Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen laatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia pannaan vireille tuomioistuimessa toimittamalla kirjallinen haastehakemus käräjäoikeuden kansliaan. Kirjallisen haastehakemuksen vaatimus tarkoittaa sitä, ettei jutun vireillepanija voi esittää vaatimuksiaan suullisesti kansliassa, vaan haastehakemus tulee laatia muodoltaan ja sisällöltään lain edellyttämällä tavalla. Asian valmistelu alkaa siitä, kun haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan.

Haastehakemuksen tulisi olla sisällöltään täsmällinen ja kattava ja siitä tulisi ilmetä selkeästi tarvittavat perustiedot asian käsittelyn aloittamiseksi. Haastehakemuksen tulee sisältää kantajan yksilöity vaatimus, seikat, joihin vaatimus perustuu sekä asian niin vaatiessa ne todisteet, jotka kantaja aikoo vaatimuksensa tueksi esittää, sekä mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Kantajan vaatimukset tulee yksilöidä niin tarkasti, että niistä käy ilmi yksiselitteisesti se, mitä hän asiassa vaatii. Myös perusteiden ja todisteiden ilmoittamisessa tulisi noudattaa täsmällisyyttä ja pidättäytyä vaatimuksen kannalta relevanteissa perusteissa. Haastehakemukseen liitetään myös se sopimus, sitoumus tai kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Haastehakemukseen voi myös sisällyttää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen ja siinä on ilmoitettava, millä perusteella tuomioistuin on asiassa toimivaltainen, jos toimivaltaisuuden perusta ei ilmene muutoin haastehakemuksesta tai sen liitteistä. Haastehakemuksessa tulee myös ilmoittaa tuomioistuimen nimi, sekä asianosaiset ja heidän yksilöinti- ja yhteystietonsa riittävän tarkasti. Mahdollisista haastehakemuksen laatimisen jälkeen tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava viipymättä käräjäoikeudelle. Asianosaisen tulee myös allekirjoittaa haastehakemus, jos hän on laatinut sen itse. Mikäli haastehakemuksen laatiminen on annettu jonkun muun tehtäväksi, hänen on allekirjoitettava se ja ilmoitettava samalla ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Haastehakemuksen laatiminen on syytä tehdä huolellisesti määrättyjä muotovaatimuksia noudattaen, sillä tietyissä tilanteissa kanne voidaan ratkaista jo haastehakemuksen pohjalta asian valmistelua pidemmälti jatkamatta. Täsmällisen ja perusteiltaan kattavan haastehakemuksen laatimisella voidaan helpottaa ja myös joissain tapauksissa nopeuttaa asian käsittelyä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa