Minilex - Lakipuhelin

Virkamies ja virantoimituksesta pidättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virasta voidaan pidättää ainoastaan sellainen henkilö, joka on virkasuhteessa tai virkasuhteeseen rinnastettavassa palvelussuhteessa julkiseen sektoriin, kuten valtioon tai kuntaan. Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa viranhoidon väliaikaista keskeyttämistä vastoin virkamiehen tahtoa. Virantoimituksesta pidättäminen ei siis tarkoita virkasuhteen lopullista päättymistä. Se voi tosin tulla kyseeseen lisätoimena myös irtisanomisen yhteydessä. Virantoimituksesta pidättäminen on mahdollista julkisen intressin turvaamiseksi. Virantoimituksesta pidättämiseen oikeuttavat tilanteet on kirjattu lainsäädäntöön.

Virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta ensinnäkin silloin, kun hänen irtisanomistaan koskeva päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. Lainvoima tarkoittaa päätöksen lopullisuutta, jolloin virkamies ei voi hakea enää muutosta irtisanomispäätökseen. Päätöksellä pidättää virkamies virantoimituksesta voidaan siis estää virkamiestä toimimasta entisessä tehtävässään irtisanomisajan jälkeen ja ennen kuin muutoksenhakuun annettu määräaika on kulunut umpeen tai viimesijainen oikeusaste on antanut ratkaisun asiassa. Tämän jälkeen irtisanomisasia saa lainvoiman, eikä virantoimituksesta pidättämistä enää tarvita. Virantoimituksesta pidättämistä voidaankin kuvata hallinnolliseksi varotoimeksi taikka väliaikaiseksi turvaamistoimeksi. Tarvittaessa viranomainen voidaan pidättää virastaan välittömästi irtisanomisen jälkeen irtisanomisajaksi, jos irtisanomisen peruste osoittaa virkamiehen olevan täysin soveltumaton jatkamaan tehtäväänsä.

Virkamiehen pidättäminen virantoimituksesta tulee lisäksi kyseeseen silloin, kun se harkitaan tarpeelliseksi rikossyytteen vuoksi ja siihen liittyvän tutkimuksen ajaksi. Tällöin kuitenkin edellytetään, että rikossyyte ja sen tutkiminen vaikuttavat virkamiehen mahdollisuuksiin hoitaa virkaansa. Epäilys rikoksen tekemisestä riittää virantoimituksesta pidättämiseen, eikä syytteen nostamista tarvitse odottaa. Virkamiehen pidättämisestä virantoimituksesta päättää se viranomainen, jonka palveluksessa virkamies työskentelee. Virantoimituksesta pidättäminen voi tulla kyseeseen myös silloin, kun virkamiestä epäillään vapaa-ajalla tehdystä rikoksesta. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää epäillyn rikoksen vakavuuteen, eikä lievän rikoksen kohdalla virasta pidättäminen ole välttämättä tarpeellista. Virkamies on kuitenkin pidätettävä virantoimituksesta yleensä ainakin niissä tilanteissa, kun hän voisi vaikeuttaa rikostutkintaa jatkamalla viranhoitoaan.  

Jos virkamies on virkasuhteessa valtioon, voidaan hänet pidättää virantoimituksesta hänen kieltäytyessään luovuttamasta terveydentilaansa koskevia tietoja. Terveydentilaa koskevien tietojen luovuttaminen viranomaiselle on yleensä vapaaehtoista, mutta valtion viranomainen voi vaatia virkamiestään antamaan tiettyjä tietoja tai menemään vaadittuun terveydentilaa koskevaan tutkimukseen. Viranomainen voi toisin sanoen käyttää virasta pidättämistä painostuskeinona virkamiestä kohtaan. Mikäli virkamies laiminlyö viranomaisen antaman määräyksen, voi tällöin olla perusteet jopa virkasuhteen purkamiselle. Virkamiehelle on kuitenkin aina tarjottava mahdollisuus täyttää hänelle esitetty määräys. Virkamiehen terveydentila voi olla niin heikko, että se riittää yksinään perusteeksi virantoimituksesta pidättämiseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa