Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen malli riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haastehakemukselle on olemassa monia muotomääräyksiä, joita on noudatettava. Riita-asia pannaan vireille käräjäoikeuden kansliaan toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Kun haastehakemus saapuu kansliaan, asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu sekä mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää ja mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Lisäksi tulee esittää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena sekä millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Haastehakemuksessa on ilmoitettava lisäksi tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisten edustajiensa tai asiamiestensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Asianosaisten sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava käräjäoikeudelle. Jos kantaja ei tiedä vastaajan yhteystietoja, hänen on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt niiden selvittämiseksi. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, kantajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä käräjäoikeudelle. Haastehakemus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Jos asia koskee kuitenkin tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä ja kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen, haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa myöskään edellä mainittuja todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Haastehakemukseen on lisäksi liitettävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Jos haastehakemus on puutteellinen, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puute, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavoin haastehakemus on puutteellinen ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta. Tuomioistuin voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa. Haastehakemuksen täydentämistä voidaan pyytää ja täydentämiselle asetettua määräaikaa pidentää myös puhelinta tai muuta soveltuvaa tiedonvälitystapaa käyttäen. Tuomioistuimen on heti jätettävä kanne tutkimatta, jollei kantaja noudata hänelle annettua kehotusta tai  jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, tai jos tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi. Tuomioistuimen on myös haastetta antamatta heti hylättävä kanne tuomiolla, jos kantajan vaatimus on selvästi perusteeton.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin haastehakemuksesta riita-asiassa suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE
Arvi Kariston katu 5
13100 Hämeenlinna

1. ASIA                       
Haastehakemus (OK 5:2), hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimus irtaimen kaupassa

2. KANTAJA                                     
Mikko Mallikas
Kantajankatu 1
13100 Hämeenlinna

Asiamies/prosessiosoite                        
Asianajaja Essi Esimerkki
Asianajotoimisto Essi Esimerkki
Asiamiehenkatu 2, 13100 Hämeenlinna
puh. 040 123 4567

3. VASTAAJAT           
1. Matti Myyjä
Vastaajankatu 3
13100 Hämeenlinna

2. Välitys Oy
Vastaajankatu 4
13100 Hämeenlinna

Asiamies/prosessiosoite
Asianajaja Antti Avustaja
Asianajotoimisto Antti Avustaja
Asiamiehenkatu 5, 13100 Hämeenlinna
puh. 040 987 6543

4. OIKEUSPAIKKA      
Kanta-Hämeen käräjäoikeus on toimivaltainen, koska se on vastaajan ja vastaajayhtiön kotipaikan yleinen alioikeus.

5. VAATIMUKSET
1. Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajalle hinnanalennuksena ja vahingonkorvauksena 30.000 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien, ja
2. Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun tuomion antamisesta on kulunut kuukausi. Tähänastiset oikeudenkäyntikulut ovat 2.680 euroa.

6. PERUSTELUT
Tapahtumaselostus

Kantaja Mikko Mallikas osti 30.5.2020 vastaaja Matti Myyjältä kiinteistöosakeyhtiö X:n osakkeet n:ot 110-150, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaisen rakennuspaikan n:o 1 hallintaan. Matti Myyjää edusti kiinteistönvälittäjä Välitys Oy.
Kaupan kohteena oleviin osakkeisiin kuului kesämökki apurakennuksineen. Kauppahinta oli 120.000 euroa ja se maksettiin kaupanteon yhteydessä, jolloin myös omistus- ja hallintaoikeus siirtyivät kantajalle. 
Lehti-ilmoituksen mukaan kohteessa sijaitsevan päärakennuksen huoneistoala oli 30 neliömetriä. Sama ilmeni myöhemmin saadusta myyntiesitteestä. Mökin käytyä arvottomaksi kantajalle tämän onnettomuudesta johtuvan liikuntarajoitteisuuden takia, päätti kantaja myydä mökin osakkeet eteenpäin. Tällöin myynnin yhteydessä suoritetussa tarkastusmittauksessa ilmeni päärakennuksen todellisen huoneistoalan olevan vain 20 neliömetriä. Huoneistoalan pienuus vaikutti jälleenmyyntihintaan siten, että korkein mahdollinen saatavissa oleva kauppahinta tulisi olemaan noin 90.000 euroa.  Kantaja myi 28.6.2020 kohteen korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle 90.000 euron kauppahinnasta.     

Oikeudellinen arviointi
Kanneperuste 1
Kiinteistönvälittäjä Välitys Oy:n suoritus ei ole täyttänyt välityslain 7 §:ssä, 9 §:ssä ja 11 §:ssä asetettuja edellytyksiä, koska myynti-ilmoituksessa ja myyntiesitteessä on päärakennuksen pinta-ala merkitty virheellisesti todellista pienemmäksi (asuntomarkkinointiasetus 2 §, 8 §). Vastaaja Matti Myyjä (myyjä) on vastuussa kiinteistönvälittäjän laiminlyönnistä asuntokauppalain 6 luvun 27 §:n nojalla.

Kanneperuste 2
Vastaaja Matti Myyjän (myyjän) suorituksessa on AKL 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettu virhe, koska päärakennuksen pinta-ala on ilmoitettua pienempi.
Vastaaja Matti Myyjä on velvollinen hinnanalennukseen AKL 6 luvun 16 §:n nojalla ja sen lisäksi vahingonkorvaukseen AKL 6 luvun 17 §:n nojalla, jos hänen toimintaansa pidetään huolimattomana. Kiinteistönvälittäjä Välitys Oy on vahingonkorvausvelvollinen välityslain 14 §:n nojalla.  

Muuta
Korvattavan vahingon määrä
Kantajan myyntitappion on katsottava pääasiassa johtuneen päärakennuksen huoneistoalaa koskevasta pinta-alavirheestä, josta kantaja ei ostopäätöstään tehdessään tiennyt ja jota hän ei voinut ostotilanteessa selvittää.
Kantaja ei ole jatkuvan myyntiesittelyn takia voinut vähentää vahinkoaan vuokraamalla kohdetta ulkopuolisille.

7. TODISTELU
1) Kirjallinen todistelu

a) Lehti-ilmoitus 15.5.2020
Todistusteema: Osoittaa kantajalle kohteesta annetut virheelliset tiedot.

b) Myyntiesite 30.5.2020
Todistusteema: Osoittaa kantajalle kohteesta annetut virheelliset tiedot.

c) Kauppakirjat 30.5.2020 ja 28.6.2020
Todistusteema: Osoittavat kantajalle aiheutuneen vahingon määrän.

2) Henkilötodistelu
a) Kantajan kuuleminen todistelutarkoituksessa
Todistusteema: Kantajan saamat virheelliset tiedot kohteesta.

b) Rakennusmestari Reino Remontti
Yhteystiedot
Todistusteema: Osoittaa kohteen pinta-alavirheen.

c) Kiinteistönvälittäjä Ville Välittäjä
Yhteystiedot
Todistusteema: Osoittaa kantajan vahingon määrä.
Kantaja varaa itselleen mahdollisuuden esittää lisänäyttöä vielä haastehakemuksen jättämisen jälkeen.

8. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

_______________________                                  _____/_____/_____________
paikka                                                              aika

_______________________                                 
Kantaja tai tämän asiamies                                    

9.  LIITTEET
​valtakirja
kaupparekisterin ote
kopiot kauppakirjoista 30.5.2020 ja 28.6.2020
kopio myyntiesite 30.5.2020
kopio lehti-ilmoitus 15.5.2020

--

TÄYTTÖOHJEET

Riita-asia tulee vireille silloin, kun kantajan lähettämä kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemus on mahdollista lähettää myös sähköisesti.
Asiakirjan alkuun merkitään, mille tuomioistuimelle haastehakemus osoitetaan. Tähän kohtaan merkitään tuomioistuimen nimi ja osoite.

KOHTA 1. ASIA
Yksilöidään se riita-asia, josta haastehakemuksessa on kyse, niin tarkasti kuin mahdollista.

KOHTA 2. KANTAJA
Merkitään kantajan eli sen osapuolen, joka on laittanut asian vireille ja esittänyt yksilöidyt vaatimukset, nimi ja yhteystiedot. Kantajia voi olla useita.
Mikäli kantajalla on asiamies, esim. asianajaja/lakimies, merkitään myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

KOHTA 3. VASTAAJA
Merkitään vastaajan eli sen osapuolen, jota vastaan kanne on esitetty, nimi ja yhteystiedot. Vastaajia voi olla useita.
Mikäli vastaajalla on asiamies, esim. asianajaja, merkitään myös hänen nimensä ja yhteystietonsa, jos ne ovat kantajan tiedossa.

KOHTA 4. OIKEUSPAIKKA
Merkitään riita-asian käsittelyn oikeuspaikka. Oikeuspaikka on useimmiten vastaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus.
Tarkemmat oikeuspaikkaa riita-asiassa koskevat säännökset löytyvät Oikeudenkäymiskaaren luvusta 10.

KOHTA 5. VAATIMUKSET
Yksilöidään vastaajaa vastaan kohdistetut vaatimukset eli merkitään, mitä vastaajalta vaaditaan niin tarkasti kuin mahdollista.
Vaadittaessa korvausta tai muuta rahasaamista, voidaan tähän liittää vielä vaatimus summalle kertyvästä korosta. Yleisin tapa vaatia korkoa on ottaa maininta korkolaista.
Korkolain (20.8.1982/633) mukainen vuotuinen viivästyskorko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Euroopan keskuspankin vahvistama viitekorko.
Varsinaisen vaatimuksen lisäksi on mahdollista vaatia oikeudenkäyntikulujen määräämistä vastapuolen korvattaviksi.

KOHTA 6. PERUSTELUT
Vaatimukset on perusteltava. Jos kysymyksessä on yksinkertainen ja riidaton velka-asia tai esimerkiksi häätö, haastehakemuksen perustelujen ei tarvitse olla niin yksityiskohtaiset kuin asiassa, joka tiedetään riitaiseksi.
Tähän kohtaan merkitään perustelut, jotka jaetaan seuraaviin osioihin:
1. Tapahtumakuvaus, jossa kerrotaan, mitä on tapahtunut, miten osapuolet ovat menetelleet ja mikä on johtanut vaatimusten esittämiseen. Tämän lisäksi annetaan riita-asian kannalta tarpeelliset taustatiedot.
2. Oikeudellinen arvio, jossa luetellaan kanneperusteet. Niissä kerrotaan, miten tapausta on kantajan mukaan tulkittava oikeudellisesti. Arvioon vaikuttavat vallitseva lainsäädäntö, kuten lait ja asetukset sekä aiempi oikeuskäytäntö, kuten korkeimman oikeuden ratkaisut.
3. Muuta, jossa luetellaan muut kuin oikeudelliset perustelut. Näitä voivat olla muut asiaan liittyvät argumentit, kuten maantapa tai taloudelliset tai sosiaaliset näkökohdat.

KOHTA 7. TODISTELU
Riita-asiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat, jotka tukevat kannetta.
Tähän kohtaan merkitään asiaan liittyvä todistelu eli mahdolliset kirjalliset todisteet sekä henkilötodistelu.
Todisteet yksilöidään niin tarkasti kuin mahdollista. Tämän lisäksi merkitään todistusteema eli se, mitä kyseisellä todisteella halutaan näyttää toteen.
Kirjallinen todiste saadaan esittää jäljennöksenä, jollei tuomioistuin määrää, että asiakirja on esitettävä alkuperäisenä.
Todistajista on merkittävä heidän nimensä ja yhteystietonsa.

KOHTA 8. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Haastehakemus on päivättävä ja allekirjoitettava. Asiakirjan voi allekirjoittaa kantaja itse tai hänen asiamiehensä, mikäli hänet on valtuutettu hoitamaan asiaa. Asiakirjan laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

KOHTA 9. LIITTEET
Haastehakemukseen on liitettävä se sopimus tai muu asiakirja, johon vaatimus perustuu ja johon kantaja vetoaa. Lisäksi liitetään muut asiaan liittyvät tarpeelliset asiakirjat.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa