Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus vahingonkorvausasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntimenettely pannaan vireille toimittamalla kirjallinen haastehakemus käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemus voidaan nykyään tehdä myös sähköisesti.

Haastehakemuksessa kantaja ilmoittaa: yksilöidyt vaatimuksensa (esim. tietynsuuruisen velan suorittaminen); vaatimusten perusteet (esim. velan perusteena on sopimus ja erääntynyt lasku); todisteensa (esim. kyseinen sopimus ja lasku) vaatimusten tueksi; oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimuksen; ja perustelut, miksi asia voidaan/tulee käsitellä juuri kyseisessä käräjäoikeudessa (esim. vastaajan kotipaikan käräjäoikeus).

Mikäli kyseessä on vahingonkorvausta koskeva haastehakemus, hakemuksessa tulisi esittää ainakin: vahingonkorvauksen peruste (minkälaisesta vahingosta on kyse); onko ja mikä vastapuolen menettely on aiheuttanut vahingon syntymisen; todisteita siitä, että vahinko on aiheutunut juuri vastapuolen menettelystä (eli vastapuolen toiminta on syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon); vaaditun vahingonkorvauksen määrä (esimerkiksi vahingoittuneen esineen arvo tai ansionmenetystä koskeva vaatimus); vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta; sekä perustelut, miksi asia tulee käsitellä kyseisessä tuomioistuimessa.

Perusteena vahingonkorvausvaatimukselle voi olla esimerkiksi toisen henkilön tahallinen tai huolimaton teko taikka laiminlyönti. Perusteena voi olla esimerkiksi sopimus, jonka perusteella vastapuoli on velvoitettu tekemään jotakin. Tällöin vahingon korvaamisen oikeudellinen peruste löytyy joko laaditusta sopimuksesta tai vahingonkorvauslaista. Todisteena ovat tällöin esimerkiksi sopimus ja aiheutunut vahinko. Perusteluissa voidaan esittää, että vahinko on aiheutunut sen vuoksi, että vastapuoli on jättänyt tekemättä jotain mikä kuului hänen velvollisuuteensa ja vahinko on aiheutunut juuri tästä laiminlyönnistä. Vahingonkorvauksen määrän tulee perustua laiminlyönnistä aiheutuneeseen, todelliseen vahinkoon.

Esimerkki: A ja B ovat solmineet sopimuksen, jonka perusteella B:n tulee hiekoittaa A:n pihatie klo 9 mennessä. Kello 10 A kävelee pihatietä pitkin ja liukastuu loukaten itsensä.

Koska vahingonkorvauslakia ei sovelleta sopimussuhteeseen, korvausvaatimuksen perusteena on sopimus, jonka velvoitteita B on rikkonut. A laatii haastehakemuksen, jossa hän vaatii korvattavaksi sairaalakustannuksia 2 000 euroa. Todisteena A esittää A:n ja B:n välisen sopimuksen sekä näyttää, että B ei ole toiminut sopimuksen edellyttämällä tavalla. A vaatii B:tä korvaamaan myös hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Jotta vahingonkorvausvaatimus voisi menestyä, siinä tulee tarkasti ja oikeudellisesti perustellen esittää, miksi vastapuolen on korvattava vahinko. Tästä syystä haastehakemuksen ja vahingonkorvausvaatimuksen laatimisessa on aina syytä käyttää lakimiehen apua. Asiantuntevat lakimiehemme avustavat mielellään haastehakemusten laatimisessa. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa