Minilex - Lakipuhelin

Haaste riita-asiassa kanteeseen vastaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kantajan haastehakemus on laissa säädettyjen edellytysten mukainen, eikä sitä hylätä tai jätetä tutkimatta, tuomioistuimen tulee antaa vastaajalle viipymättä haaste, eli kehotus vastata kantajan kanteeseen. Riita-asiassa vastaajaa pyydetään useimmiten vastaamaan kanteeseen kirjallisesti, mutta tapauskohtaisesti myös suullinen vastaus voi tulla kysymykseen. Tietyissä tapauksissa vastaaja voidaan myös haastaa vastaamaan suoraan valmistelu istunnossa. Jos asiassa on useita vastaajia, haaste on annettava heistä jokaiselle erikseen. Haasteessa on myös ilmoitettava vastaukselle määräaika.

Haasteen on mainittava mihin asioihin vastaajan tulee vastauksessaan ottaa kantaa. Vastauksessaan vastaajan tulee ilmoittaa myöntääkö hän kanteen vai vastustaako sitä, sekä millä perusteilla hän kannetta vastustaa. Näiden perusteiden tulee olla merkityksellisiä asian ratkaisemisen kannalta. Hänen on myös mahdollisuuksiensa mukaan ilmoitettava ne todisteet, joihin hän vastauksensa tueksi vetoaa sekä, mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Vastaukseen tulee myös liittää ne asiakirjat, joihin vastustus perustuu joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä ne kirjalliset todisteet, joihin vastaaja vetoaa vastustuksessaan. Vastaaja voi myös esittää vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, mikäli hän pitää sitä aiheellisena, ja hän voi tehdä väitteen siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavakseen. Vastaajaa voidaan myös kehottaa lausumaan vastauksessaan jostain erityisestä kysymyksestä. Vastaajan tulee ilmoittaa edustajansa, itsensä ja hänen ilmoittamiensa todistajien tai muiden kuultavien yhteystiedot riittävän täsmällisellä tavalla. Mikäli vastaus on laadittu kirjallisesti, vastaajan tai sen, joka vastauksen on laatinut, tulee allekirjoittaa se.

Mikäli vastaaja ei vastaa kanteeseen pyydetyssä määräajassa, kantajan vaatimukset hyväksytään yksipuolisella tuomiolla siltä osin, kuin ne eivät ole selvästi perusteettomia eikä kantaja ole peruuttanut kannettaan. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös silloin, jos vastaaja on vastannut kanteeseen, muttei ole esittänyt vastauksessaan kanteen vastustamista tukevia perusteita tai mikäli hän vetoaa vain sellaisiin seikkoihin, joilla ei selvästi ole merkitystä kanteen vastustamisen kannalta. Vastaus tulee laatia huolellisesti ja täsmällisesti, sillä muutoin voi olla vaarana, että kantajan vaatimukset hyväksytään sellaisinaan. Tietyissä tapauksissa asiat voidaan ratkaista jo valmistelussa, joten osapuolten edun kannalta on suositeltavaa, että kaikki merkitykselliset seikat tuodaan esille oikein ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa