Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot psykiatrisessa pakkohoidossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon tiettyjen edellytysten täyttyessä. Nämä edellytykset on kirjattu mielenterveyslakiin, jonka mukaan täysi-ikäinen henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon, mikäli hänen todetaan oleva mielisairas. Lisäksi edellytetään, että hän on mielisairautensa vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen pahentaisi olennaisesti hänen mielisairauttaan tai vaarantaisi vakavasti hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Näiden ohella edellytetään vielä, että mitkään muut mielenterveyspalvelujen tarjoamat vaihtoehdot eivät sovellut käytettäviksi tai ne ovat riittämättömiä. Alaikäinen henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon myös, mikäli hän on vakavan mielenterveyshäiriön vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Edellytyksenä alaikäistenkin osalta on, etteivät mitkään muut mielenterveyspalvelut sovellu käytettäviksi.

Henkilön ollessa tahdonvastaisessa psykiatrisessa hoidossa, voi olla tarpeen turvautua toimenpiteisiin, joilla puututaan potilaan perusoikeuksiin ja rajataan potilaan itsemääräämisoikeutta. Toimenpiteet ja rajoitukset, joita potilaaseen voidaan hoidon aikana kohdistaa on lueteltu mielenterveyslaissa. Minkäänlaisten muiden toimenpiteiden ja rajoitusten käyttäminen on kiellettyä. Arkikielessä näistä toimenpiteistä ja rajoituksista kutsutaan usein pakkokeinoiksi tai pakkotoimiksi.

Potilaaseen kohdistuvien pakkotoimien ja rajoitusten on oltava aina lääketieteellisesti perusteltuja. Niitä voidaan käyttää ainoastaan siinä määrin kuin on potilaan sairauden hoito, hänen tai toisen henkilön turvallisuus tai muun edun turvaaminen sitä välttämättä vaatii. Mihinkään muuhun tarkoitukseen pakkotoimia ei saa käyttää, joten esimerkiksi sitomisen käyttäminen rangaistuksena on kiellettyä. Toimenpiteet sekä rajoitukset on lisäksi aina toteutettava potilaan ihmisarvoa kunnioittaen sekä mahdollisimman turvallisesti.

Millaisia toimenpiteitä ja rajoituksia potilaaseen voidaan sitten kohdistaa tahdosta riippumattoman hoidon aikana?
Toimenpiteet voivat liittyä potilaan psyykkisen tai ruumiillisen sairauden hoitoon. Potilaan liikkumisvapautta voidaan rajoittaa. Päätöksen tästä tekee potilasta hoitava lääkäri. Potilasta voidaan kieltää poistumasta sairaalan alueelta tai tietyn hoitoyksikön tiloista. Ilman lupaa poistunut tai palaamatta jäänyt potilas voidaan noutaa takaisin sairaalaan. Mielenterveyslaki oikeuttaa hoitohenkilökuntaa käyttämään puolustettavina pidettäviä tarpeellisia voimakeinoja potilaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen.

Potilas on mahdollista myös eristää muista potilaista, mikäli hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita, jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden potilaiden hoitoa tai vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta merkittävästi. Eristäminen on mahdollista myös, jos se välttämätöntä muusta erittäin painavasta hoidollisesta syystä. Hoitohenkilökunnalla on oikeus käyttää potilaan kiinnipitämiseen ja tämän eristämiseksi välttämättömiä voimakeinoja. Lisäksi potilas saadaan tällaisessa tilanteessa sitoa vyöllä tai muulla vastaavalla tavalla, elleivät muut toimenpiteet ole riittäviä. Potilasta saadaan pitää kiinni myös muissa tilanteissa, jos se on hoidollisista syistä välttämätöntä.

Myös potilaan omaisuutta voidaan ottaa toimintayksikön haltuun. Tämä on mahdollista, jos potilaalla on hallussaan päihteitä tai huumausaineiden käyttöön soveltuvia välineitä. Myös aineet ja esineet, joita vaarantavat potilaan tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta tai vakavasti haittaavat hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä saadaan ottaa toimintayksikön haltuun. Potilaan rahat tai muut maksuvälineet voidaan ottaa toimintayksikön haltuun, jos potilas sairaudentilansa vuoksi todennäköisesti hävittäisi ne.

Jos on perusteltua syytä epäillään, että potilaalla on hallussaan yllämainitun kaltaisia aineita ja esineitä tai että hänelle osoitettu kirje tai muu lähetys sisältää tällaisia aineita tai esineitä voidaan potilaan omaisuus tarkastaa tai hänelle tulleen lähetyksen sisältö tarkastaa. Potilalle tullutta kirjettä tai muuta luottamuksellista viestiä ei tällöin kuitenkaan saa lukea.

Potilaalle voidaan suorittaa myös henkilötarkastus, mikäli epäillään että hänellä on vaatteissaan tai yllään edellä mainitun kaltaisia aineita tai esineitä. Jos on todennäköisiä syitä epäillä potilaan olevan päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena tai hänellä olevan edellä mainittuja aineita tai esineitä kehossaan, saadaan hänelle toimittaa henkilönkatsastus. Henkilönkatsastus voi käsittää ruumiin tarkastamisen, puhalluskokeen ja veri-, virtsa- tai sylkinäytteen ottamisen.

Mikäli potilaan yhteydenpidosta sairaalan ulkopuolelle on vakavaa haittaa potilaan hoidolle, kuntoutukselle tai turvallisuudelle tai jos rajoittaminen on välttämätöntä muun henkilön yksityiselämän suojaamiseksi, saadaan yhteydenpitoa rajoittaa. Tällöin potilaan lähettämä tai hänelle osoitettu kirje tai viesti saadaan lukea ja pidättää. Kun yhteydenpitoa on rajoitettu, voidaan potilaan hallussa olevat yhteydenpitoon käytettävät välineet ja laitteet ottaa rajoituksen ajaksi toimintayksikön haltuun tai niiden käyttöä voidaan rajoittaan. On kuitenkin tärkeä muistaa, ettei potilaan yhteydenpitoa sairaalan toimintaa valvovien viranomaisten, lainkäyttöviranomaisten ja ihmisoikeuksien kansainvälisten valvontaelimien kanssa saa rajoittaa. Myöskään yhteydenpitoa potilaan oikeusavustajaan tai sairaalan potilasasiamieheen ei saa rajoittaa.

Potilaaseen kohdistuvien toimenpiteiden ja rajoitusten käytön tulee olla aina suhteellista eikä toimenpiteitä saa jatkaa kauempaa kuin on välttämätöntä. Erilaisten pakkotoimien käytön kestolle on lisäksi laissa asetettuja rajoituksia. Voimakeinojen käytön liioittelu voi johtaa lisäksi rikosoikeudelliseen seuraamukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa