Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus vireille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian vireilletulo edellyttää haastehakemuksen lähettämistä käräjäoikeuden kansliaan sähköisesti tai kirjallisesti. Kun haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan, asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus, seikat joihin vaatimus perustuu ja todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Haastehakemuksessa oltava oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena. Haastehakemuksessa on lisäksi ilmoitettava tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää.

Mikäli haastehakemus on puutteellinen, on kantajaa kehotettava korjaamaan puute määräajan kuluessa, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavoin haastehakemus on puutteellinen ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta. Kannetta ei kuitenkaan saa jättää tutkimatta, vaikka kantaja ei noudata hänelle näin annettua täydennyskehotusta, paitsi jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, taikka jos tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

Rikosasioissa haastehakemus on usein syyttäjän vireillepanema. Rikosasia tulee vireille, kun kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Tuomioistuin voi myös määrätä siinä laajuudessa kuin se katsoo aiheelliseksi, että syyttäjä saa nostaa syytteen antamalla haasteen itse. Tällöin asia tulee vireille, kun haaste annetaan tiedoksi. Rikosasian haastehakemus noudattaa hyvin pitkälle samoja muotovaatimuksia, kuin riita-asian haastehakemus, ja sen on oltava yhtä yksityiskohtainen. Syyttäjän haastehakemuksessa on ilmoitettava vastaaja, asianomistaja, syytteenalainen teko, sen tekoaika ja -paikka sekä muut tiedot, jotka tarvitaan teon kuvailemiseksi ja rikos, johon syyttäjä katsoo vastaajan syyllistyneen. Näiden lisäksi haastehakemuksessa tulee mainita myös muun muassa rangaistus- ja menettämisvaatimus sekä muut vaatimukset ja lainkohdat, joihin ne perustuvat, asianomistajan vaatimukset, jos asianomistaja on pyytänyt syyttäjää niitä ajamaan ja todisteet, jotka syyttäjä aikoo esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen.

Haastehakemuksen lisäksi syyttäjän tulee toimittaa tuomioistuimelle kirjalliset todisteet, esitutkintapöytäkirja ja muut tarpeelliset asiakirjat. Jos haastehakemus on puutteellinen, tai esitutkinnassa havaitaan puute, jonka johdosta pääkäsittelyn yhtäjaksoisuus vaarantuu, tuomioistuimen on kehotettava syyttäjää täydentämään haastehakemustaan tai huolehtimaan esitutkinnan täydentämisestä.

Vinkit

- Haastehakemuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Haastehakemuksen sisältövaatimukset ovat tarkoin laissa säädeltyjä. 

- Haastehakemus tulee vireille kun se saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Mikäli rikosasiassa syyttäjä antaa haasteen itse, tulee se vireille silloin, kun haaste annetaan tiedoksi.

Varoitukset

- Tuomioistuimen on heti jätettävä kanne tutkimatta mikäli riita-asian kantaja, taikka rikosasiassa syyttäjä, ei noudata hänelle annettua kehotusta täydentää haastehakemustaan, ja haastehakemus on niin puutteellinen, ettei sen perusteella voi aloittaa oikeudenkäyntiä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa