Minilex - Lakipuhelin

Testamentin moittiminen ja lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin moite on testamentin pätevyyden tutkimista suhteessa perillisen ja testamentin saajan välisessä suhteessa. Moitekanteella voidaan selvittää testamentin pätevyys. Testamentin pätemättömyysperusteista säädetään erikseen. Moitekanne on nostettava 6 kuukauden määräajassa testamentin lakimääräisestä tiedoksisaannista. Lakiosalla puolestaan tarkoitetaan rintaperilliselle kuuluvaa puolikasta perintöosuutensa arvosta. Pääsääntöisesti rintaperillinen saa lakiosansa testamentin poikkeavista määräyksistä huolimatta. Rintaperillisen täytyy kuitenkin vaatia lakiosaansa saatuaan tiedon jonkun toisen hyväksi tehdystä testamentista tekemällä lakiosavaatimus jokaiselle testamentinsaajalle erikseen. Lakiosavaatimuksen tekemisestä testamentinsaajalle säädetään erikseen.

Testamentin pätemättömyysperusteita joihin rintaperillinen voi moitekanteessaan vedota, ovat mm. perittävän alaikäisyys tai testamentin lakisääteisten muotomääräysten noudattamatta jättäminen. Testamentin muotomääräysten laiminlyönti voi johtua esimerkiksi testamentin tekijän huolimattomuudesta. Muita pätemättömyysperusteita ovat testamentin tekijän pakottaminen tai testamentin tekijän sielun- tai mielentoiminnan häiriö, joka on vaikuttanut hänen tahdonmuodostukseensa. Sairaus on toisin sanoen estänyt testamentin tekijää ymmärtämästä tekemänsä oikeustoimen sisältöä ja luonnetta kokonaisuudessaan. Toisaalta perittävää painostamalla on voitu aikaansaada perittävän todellista tahtoa vastaamaton oikeustoimi. Näissä tilanteissa testamentin moitekanne on syytä nostaa.

Pelkästään se, että rintaperillinen ei hyväksy testamenttia, ei vielä tarkoita, että hän samalla tulisi vaatineeksi lakiosaansa. Lakiosaa täytyy vaatia nimenomaisesti ja erikseen. Lakiosavaatimuksen tekemisestä löydät lisätietoa artikkeleista. Toisaalta jos perillinen hyväksyykin testamentin, eikä edes vaadi lakiosaansa, hän menettää lakiosansa kokonaan. Kannattaa siis noudattaa varovaisuutta, kun saa testamentista tiedokseen. Testamentin hyväksymisellä voi olla rintaperillisen kannalta kauaskantoisia ja kohtalokkaitakin seurauksia, ellei harkitse siirtoaan huolellisesti. Testamentin hyväksyminen on synonyymi sille, että perillinen luopuu oikeudestaan moittia testamenttia. Testamentin hyväksyminen on siis melkoisen järeä toimenpide!

Testamentin pätemättömyysperusteen olemassaolo täytyy pystyä toteennäyttämään nimenomaan testamentin tekohetkeä ajatellen. Toisin sanoen, rintaperillisen pitää pystyä todistamaan pätemättömyysperusteen olemassaolo sillä hetkellä, kun testamentti tehtiin. Pelkästään väittämä siitä, että perittävällä esimerkiksi oli pitkälle edennyt dementia kuollessaan, ei osoita, että perittävä oli dementoitunut jo testamentin tekohetkellä. Helpompaa onkin näyttää toteen moitekanteessa väite siitä, että testamenttia ei ole esimerkiksi tehty noudattaen lakisääteisiä muotovaatimuksia. Mikäli on käytettävissä useampia testamentin pätemättömyysperusteita, kannattaa ilman muuta vedota testamentin muotomääräysten noudattamatta jättämiseen, koska tämän vaatimuksen toteennäyttäminen on helpompaa.

Kun moitekanne päätetään nostaa, haastetaan testamentin saaja vastaajaksi käräjäoikeudessa rintaperillisen omalla kuluriskillä. Jos testamentin saanut häviää oikeudessa, perintö siirtyy niille, jotka olisivat perinnön ilman testamenttia saaneet. Toisin sanoen, kun testamentti todetaan pätemättömäksi käräjillä, siirtyy testamentattu omaisuus laissa säädetyille perillisille. Kannattaa kuitenkin puntaroida tarkasti, onko testamentin moittimiseen käräjäoikeudessa syytä lähteä. Ei nimittäin ole mitenkään tarpeellista lähteä käräjöimään, jos esimerkiksi halutaan päästä kiinni vain lakiosaan. Lakiosavaatimuksen teko on paljon kevyempi menettely kuin se, että lähdetään moittimaan koko testamenttia käräjille. Toisaalta vaikka testamentti todettaisiin oikeudessa pätemättömäksi, ei moitekanteen menestyminen koidu muiden rintaperillisten hyväksi. Testamentti tulee päteväksi niiden perillisten osalta, jotka eivät ole testamenttia määräajan kuluessa moittineet.

Rintaperillinen voi saada itselleensä perinnön omilta vanhemmiltaan niin harvoin elämässään, että omissa vaatimuksissaan kannattaa olla tarkkana. Tarvittaessa kannattaa palkata asiamies hoitamaan etuasi. Sinun kannattaa harkita tarkasti, mitä testamentin suhteen teet. Lähdetkö vaatimaan lakiosaasi vai kenties moittimaan testamenttia? Kannattaa ehdottomasti pyytää kokeneemman opastusta lakimieheltämme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa