Vuokrasimme asunnon ja sopimkuksen (toistaiseksi voimassaleva) teimme 25.03.2016. Meille tuli yllätyksenä vuokrasuhteen irtisanomisilmoitus 31.03.2016 eli siis ennen vuokrasuhteemm alkamispäivää. Vuokra suhde alkoi 01.04.2016. Vuokrasopimuksemme irtisanottiin siis 6 pvää myöhemmin, kun olimme tehneet sopimuksen. Irtisanomis peusteet huoneiston myynti ja omaan käyttöön otto. Onko tämä kohtuullista, kun tuli muuttokustannuksia ja muuta haittaa. Irtisanomisaika on 3kk.mistä lähtien irtisanomisaika lasketaan maalis- vai huhtikuulta? Voiko tästä kohtuuttomuudesta saada jotain korvauksia ja jos voi niin minkälaisia? Tämän jälkeen kysyinen henkilö tarjosi meille uutta asuntoa , jossa on selkeitä homevaurioita, ja tästä syystä se on vapautumassa. Kiitos avustanne jo etukäteen.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

asuinhuoneistoin vuokrasuhteissa noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta.
Sen mukaisesti, kun vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi on vuokrasopimuksen irtisanomisaika vuokranantajan puolelta 6 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ja muussa tapauksessa 3 kuukautta, ja vuokralaisen puolelta 1 kuukausi. Tapauksessanne vuokranantajan irtisanomisaika olisi siis lain mukaan 3 kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, ellei toisin sovita.
Näin ollen jos vastaanotitte irtisanomisilmoituksen 31.3.2016 lasketaan se maaliskuun viimeisestä päivästä. Jos taas vastaanotitte irtisanomisilmoituksen vasta huhtikuun puolella, lasketaan irtisanomisaika huhtikuun viimeisestä päivästä.

Tilanteenne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että vuokrasopimus on irtisanottu jo ennen kuin vuokrasuhde on alkanut. Sinänsä ei ole kiellettyä irtisanoa vuokrasopimusta jo ennen kuin sopimuksen mukainen asunnon käyttö on alkanut. Tällöinkin vuokranantajan on kuitenkin noudatettava laissa säädettyä 3 kuukauden irtisanomisaikaa.

Mitä tulee vahingonkorvauksiin ja hyvityksiin, niin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 57§:n mukaisesti vuokralaisella on oikeus saada korvaus muuttokustannuksista ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneista kuluista. Lisäksi vuokralaisella on oikeus saada enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä hyvityksenä huoneiston vaihtamisen aiheuttamasta haitasta. Edellytyksenä näille kuitenkin on, että vuokrasuhde on päättynyt sellaisen vuokranantajan suorittaman irtisanomisen perusteella, jota ei voida pitää vuokrasuhteissa noudattavan hyvän tavan mukaisena. Kun hyvän tavan vastaisuutta arvioidaan huomiota kiinnitetään mm. vuokrasuhteen kestoon, irtisanomisen perusteeseen sekä vuokralaisen ja vuokranantajan olosuhteisiin. On ajateltu, että jos vuokralaisella olisi mahdollisuus saada irtisanominen julistettua tehottomaksi asuinhuoneiston vuokrasta annetun lain 56§:n mukaisesti, on irtisanomista pidettävä hyvän tavan vastaisena.

Irtisanominen voidaan tuomioistuimessa julistaa tehottomaksi, jos irtisanomista on vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen pidettävä muutoin kohtuuttomana eikä irtisanomiseen ole hyväksyttävää syytä. Tällöin vuokralaisen tulisi nostaa käräjäoikeudessa kanne irtisanomisen julistamiseksi tehottomaksi 3 kuukauden kuluessa siitä, kun vuokrasopimus on tullut irtisanotuksi. Edellytyksenä on lisäksi, että kanne nostetaan vuokrasuhteen vielä kestäessä. Tällöin vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin oikeudenkäynnin ajan. Tällöin vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada vahingonkorvausta asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 57§:n mukaisesti. Oikeus vahingonkorvaukseen on vain, jos vuokralainen ei vaadi irtisanomisen tehottomaksi julistamista. Lisäksi toki edellytetään, ettei vuokralainen ole itse laiminlyönyt hänelle kuuluvia velvollisuuksia (esim. vuokranmaksua).

Laissa ei ole erikseen määritelty, millainen syy on hyväksyttävä irtisanomisperuste. Vuokra-asunnon myyntiä ei kuitenkaan ole pidetty kohtuuttomana irtisanomisperusteena. Kun irtisanominen vielä toteutetaan lain vaatimissa määräajoissa, ei kohtuuttomuus lähtökohtaisesti tule kyseeseen. Tilanteenne on siinä mielessä erittäin harmillinen, etteivät vahingonkorvaukset tai hyvitykset tule tapauksessanne kyseeseen. Vuokranantajanne on noudattanut irtisanomisaikaa ja irtisanomiselle näyttää olevan hyväksyttävä syy.

Mikäli kaipaatte lisätietoa asiasta, voitte ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen. Lisäksi erilaiset järjestöt kuten Kuluttajaliitto sekä viranomaisista Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarjoavat apua myös vuokrasopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »