Minilex - Lakipuhelin

Mikä lakiosa on ja miten testamentti vaikuttaa siihen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakiosan määrä on lain mukaan puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Lakiosaan oikeutettuja ovat rintaperillinen sekä ottolapsi ja tämän jälkeläinen. Mikäli siis rintaperillinen tai ottolapsi on kuollut, heidän sijaansa lakiosaan oikeutettuina perillisinä tulevat heidän jälkeläisensä. Velkojat eivät voi saada itselleen perillisen oikeutta vaatia lakiosaansa. Lakiosa lasketaan jokaisen lakiosaperillisen osalta itsenäisesti.

Jos vainajalla on esimerkiksi kolme lasta, heidän perintöosansa ovat 1/3 jäämistöstä eli jäämistö jaetaan kolmeen osaan heidän kesken. Mikäli perittävä vainaja on testamentilla määrännyt jäämistönsä jollekulle muulle henkilölle kuin rintaperillisille, rintaperillisellä on kuitenkin oikeus lakiosaansa. Lakiosan suuruus on siis puolet perintöosasta eli tässä esimerkissä jokaisen rintaperillisen lakiosa on 1/6 jäämistöstä. Rintaperillisen oikeus lakiosaan siis tarkoittaa, että huolimatta perittävän tekemästä pätevästä testamentista, rintaperillinen on oikeutettu saamaan lakiosaansa vastaavan arvomäärän omaisuutta. Lakiosasäännöksistä huolimatta, rintaperillisten oikeus saada lakiosansa saattaa synnyttää ristiriitoja rintaperillisen ja testamentin saajan välille. Tällaisissa tilanteissa on parasta keskustella lakimiehen kanssa, jotta turhilta kustannuksilta ja riidoilta voitaisiin välttyä.

Perittävä voi edellä mainitulla tavalla aina lakiosasäännösten estämättä määrätä koko omaisuudestaan testamentilla. Lakiosasäännökset ovat kuitenkin suojajärjestelmä, jotka määrittävät missä laajuudessa perittävän testamentti voidaan todellisuudessa panna täytäntöön ilman, että loukataan rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Pääsääntö siis onkin, että testamentilla ei saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Tästä johtuen sellainen testamentti, jolla estetään perillisen lakiosan saaminen tai rajoitetaan hänen oikeuttaan määrätä siitä omaisuudesta, joka tulee hänelle lakiosan perusteella, on lähtökohtaisesti tehoton. Jos testamentin saaja kuitenkin korvaa lakiosaosuuden tai siitä puuttuvan määrän rahana perilliselle, on testamentti tehokas. Rahasuoritus ei kuitenkaan saa olla erikseen testamentissa kielletty ja suoritus on tehtävä perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa.

Saadakseen lakiosansa perillisen tulee vedota testamentin tehottomuuteen ja ilmoittaa oma lakiosavaateensa. Vaatimus tulee tehdä testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla. Määräaika vaatimuksen tekemiselle on kuusi kuukautta siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Vaatimus voidaan tehdä myös virallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella, jos näyttää siltä, että testamentin saaja välttelee vaatimuksen tiedoksiantoa tai hänen osoitteensa on tuntematon. Määräaika myös tälle ilmoittamistavalle on edellä mainitut kuusi kuukautta.

Jos perillinen on perittävän vainajan kuoleman jälkeen luopunut lakiosastaan, ei hän voi vedota testamentin tehottomuuteen. Luopuminen on pätevä silloin, kun perillinen on hyväksynyt perittävän vielä eläessä hänen tekemänsä testamentin ja jo saanut lakiosaansa vastaavan korvauksen. Jos perillinen on luopunut lakiosastaan, hänen sijaantuloperillisensä voivat kuitenkin olla tiettyjen olosuhteiden vallitessa oikeutettuja alun perin perilliselle kuuluneeseen lakiosaan.

Tietyissä erityistilanteissa voi myös olla mahdollista, että perillinen on menettänyt oikeutensa saada lakiosansa. Tämä johtuu siitä, että perittävä on tehnyt perillisen perinnöttömäksi. Nämä tilanteet ovat usein monimutkaisia ja herättävät monia kysymyksiä. Lakipuhelimeen soittamalla saat tietoa, miten rintaperillinen voi menettää lakiosaoikeutensa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa