Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus: velkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkomusta koskevat asiat voivat olla hyvin erilaisia. Esimerkkinä voi toimia erääntynyt laskusaatava, jota velallinen ei syystä tai toisesta maksa. Tällöin saatava voidaan periä lopulta ulosoton kautta, mutta saatavan viemiseksi ulosottoon tarvitaan kuitenkin ensin käräjäoikeuden tuomio. Velkomusta koskeva asia saadaan vireille käräjäoikeudessa sille toimitetulla haastehakemuksella. Kantajan eli velkojan näkökulmasta saatavaa koskeva asia on usein riidaton ja selvä, jolloin asian vireillepanoon riittää suppea haastehakemus. Velallinen voi kuitenkin riitauttaa asian, jolloin myös haastehakemusta tulee täydentää niin sanotuksi laajaksi haastehakemukseksi. 

Suppeassa haastehakemuksessa tulisi olla seuraavat asiat: 1) tuomioistuimen nimi, 2) asia, jota haastehakemus koskee, 3) asianosaisten nimet, kotipaikat ja yhteystiedot, 4) laillisen edustajan ja asiamiesten yhteystiedot sekä se osoite, johon mahdolliset kutsut, ilmoitukset ja kehotukset tulee lähettää eli prosessiosoite,  5) kantajan yksilöity vaatimus, eli summa, jota vaaditaan maksettavaksi, 6) vaatimuksen perusteet, 7) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena, 8) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta, 9) päiväys ja kantajan tai muun haastehakemuksen laatijan allekirjoitus. Haastehakemuksen laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa. Haastehakemuksen liitteeksi on laitettava se sopimus, sitoumus tai muu asiakirja, johon kantaja vetoaa, eli esimerkiksi toimeksiantosopimus. Liitteenä on yleensä myös mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Jos velallinen riitauttaa asian, käräjäoikeus pyytää täydentämään haastehakemusta. Tällöin ilmoitetaan mahdollisten todistajien yhteystiedot ja ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen.

Haastehakemus tulee laatia kirjallisesti ja se toimitetaan pääasiallisesti vastaajan eli velallisen kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelle. Haastehakemus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai sähköisesti taikka postin, asiamiehen tai lähetin välityksellä. Kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, asia on tullut vireille ja sen valmistelu alkaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa