Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja rintaperillinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka perittävä on laatinut testamentin jonkun muun henkilön kuin rintaperillisen hyväksi, on rintaperillisellä oikeus saada lakiosansa perittävän jäämistöstä. Lakiosan suuruus on puolet siitä perintöosasta, johon rintaperillisellä olisi ollut oikeus ilman perittävän laatimaa testamenttia. Pätevästä testamentista huolimatta rintaperillisellä on oikeus saada lakiosaansa vastaavasta arvosta omaisuutta. Perittävä voi testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestaan, mutta rintaperillisen oikeus lakiosaan rajoittaa sitä, missä laajuudessa tällainen testamentti voidaan panna täytäntöön. Jos perittävä on tehnyt rintaperillisen oikeutta loukkaavan testamentin, on rintaperillisen tehtävä testamentin saajalle lakiosavaatimus saadakseen lakiosansa vähentymättömänä. Lakiosavaatimus on tehtävä kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksiannosta.

Lakiosaa koskeva vaatimus on tehtävä haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Lakiosavaatimus tehdään käytännössä usein niin, että rintaperillinen merkitsee testamentin tiedoksiannon yhteydessä testamenttitiedoksiantoon tiedoksisaantoilmoituksen lisäksi, että hän vaatii lakiosaa. Lakiosavaatimus on mahdollista tehdä tehokkaasti myös tilanteessa, jossa testamentin saaja pakoilee perillistä. Jos asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella voidaan olettaa, että testamentin saaja välttelee lakiosavaatimuksen tiedoksiantoa tai hänen osoitteensa on tuntematon, voidaan lakiosavaatimus tehdä ilmoittamalla siitä virallisessa lehdessä. Lakiosavaatimus on tässäkin tapauksessa kuitenkin tehtävä laissa säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa.

Jos rintaperillinen ei vaadi lakiosaansa kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksiannosta, menettää hän lakiosansa. Rintaperillisen onkin syytä pitää tarkoin huolta siitä, että hän tekee lakiosavaatimuksen määräajan sisällä, sillä määräajan ylittäminen johtaa lakiosan menettämiseen. Määräajan jälkeen rintaperillinen ei voi myöskään vedota enää testamentin tehottomuuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa