Minilex - Lakipuhelin

Summaarinen haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Summaarisella haastehakemuksella tarkoitetaan suppeampaa haastehakemusta, jota voidaan käyttää sellaisissa asioissa, jotka ovat kantajan käsityksen mukaan riidattomia. Tällaiset asiat voivat koskea joko tietyn suuruista saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä. Summaariseen haastehakemukseen ei tarvitse liittää mukaan todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin yksilöitävä täsmällisesti se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Summaarisesta haastehakemuksesta tulee ensinnäkin ilmetä kantajan ja vastaajan henkilötiedot kuten nimi, osoite ja puhelinnumero. Haastehakemus on hyvä otsikoida, esimerkiksi ”haastehakemus velkomusasiassa.”

Summaarisessa haastehakemuksessa tulee esittää vaatimukset, eli se, mitä vaaditaan. Mikäli vaatimuksia on useita, on vaatimukset hyvä numeroida selkeyden vuoksi. Viivästyskorkoa ja vastapuolen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut on vaadittava erikseen. Jos niitä ei ole vaadittu, ei tuomioistuin voi tuomita niitä oma-aloitteisesti.

Haastehakemuksessa esitetyt vaatimukset on myös perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mihin kantajan vaatimukset perustuvat. Perusteluissa tulee esimerkiksi yksilöidä velkakirja tai muu asiakirja, johon vaatimus perustuu.

Haastehakemuksessa tulee vielä mainita, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, mikäli se ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Useimmissa tapauksissa toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan käräjäoikeus.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin summaarisesta kanteesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

KÄRÄJÄOIKEUDEN NIMI
1.  Asia
Haastehakemus summaarista velkomusta koskevassa asiassa (OK 5:3)

2.  Kantaja
Nimi (henkilötunnus)
Kotipaikka
Prosessiosoite
Puhelinnumero

3.  Vastaaja
Nimi
Kotipaikka
Prosessiosoite
Puhelinnumero

4.  Vaatimukset

  1. Kantaja on velvoitettava maksamaan 1000 € velan pääomaa 8 % viivästyskorkoineen 1.1.2020 lähtien.
  2. Oikeudenkäyntikuluina 168 € korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 1 kk siitä kun tuomio annetaan.

5.  Perustelut
Vastaaja on lainannut kantajalta rahaa 1 000 euroa. Asiasta on laadittu 1.1.2019 allekirjoitettu velkakirja, jossa velan takaisin maksun eräpäiväksi on määrätty 1.1.2020. Vastaaja ei ole maksanut velkaansa lukuisista pyynnöistä huolimatta.
Käsitykseni mukaan asia on riidaton.

6.  Päiväys ja allekirjoitukset

__________________________                  _____/_____/__________
paikka                                                 aika

_____________________________
kantaja

LIITTEET          
-velkakirja (päivätty 1.1.2019)

 

--

TÄYTTÖOHJEET

KÄRÄJÄOIKEUDEN NIMI
Kanne pitää nostaa siinä käräjäoikeudessa, minkä tuomiopiirissä vastaajalla on kotipaikka. Oikean käräjäoikeuden löytää esimerkiksi oikeuslaitoksen kotisivulla olevasta kuntaluettelosta (www.oikeus.fi).

KOHTA 1 ASIA
Tähän kohtaan laitetaan kyseessä oleva asia. Kyseessä voi olla esimerkiksi velkomusasia tai huoneenvuokra-asia.

KOHTA 2 KANTAJA
Tähän kohtaan laitetaan vaatimuksen esittäjän eli kantajan tiedot. Tähän kohtaan on kirjattava ainakin kantajan nimi, kotipaikka ja puhelinnumero. Lisäksi tähän kohtaan tulee kirjata se osoite, johon tuomioistuimen halutaan lähettävän asiaa koskevat ilmoitukset. Tämä prosessiosoitteeksi kutsuttu osoite voi olla myös sähköpostiosoite. Jos tuomioistuimen lähettämät ilmoitukset halutaan kotiosoitteeseen, ei kotipaikkaa ja prosessiosoitetta tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan pelkkä kotiosoitteen ilmoittaminen riittää.

KOHTA 3 VASTAAJA
Tähän kohtaan laitetaan kantajan vastapuolen eli vastaajan tiedot. Tähän kohtaan on kirjattava vastaajan nimi ja kotipaikka. Myös vastaajan puhelinnumero ja prosessiosoite on ilmoitettava. Myöskään vastaajan kotipaikkaa ja prosessiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa erikseen, jos vastaajan kotiosoite ilmoitetaan. Jos vastaajan yhteystiedot eivät ole tiedossa, on käräjäoikeudelle ilmoitettava, mitä yhteystietojen selvittämiseksi on tehty.

KOHTA 4 VAATIMUKSET
Tähän kohtaan kirjataan kaikki asiaan liittyvät vaatimukset yksilöidysti. Vaatimuksen tulee olla sellainen, että siitä ilmenee, minkälaisen tuomion kantaja haluaa tuomioistuimen antavan. Tuomioistuin ei voi tuomita mitään, mitä ei ole vaadittu. Esimerkiksi viivästyskorkoa tai oikeudenkäyntikuluja ei voida tuomita, jos niitä ei ole muistettu vaatia.

  1. Ensimmäisen kohdan vaatimuksen viivästyskorkoa voidaan vaatia eräpäivästä lukien, jos eräpäivästä on sovittu. Jollei eräpäivästä ole sovittu, viivästyskorkoa voidaan vaatia vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua velan maksamisen vaatimisesta.
  2. Viivästyskorkona voi vaatia sovittua korkoa tai korkolain mukaan määräytyvää viivästyskorkoa. Jos sovittu korko on pienempi, kuin korkolain mukainen viivästyskorko, kannattaa luonnollisesti vaatia korkolain mukaista viivästyskorkoa. Kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan määräytyvän viivästyskoron tason voi tarkastaa esimerkiksi suomen pankin kotisivuilta. (https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/korot/taulukot2/korot_taulukot/viitekorko_fi/)
  3. Oikeudenkäyntikuluina voidaan tavallisesti tuomita enintään 110 €, jos velan pääoma on yli 1000 €. Jos velan pääoma on vähintään 300 €, mutta enintään 1000 €, tuomioistuin voi tuomita vastaaja korvaamaan vain 80 € oikeudenkäyntikuluja. Jos velan määrä on alle 300 €, voi tuomioistuin tuomita vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikuluja enintään 50 €. Viivästyskorkoa voidaan tuomita maksettavaksi vasta kuukauden kuluttua tuomiosta. Oikeudenkäyntikuluja voidaan tuomita myös korkeamman taksan mukaan korvattavaksi silloin, kun asia on tavallista vaativampi. Asian käsittely voi olla tavallista vaativampi esimerkiksi silloin, kun se on vaatinut erityistä oikeudellista asiantuntemusta tai asiassa on käyty sovintoneuvotteluja.

KOHTA 5 PERUSTELUT
Tähän kohtaan kirjataan ne seikat, joihin vaatimukset perustuvat. Tässä yhteydessä riittää sen mainitseminen, mihin oikeustosiseikkaan vaatimus perustuu. Velan yhteydessä merkityksellisiä oikeustosiseikkoja ovat velan syntyminen ja erääntyminen. Tähän kohtaan ei tarvitse kirjata niitä lainkohtia, joihin vaatimukset perustuvat. Edes mahdollisia todisteita ei ole pakko listata tähän kohtaan, jos asia koskee riidattomaksi arvioitua summaltaan täsmällistä velkaa. Velkakirja tai muu kanteen perusteena oleva asiakirja on kuitenkin yksilöitävä täsmällisesti ja se on liitettävä mukaan haastehakemukseen.
Perusteluissa on muistettava mainita se, että asia on oman käsityksen mukaan riidaton.

KOHTA 6 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Haastehakemus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa