Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja perunkirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Heidän tulee myös tietää, että asiakirja on testamentti. Todistajat merkitsevät nimikirjoituksensa ohella ammattinsa ja asuinpaikkansa, samoin todistamisen paikan ja ajan. Sellainen, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia säädetyllä tavalla, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai todistajittakin itse kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla.

Testamentti on katsottava rauenneeksi, jos testamentin tekijällä esteen lakattua on kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus määrätä jäämistöstään sillä tavalla kuin edellä on säädetty. Testamentin todistajaksi ei saa ottaa henkilöä, joka on viittätoista vuotta nuorempi tai joka sieluntoiminnan häiriön vuoksi on kykenemätön todistamaan, eikä testamentin tekijän puolisoa tai sitä, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tahi etenevässä sukulaisuudessa taikka lankoudessa, eikä myöskään hänen veljeänsä tai sisartansa tahi näiden puolisoa taikka hänen ottovanhempaansa tai ottolastansa.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä. Osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tai pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä. Perukirjassa on mainittava toimituksen aika ja paikka, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä, osakkaiden ja muiden henkilöiden nimet ja kotipaikat sekä lisäksi ilmoitettava alaikäisten osalta myös heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalta, miten he ovat vainajalle sukua. Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen euromääräinen arvo. 

Jos perittävä on tehnyt testamentin tai avioehtosopimuksen, on se liitettävä perukirjaan. Pesän ilmoittaa se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt. Jos perunkirjoituksen toimittaminen on laiminlyöty, käräjäoikeuden tulee määrätä sopiva henkilö toimituttamaan perunkirjoitus. Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja. Tästä sovelletaan samoin mitä on säädetty perunkirjan tekemisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa