Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian vireillepano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia käsittelee yksityisten henkilöiden ja yritysten välisten erimielisyyksien ratkaisemista. Riita voi koskea esimerkiksi perintöä tai vahingonkorvausta. Jotta riita-asian vireillepano käynnistyy, täytyy kantajan lähettää käräjäoikeudelle kirjallinen haastehakemus, jonka hän on allekirjoittanut. Haastehakemus on mahdollista lähettää myös sähköisesti.

Haastehakemuksesta tulee ilmetä tuomioistuimen nimi, asianosaisten eli kantajan ja vastaajan sekä heidän asiamiestensä ja todistajien nimet ja yhteystiedot. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus, eli mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella sekä mahdollisuuden mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena. Haastehakemukseen on laitettava liitteenä sopimus tai muu asiakirja, johon kantajan vaatimus perustuu.

Jos kantajan käsityksen mukaan asia on riidaton, voi hän hakea vireillepanoa myös suppealla haastehakemuksella. Suppea haastehakemus tuleekin kyseeseen yksinkertaisessa, riidattomassa asiassa, joka koskee rahavelkaa, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Tällaisessa tapauksessa haastehakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa todisteita eikä niin yksityiskohtaisia perusteluja kuin riitaisissa asioissa.

Käräjäoikeus tutkii haastehakemuksen ja antaa sen tiedoksi vastaajalle, esimerkiksi postitse tai haastemiehen välityksellä. Tiedoksi annettavassa haasteessa pyydetään, että vastaaja antaa vastauksen. Vastauksessa vastaaja ilmoittaa, myöntääkö hän kanteen oikeaksi vai vastustaako hän kannetta.

Jos vastaaja vastustaa kannetta, tulee asia käsiteltäväksi suullisessa valmisteluistunnossa. Riidan kummatkin osapuolet kutsutaan valmisteluistuntoon. Valmisteluistunnon tehtävänä on selvittää, mistä seikoista osapuolet ovat erimielisiä ja olisiko osapuolten välillä mahdollista saada aikaan sovintoa. Jos sovinto saadaan aikaan valmisteluistunnossa, vahvistaa käräjäoikeus sen, jonka jälkeen asia on ratkaistu lopullisesti. Jos sovintoa osapuolten välillä ei saada aikaan, päättyy valmistelu ja asia siirretään pääkäsittelyyn.

Riita-asian ratkaisu annetaan joko heti pääkäsittelyn jälkeen tai myöhemmin kansliassa, jolloin ratkaisu on siellä asianosaisten luettavissa. Pyynnöstä ratkaisu toimitetaan myös asianosaisille. Asianosainen, joka on tyytymätön ratkaisuun, voi hakea ratkaisuun muutosta hovioikeudelta.

Jos riita-asian vastaaja ei toimita vastausta käräjäoikeuteen määräajassa, käräjäoikeus ratkaisee asian suoraan ilman oikeuden istuntoa niin kutsutulla yksipuolisella tuomiolla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa