Minilex - Lakipuhelin

Haaste käräjäoikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan riita-asia pannaan vireille käräjäoikeuden kansliaan toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Kun haastehakemus saapuu kansliaan, asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu sekä mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää. Lisäksi kantajan tulee ilmoittaa, mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen ja tehdä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos hän pitää sitä aiheellisena sekä millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Haastehakemuksessa on ilmoitettava tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. 

Asianosaisten sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava käräjäoikeudelle. Jos kantaja ei tiedä vastaajan yhteystietoja, hänen on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt niiden selvittämiseksi. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, kantajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä käräjäoikeudelle. Haastehakemus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Jos asia kuitenkin koskee tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä ja kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen, haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa myöskään mainittuja todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Haastehakemukseen on lisäksi liitettävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Haasteen mahdollinen tutkimatta jättäminen tai hylkääminen

Jos haastehakemus on puutteellinen, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puute, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavoin haastehakemus on puutteellinen ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta. Tuomioistuin voi erityisestä syystä pidentää tarkoitettua määräaikaa. Kannetta ei kuitenkaan saa jättää tutkimatta, vaikka kantaja ei noudata hänelle näin annettua täydennyskehotusta.

Tuomioistuimen on heti jätettävä kanne tutkimatta, jollei kantaja noudata hänelle annettua kehotusta ja jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, taikka jos tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi. Tuomioistuimen on haastetta antamatta heti hylättävä kanne tuomiolla, jos kantajan vaatimus on selvästi perusteeton.

Haaste

Mikäli kannetta ei edellä esitetyllä tavalla ole jätetty tutkimatta tai hylätty, tulee tuomioistuimen viipymättä antaa haaste. Haasteessa riita-asian vastaajaa kehotetaan vastaamaan kanteeseen kirjallisesti. Mikäli voidaan olettaa, että vastauksen antaminen suullisesti nopeuttaa asian käsittelyä tai että vastaaja ei vastaa kirjallisesti, häntä voidaan kehottaa vastaamaan suullisen valmistelun istunnossa.

Vastaajaa kehotetaan vastauksessaan ilmoittamaan myöntääkö, vai vastustaako hän kannetta, ja mikäli hän kannetta vastustaa, kehotetaan häntä esittämään sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Vastaajan tulisi lisäksi ilmoittaa mahdollisuuksiensa mukaan ne todisteet, joihin hän aikoo vastauksensa tueksi vedota ja mitä kullakin todisteella pyritään näyttämään toteen. Myös oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen liittyvä vaatimus tulee esittää, jos vastaaja pitää sitä aiheellisena. Vastaajan vastaukseen tulisi lisäksi liitää asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja ne kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa vedotaan sekä tekemään mahdollisen väitteensä siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavaksi. 

Vastaajalle annettavassa haasteessa vastaajaa on lisäksi vielä kehotettava ilmoittamaan laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Vastaajan on myös ilmoitettava oma sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot soveltuvalla tavalla käräjäoikeudelle. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, vastaajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä käräjäoikeudelle. Haasteessa on lisäksi ilmoitettava, että kirjallisena annettava vastaus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava ja että laatijan on ilmoitettava ammattinsa ja kotipaikkansa.

Mikäli vastaaja ei kehotuksesta huolimatta vastaa kirjallisesti haasteeseen, joka koskee riita-asiaa, jossa sovinto on sallittu, taikka jos hän ei ole esittänyt vastauksessaan kanteen vastustamiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, asia ratkaistaan tällöin valmistelua jatkamatta. Kanne hyväksytään tällöin yksipuolisella tuomiolla. Sen sijaan, siltä osin kuin kantaja on luopunut kanteesta tai se on selvästi perusteeton, kanne hylätään tuomiolla. Yksipuolinen tuomio voidaan siis antaa, vaikka kantaja ei olisikaan vaatinut sitä.

Lopuksi

Riita-asia tulee vireille, kun haastehakemus vastaanotetaan käräjäoikeudessa. Haastehakemuksen sisällöstä säädetään laissa, ja siinä tulee muun muassa ilmoittaa kantajan yksilöity vaatimus, seikat, joihin vaatimus perustuu, mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Tuomioistuin antaa haasteen tiedoksi riita-asian vastaajalle, jota kehotetaan antamaan haasteeseen kirjallinen vastaus. Asian käsittely käräjäoikeudessa jatkuu kirjallisella tai suullisella valmistelulla, jossa selvitetään asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet, mistä asianosaiset ovat erimielisiä, mitä todisteita tullaan esittämään ja mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen sekä onko asiassa edellytyksiä sovinnolle. Valmistelun jälkeen asia siirretään pääkäsittelyyn. 

Vinkit

- Haastehakemuksen laatimisessa voi pyytää neuvoa asiantuntijalta. Lakimiehemme vastaavat mielellään haastehakemuksen laatimiseen liittyviin kysymyksiin.

Varoitukset

- Kanne voidaan jättää tutkimatta, tai se voidaan hylätä, mikäli kantaja ei tuomioistuimen kehotuksesta huolimatta määräajassa täydennä puutteelliseksi katsottua haastehakemustaan. Lisäksi edellytetään kuitenkin, että haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, tai että tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa