Minilex - Lakipuhelin

Puutteellinen haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuteen, tuomioistuimen tulee tarkistaa, että haastehakemuksen sisältö täyttää sille laissa asetetut vaatimukset. Haastehakemuksen tulee sisältää asianosaisista vaaditut tiedot, sekä kantajan vaatimukset ja niiden perusteet riittävän yksilöidysti. Jos haastehakemus jätetään puutteellisena, asian käsittely tuomioistuimessa voi estyä kokonaan, jos näitä puutteita ei korjata.

Mikäli haastehakemus on puutteellinen, tuomioistuimen tulee kehottaa kantajaa korjaamaan puute määräajassa, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Haastehakemus voi olla puutteellinen esimerkiksi silloin, kun vastaaja ei kykenisi antamaan täsmällistä vastausta kantajan vaatimusten ja niiden perusteiden ollessa liian epäselviä. Puutteellisuus voi johtua myös siitä, ettei asianosaisia ole yksilöity haastehakemuksessa riittävällä tavalla, sillä haastehakemuksesta on käytävä ilmi, ketä asia koskee. Korjaamiselle asetettua määräaikaa voidaan erityisestä syystä pidentää. Samalla kantajalle on ilmoitettava, millä tavoin haastehakemus on puutteellinen, ja että kanne voidaan puutteellisuuden vuoksi jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei korjaa haastehakemuksen puutteita. Puutteellisuuden korjaamiseksi haastehakemuksen tekijälle on yleensä osoitettava se tietty kohta haastehakemuksessa, joka kaipaa korjausta tai täydennystä.

Jos kantaja ei noudata tuomioistuimen hänelle antamaa kehotusta täydentää puutteellista haastehakemusta, ja jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, tuomioistuimen on heti jätettävä kanne tutkimatta. Kanne voidaan jättää tutkimatta myös, jos tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi, yleensä silloin, kun asian käsittelylle tuomioistuimessa on korjauskelvoton este. Myös silloin, jos kantaja vaatii haastehakemuksessaan jotain, mikä on selvästi perusteetonta, tuomioistuimen on haastetta antamatta heti hylättävä kanne tuomiolla.

Haastehakemuksen laatimisessa on noudatettava huolellisuutta, jotta asian perusteiksi esitetyt tosiseikat tulisivat huomioiduksi ja jotta hakemuksen perusteella sitä voidaan ylipäänsä lähteä tutkimaan. Puutteellisen haastehakemuksen korjaaminen on kuitenkin mahdollista myös jälkikäteen, tosin määräaika korjaamiselle ei yleensä voi olla kovin pitkä. Haastehakemuksen korjaamisen laiminlyönti voi johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen ja tietyissä tapauksissa sisällölliset puutteet voivat johtaa myös hylkäämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa