Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinolaki ja kiinniottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinniottamisella tarkoitetaan pakkokeinoa, jolla henkilöltä lyhyeksi ajaksi riistetään vapaus hänen henkilöllisyytensä selvittämistä, kuulustelua tai mahdollista muuta esitutkintatoimenpidettä varten. Kiinniotto rajoittaa henkilön vapautta. Kiinniottamiseen sisältyy henkilön tosiasiallinen valtaanottaminen, kuljetus poliisiasemalle, henkilöllisyyden selvittäminen ja kuulustelu sekä muu mahdollinen esitutkintatoimenpiteen suorittaminen.

Pakkokeinolain mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni verekseltään tai pakenemasta tavattu rikoksesta epäilty. Tällöin kiinniottamisen tarkoituksena on epäillyn henkilöllisyyden selvittäminen tai varmistaminen ja hänen alustava tai varsinainen kuulustelunsa. Pakkokeinolaissa säädetään myös poliisimiehen oikeudesta kiinni ottaa rikoksesta epäilty, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Vastaavasti poliisimies voi kiinni ottaa vastaajan, jonka vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä. Mikäli erillistä pidätysmääräystä ei ole, voi poliisimies ottaa rikoksesta epäillyn kiinni, jos pidättämiseen on edellytykset. Poliisimiehen on tehtävä kiinniotosta viipymättä ilmoitus pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle. Virkamiehen on 24 tunnin kuluessa kiinniottamisesta tehtävä päätös, päästetäänkö kiinniotettu vapaaksi vai pidätetäänkö hänet. Yli 12 tunnin kiinniotto edellyttää pidättämisen edellytysten olemassaoloa.

Pakkokeinolaissa säädetään myös yleisestä kiinniotto-oikeudesta. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai jos rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Näin ollen jokainen yksityishenkilö on oikeutettu kiinni ottamaan henkilön, jonka syyllisyys on ilmeinen. Näissä tilanteissa edellytetään, että ei ole henkilöerehdyksen vaaraa. Yksityisen suorittaman kiinnioton jälkeen kiinniotettu tulee viipymättä luovuttaa poliisille. Kiinniottaja saa käyttää kiinniotossa välttämättömiä voimakeinoja, jos kiinniotettava tekee vastarintaa. Lain mukaan kiinniottamisen syy on välittömästi ilmoitettava kiinniotetulle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa