Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot ja suhteellisuusperiaate

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinoilla tuetaan etenkin rikosprosessin onnistumista rajoittamalla ja puuttumalla henkilöiden lailla suojattuihin oikeuksiin, kuten henkilökohtaiseen vapauteen, omaisuuden suojaan ja liikkumisvapauteen. Pakkokeinoja ovat esimerkiksi pidättäminen, vangitseminen, henkilöntarkastus, kotietsintä, telekuuntelu ja tutkintatakavarikko. Viranomaisten pakkokeinojen käyttöä ohjaa sekä rajoittaa lainsäädäntö sekä siihen liittyvät periaatteet. Näistä ehkä tärkein on suhteellisuusperiaate.

Suhteellisuusperiaate ohjaa viranomaisten toimintaa. Sillä tarkoitetaan sitä, että viranomaisen toimien tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin nähden. Esimerkiksi esitutkintalaissa suhteellisuusperiaate on määritelty siten, että esitutkintatoimenpiteen ja siitä aiheutuvan henkilö oikeuksiin puuttumisen tulee olla puolustettavia suhteessa selvitettävään rikokseen, selvitettävän asian selvittämistarpeeseen sekä toimenpiteen kohteena oleva henkilön ikään, terveyteen ja muihin vastaaviin häneen liittyviin seikkoihin sekä muihin asiaan vaikuttaviin seikkoihin nähden. Pakkokeinolaissa taas säädetään, että pakkokeinoja saadaan käyttää ainoastaan, jos niiden käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Suhteellisuusperiaatteen avulla pyritään välttämään viranomaisen puolelta tapahtuvia ylilyöntejä ja estämään kohtuuttomien toimenpiteiden käyttö. Suhteellisuusperiaate siis velvoittaa suhteuttamaan käytettävät pakkokeinot kulloisenkin käsillä olevan asian mukaiseksi. Pakkokeinojen tuleekin olla järkevässä suhteessa tutkittavana olevan rikoksen laatuun ja suuruusluokkaan nähden. Mitä vakavampi rikos on kyseessä, sitä tuntuvammin yksilön oikeuksiin voidaan tutkinnalla puuttua. Toisaalta taas esimerkiksi alaikäisen ja täysi-ikäisen erilaiseen kohteluun tulee kiinnittää huomiota. Alle 15 -vuotiasta ei esimerkiksi saa määrätä matkustuskieltoon. Suhteellisuusperiaate edellyttää lisäksi, että pakkokeinojen käytössä otetaan huomioon muun muassa rikoksesta epäillyn korkea ikä, vakava sairaus tai vammaisuus, naispuolisen epäillyn raskaus sekä pienten lasten huoltajuus.

Käytännössä suhteellisuusperiaate on huomioitu jo pakkokeinoja koskevassa lainsäädännössä. Kaikkein ankarimpien pakkokeinojen, eli pidättämisen, vangitsemisen, matkustuskiellon, kotietsinnän ja salaisten pakkokeinojen, käyttö edellyttää pakkokeinolain mukaan tietyn asteista rikosta. Laissa huomioidaan myös tietyt kohtuusnäkökohdat, jotka esimerkiksi rajoittavat pakkokeinojen käyttöä alle 15 -vuotiaiden osalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa