Minilex - Lakipuhelin

Miten riita-asian oikeudenkäynti tulee vireille?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia pannaan vireille käräjäoikeuden kansliaan toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Riidattomissa asioissa riittää normaalia suppeampi haastehakemus. Asia tulee vireille haastehakemuksen saavuttua kansliaan, jolloin asian valmistelu alkaa. Riita-asian oikeudenkäynnissä pyritään siihen, että ratkaisu tehdään niin nopeasti ja vähin kustannuksin, kuin oikeusturvaa vaarantamatta on mahdollista. Näin ollen asia voidaan ratkaista käsittelyn jokaisessa vaiheessa.

Haastehakemuksella tarkoitetaan haasteen pyytämistä tuomioistuimelta. Tuomioistuin ei siis saa antaa haastetta ennen kuin asianosainen on pyytänyt sitä. Tavallisesti kantaja esittää haastehakemuksen, mutta myös vastaaja voi esittää haastehakemuksen silloin, kun hän haluaa nostaa vastakanteen alkuperäistä kantajaa vastaan.

Haastehakemus on myös se toimenpide, jolla oikeudenkäynti aloitetaan. Haastehakemuksen on oltava kirjallinen ja se tulee toimittaa käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemus voidaan toimittaa itse tai postitse taikka asiamiehen tai lähetin välityksellä. Haastehakemus voidaan nykyään myös lähettää sähköisesti käräjäoikeudelle. Asia tulee vireille, kun haastehakemus on saapunut perille.

Haastehakemuksessa kantajan on ilmoitettava vaatimuksensa ja seikat, joihin vaatimus perustuu sekä todisteet ja mitä niillä halutaan näyttää toteen. Lisäksi haastehakemuksen tulee sisältää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena sekä millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Haastehakemuksessa on lisäksi ilmoitettava tarpeelliset henkilö- ja yhteystiedot. Lisäksi asianosaisen taikka haastehakemuksen laatijan on lopuksi allekirjoitettava hakemus.

Kun asia on tullut vireille, siirrytään oikeudenkäyntimenettelyssä asian valmisteluun. Valmistelun ensimmäinen vaihe on haastehakemuksen tarkastaminen ja jos haastehakemus havaitaan puutteelliseksi, kantajaa kehotetaan korjaamaan sellaiset puutteet, joiden korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamiseksi välttämätöntä.

Jos kantaja ei noudata täydennyskehotusta tai jos asiaa ei muusta syystä voida ottaa tutkittavaksi, on tuomioistuimen heti jätettävä kanne tutkimatta. Yleensä tuomioistuin kuitenkin antaa haastehakemuksen johdosta haasteen, joka annetaan tiedoksi vastaajalle. Haasteessa vastaajaa kehotetaan vastaamaan kanteeseen yleensä kirjallisesti. Tämän jälkeen valmistelua jatketaan tyypillisesti suullisesti valmisteluistunnossa, johon asianosaiset kutsutaan paikalle. Mikäli asiaa ei ratkaista valmistelussa, se siirtyy pääkäsittelyyn.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa