Minilex - Lakipuhelin

Velkasaatavaan perustuva haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisten velkaantuminen on varsin yleistä. Yleisiä ovat myös velkoihin liittyvät vaatimukset ja kanteet oikeuselämässä. Kun henkilö ottaa toiselta lainaa tai muun suoritteen ja osapuolet sopivat tällaisen suoritteen takaisinantamisesta, suoritteen saaja sitoutuu suorittamaan suoritteen takaisin antajalleen. Tällöin osapuolten sopimuksella voi syntyä velkasuhde velallisen ja velkojan välille.

Tyypillinen tilanne velkasuhteesta on sellainen, jossa henkilö nostaa pankista lainaa, tai sitoutuu velkakirjan perusteella suorittamaan saamansa lainan takaisin tietyn määräajan kuluttua. Jos määräajasta ei ole erikseen sovittu, niin maksu on suoritettava vaadittaessa.

Velkasuhde on siis eräänlainen sopimus. Jos sopimusta rikotaan, kyseessä on sopimusrikkomus. Velkasuhteessa tavallinen sopimusrikkomus on tilanne, jossa velkaa ei makseta ajallaan takaisin. Tällöin velkoja voi huomautuksella muistuttaa velallista velan takaisinmaksusta. Mikäli velallinen ei vieläkään tee sovittua suoritusta, velkoja voi lähettää varoituskirjeen, jossa ilmoitetaan seuraavan maksuviivästyksen aiheutuessa haasteen nostamisesta. Lisäksi velkoja voi vaatia viivästyskorkoa velkasaatavalleen.

Velkojalla on tällaisessa suoritushäiriötilanteessa oikeus nostaa tuomioistuimessa kanne velallista vastaan ja vaatia häntä tekemään velkasuhteen mukainen suoritus. Kanne tulee vireille haastehakemuksella. Samalla alkaa oikeudenkäyntiprosessi.

Haastehakemuksessa on mainittava useita vaatimukseen liittyviä seikkoja, kuten taho, joka haastetaan vastaajaksi yhteystietoineen, vaatimus velan suorittamisesta sekä mihin vaatimus perustuu, kuten velan suorittamisvelvollisuus esimerkiksi velkakirjan perusteella ja velallisosapuolen rikkomus, sekä asiaan liittyvät todisteet, kuten velkakirja sekä tiliote, josta ilmenee ettei maksua ole saatu.

Kun haastehakemus on saatettu vireille, vastaajalle eli velallisosapuolelle annetaan mahdollisuus vastineen antamiseen. Vastineella velallisen on mahdollista perustella sopimusrikkomuksen syitä. Velallinen ja velkoja voivat kanteen ollessa vireillä peruuttaa sen, jos velallinen suorittaa maksun. Velkomusasia on luonteeltaan riita-asia, jossa hävinnyt osapuoli maksaa vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Myös tästä syystä velallisen on syytä tehdä ajoissa velvoitteensa mukainen suoritus välttääkseen lisäkustannusten syntymisen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa