen vaikeuttamisesta tai c) rikollisen toiminnan jatkamisesta.
Tällaisessa tilanteessa miehenne vapaaksi päästämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettu virkamies on tapauksessanne joku poliisin päällystöön kuuluva virkamies.

Toinen kysymyksesi on se, millä perusteella miehenne on syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen. Valitettavasti tähän kysymykseen on vaikeaa vastata kysymyksessä annetuilla tiedoilla.

Huumausainerikoksia koskee rikoslain 50 luku. Luvun 1 pykälän mukaan perusmuotoisesta (eli ei lievästä eikä törkeästä) huumausainerikoksesta tuomitaan muun muassa sellainen henkilö, joka laittomasti pitää hallussaan huumausainetta. Törkeä huumausainerikos on säännelty Rikoslain 50 luvun 2 pykälässä huumausainerikokseksi, jossa
1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,
2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
3) rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa,
4) aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai
5) levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla.
Huumausainerikoksen on oltava myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, jotta siitä voidaan rangaista törkeänä huumausainerikoksena.

Yksi 0,8 milligramman suboxone filmi vaikuttaa aika pieneltä määrältä todisteita varsinkaan niin vakavan rikostuomion pohjaksi kuin törkeä huumausainerikos. Toisaalta korkein oikeus on katsonut buprenorfiinin (jota suboxone on) erittäin varalliseksi huumausaineeksi aiemmissa ratkaisuissaan. Tämä fakta nostaa todennäköisyyttä sille, että miehenne katsotaan syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen. Kysymyksessä annetuilla tiedoilla voi vain sanoa, että kyseessä saattaa olla törkeä huumausainerikos varsinkin, jos poliiseilla on miestänne vastaan muitakin todisteita. Jos kuitenkin kotietsinnässä löytynyt suboxone filmi on poliisien ainoa todiste, törkeä huumausainerikos ei ehkä täyty, sillä rikos ei tällöin ole välttämättä kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Viimeinen kysymyksesi liittyi oikeuksiisi tällaisessa tilanteessa, jossa asuntoosi tehtiin kotietsintä, vaikkei sinua epäillä mistään rikoksista. Poliisin on mahdollista suorittaa kotietsintä muun kuin epäillyn asunnossa, mutta tällainen kotietsintä on tiukemmin säännelty kuin kotietsintä epäillyn asunnossa. Sillä, jonka luona kotietsintä toimitetaan on useita oikeuksia.

Kotietsintä on kotirauhan suojaamassa paikassa, kuten esimerkiksi yksityisessä asunnossa toimitettava etsintä. Muun kuin epäillyn hallinnassa olevassa asunnossa voidaan toimittaa kotietsintä ainoastaan
1. jos rikos on tehty siellä,
2. epäilty on otettu siellä kiinni,
3. jos etsittävän henkilön voidaan erittäin pätevin perustein olettaa olevan siellä,
4. jos muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnässä löytyy rikoksen selvittämisen kannalta tarpeellinen tai takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka.

Jos kotietsintä toimitetaan muun kuin epäillyn hallinnassa olevassa asunnossa, kyseisen asunnon asukkaalla on
1. oikeus olla läsnä kotietsinnän aikana ja todistaa kotietsintää (paitsi jos läsnäolon varmistaminen viivyttäisi kotietsintää merkittävästi),
2. oikeus saada nähdä kotietsintäpäätös,
3. oikeus omien yksityisten asiakirjojensa suojaan,
4. oikeus vaatia kotietsinnän tarkastamista tuomioistuimessa ja
5. oikeus saada jäljennös kotietsintäpöytäkirjasta.

Oikeus olla läsnä kotietsinnän aikana ei estä poliiseja poistamasta asunnon omistajaa kotietsinnän toimittamispaikalta, jos poistaminen on välttämätöntä sen vuoksi, että hän käyttäytymisellään haittaa etsinnän toimittamista tai vaarantaa sen tarkoituksen toteutumisen.

Kertomasi perusteella on selvää, etteivät kotietsintää toimittaneet poliisit antaneet sinulle kotietsintäpäätöksen jäljennöstä niin kuin heidän olisi pitänyt. Pakkokeinolain 8 luvun 6 pykälän mukaan kotietsintää aloitettaessa on paikalla olevalle asukkaalle kerrottava etsinnän tarkoitus ja annettava etsintäpäätöksen jäljennös. Kotietsintäpäätös on virallinen asiakirja, joka sisältää tiedot
1) etsinnän kohteena olevista tiloista,
2) niistä seikoista, joiden perusteella etsinnän edellytysten katsotaan olevan olemassa,
3) siitä, mitä etsinnällä pyritään löytämään, ja
4) mahdollisista erityisistä etsinnän rajoituksista.
Poliisien on noudatettava kotietsintäpäätöksen määräyksiä ja heidän on toimitettava etsintä niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa enempää kuin on välttämätöntä.

Kertomasi perusteella olet närkästynyt poliisien menettelyyn kotietsinnässä ja poliisien menettelyssä saattaa olla ollut huomautettavaa ainakin etsintäpäätöksen esittämisen osalta. Lisäksi sinulla ei ole ollut mahdollisuutta todistaa omassa asunnossasi toimitettua kotietsintää. Sinun kannattaisi siis kenties saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain 8 luvun 18 pykälän mukaan sen vaatimuksesta, jonka luona kotietsintä on toimitettu, tuomioistuimen on muun muassa todettava, onko kotietsinnässä menetelty pakkokeinolaissa säädetyllä tavalla. Jos haluat tehdä tällaisen ”valituksen” poliisien toiminnasta, sinun tulee tehdä se 30 päivän kuluessa kotietsinnän toimittamisesta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »