Minilex - Lakipuhelin

Tapon yritys ja vahingonkorvaus - KKO:2012:100

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Korvattava vahinko
    Kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta
    Pysyvä kosmeettinen haitta
    Kärsimys
    Tapon yritys

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:100 oli kysymys X:lle kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä kosmeettisesta haitasta sekä kärsimyksestä tuomittavien vahingonkorvausten määrien arvioinnista. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n tapon yrityksestä vankeusrangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus oli velvoittanut A:n suorittamaan vahingonkorvauksena X:lle kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 3 000 euroa, kosmeettisesta haitasta 1 000 euroa ja kärsimyksestä 2 000 euroa. X valitti hovioikeuteen vaatien vahingonkorvausten määrien korottamista. Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Korkein oikeus myönsi X:lle valitusluvan. X vaati valituksessaan vahingonkorvausvelvollisuuden korottamista kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan osalta 6 000 euroksi, kosmeettisesta haitasta 3 000 euroksi ja kärsimyksestä 4 500 euroksi. Korkeimman oikeuden mukaan korvausmäärien arvioinnissa pyritään yhdenmukaiseen käytäntöön niin, että samankaltaisista vahingoista määrättäisiin samansuuruinen korvaus. Vahingonkorvauslaissa onkin melko täsmälliset säännökset eri henkilövahinkojen ja kärsimyskorvauksen määräämisen perusteista. Vahingonkorvausten taso aineettomissa vahingoissa määräytyy kuitenkin viime kädessä tuomioistuimissa noudatetun oikeuskäytännön kautta. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on puolestaan laatinut yhteenvedonomaisia suosituksia korvausten määristä oikeuskäytännön perusteella.

Vahingonkorvauslain mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta. Korvaus määrätään ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika. Koska X:lle oli lyönnin seurauksena aiheutunut vaikeampi aivovamma kuin mitä alkuvaiheen tietojen perusteella oli voitu arvioida, katsoi Korkein oikeus aiheelliseksi korottaa hovioikeuden määräämää korvausta siltä osin. Sen sijaan pysyvästä haitasta korvaus määrätään vahingonkorvauslain mukaan ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Pysyvän haitan osalta Korkein oikeus totesi, että kosmeettisen haitan laatu ja sen vähäinen näkyvyys sekä X:n ikä huomioon ottaen alempien oikeuksien tuomitsemaa 1 000 euron korvausta ei ollut aihetta korottaa.

Lisäksi oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on vahingonkorvauslain nojalla sillä, jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu. Korvaus määrätään tällöin sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Oikeuskäytännössä tapon yritystä on yleensä aina pidetty lainkohdassa tarkoitettuna vakavana henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksena. Kärsimyskorvauksen määrään vaikuttavat Korkeimman oikeuden mukaan erityisesti yrityksen todellinen vaarallisuus ja tekotapa. Korkein oikeus totesi yllättävän iskun kirveen teräosalla olleen tekona raaka. Toisaalta tapahtumat ja teko-olosuhteet eivät kuitenkaan Korkeimman oikeuden mukaan muutoin poikenneet siitä, mitä voitiin pitää tapon yrityksessä tyypillisenä. Näin ollen Korkein oikeus katsoi ottaen huomioon teon olosuhteet, tekotavan ja teon tosiasiallisen vaarallisuuden X:n vaatiman 4 500 euron kärsimyskorvauksen olleen määrältään oikea.

Korkein oikeus siis muutti hovioikeuden tuomiota ja korotti A:n vahingonkorvausvelvollisuutta X:lle kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan osalta 6 000 euroksi ja kärsimyksen osalta 4 500 euroksi. Muilta osin hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa