Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja kaupan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan purkamiseen sovelletaan maakaarta. Kiinteistön ostajalla on kiinteistön olennaisen virheen perusteella oikeus purkaa kauppa. Tällainen virhe voi olla laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe. Myyjä tai ostaja voi vaatia kaupan purkamista myös sopimusosapuolen olennaisen viivästyksen perusteella, joka voi koskea maksusuoritusta tai kaupan kohteen luovuttamista. Sen, joka tahtoo vaatia kaupan purkua, on nostettava kanne vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kiinteää omaisuutta koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kiinteä omaisuus on. Tällainen asia on myös vaatimus kiinteää omaisuutta koskevan kaupan purkamisesta tai pätemättömyydestä tai vaatimus kauppahinnan alentamisesta. Kantajan kannattaa myös esittää vaihtoehtoinen vaatimus kauppahinnan alentamisesta siltä varalta, että purkuvaatimus ei menestykään käräjäoikeudessa. Ostajalla on myös mahdollisuus saada korvausta hänelle virheen vuoksi syntyneistä vahingoista. 

Irtaimen kaupan purkamiseen sovelletaan kauppalakia. Jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostaja saa vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. 

Riita-asia tulee vireille silloin, kun haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksen tulee sisältään kantajan vaatimus, joka voi olla kaupan purku, sekä vaihtoehtoinen vaatimus hinnanalennuksesta ja mahdollinen vahingonkorvausvaatimus sekä ilmoitus siitä, mihin kantajan vaatimus perustuu kuten esimerkiksi kaupan kohteen tai kiinteistön virhe, joka perustuu esimerkiksi myyjän antamaan virheelliseen tietoon rakennuksen kunnosta. Haastehakemuksessa kantajan on ilmoitettava myös todisteet ja se, mitä hän todisteilla haluaa näyttää toteen eli todistusteema. Todisteet voivat olla kirjallisia todisteita, kuten kauppakirja ja kuntotarkastusraportti, tai henkilötodistajia, esimerkiksi rakennusinsinööri ja terveystarkastaja. Kantaja voi halutessaan esittää haastehakemuksessa vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Haastehakemuksessa on ilmoitettava, millä perusteella kantaja pitää tuomioistuinta asiassa toimivaltaisena, ellei se haastehakemuksesta muutoin ilmene. 

Haastehakemuksessa on ilmoitettava tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää (prosessiosoite). Asianosaisten sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava käräjäoikeudelle. Jos kantaja ei tiedä vastaajan yhteystietoja, hänen on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt niiden selvittämiseksi. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, kantajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä käräjäoikeudelle. Haastehakemus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa